ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фестиваль'

НыбжьыщIэхэр кинематографием драгъэхьэх

2017-02-11

 • Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм сабий анимацэ кином и фестиваль нобэ къыщызэIуах.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Бэлагъы Любэщ жэрдэмыр къыхэзылъхьар

2017-01-17

 • Гъэ кIуам и кIэухым Сочэ щекIуэкIащ «ИРИДА» SIFA Sochi International Film Awards япэ дунейпсо кинофестивалыр. Ар и жэрдэмт режиссёр цIэрыIуэ Къандур Мухьэдин и щхьэгъусэ, усакIуэ Бэлагъы Любэ. Iуэхур къыдаIыгъащ Сочэ къалэ и Iэтащхьэ Пахомов Анатолийрэ сенатор Къанокъуэ Арсенрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Макъамэм зэхуешэс

2016-10-28

 • Налшык и Музыкэ къэрал театрым иджыблагъэ къыщызэIуахащ симфоние музыкэмкIэ V дунейпсо фес-тивалыр. УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм ар къызэрагъэпэщащ СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, УФ-м и Къэрал саугъэтымрэ Глинкэм  и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург щIыхь зиIэ и цIыху, а къалэм и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI, дирижёр цIэрыIуэ Темыркъан Юрий и щIыхькIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Кинофестивалыр нобэ зэхуащIыж

2016-07-20

 • Кином и илъэсым хыхьэу, Налшык  къалэм щокIуэкI «Налшык-2016» фестивалхэм я япэ дунейпсо кинофестивалыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

«Налшык-2016»-м щIидзащ

2016-07-19

 • КъБР-м и Музыкэ театрым и гупэм деж иIэ утыкум щэбэт кIуам  Iэтауэ къыщызэIуахащ «Налшык-2016» – фестивалхэм я япэ дунейпсо кинофестивалыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

КъэзыцIыхуу щытахэм я гум илъщ

2016-04-09

 •  УФ-м и цIыхубэ артист, театрымрэ киномрэ я актёр ТIыхъужь Алий (1917 – 1995 гъгъ.) и цIэкIэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ фестивалым КъБР-м и Музыкэ театрым щыпащащ. Ауанымрэ гушыIэмрэ я махуэм ирагъэхьэлIащ ар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Къафэр лъэпкъым и псэщ

2016-01-14

 •  Апхуэдэ фIэщыгъэцIэ иIэу ИлъэсыщIэм и япэ махуэхэм Налшык щекIуэкIащ РСФСР-мрэ КъБАССР-мрэ щIыхь зиIэ я артист Дашу Хьэшыр и фэеплъу къызэрагъэпэща хореографиемкIэ урысейпсо фестиваль-зэпеуэр. МахуищкIэ екIуэкIа зэхьэзэхуэм я зэфэкIхэр утыкум къыщагъэлъэгъуащ Дагъыстэным, Адыгейм, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ сабий-ныбжьыщIэ къэфакIуэ гупхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Пшыналъэхэр щызэподжэж

2015-12-19

 •  Адыгэ пшынэ, дыгъэ уэзджынэ,
 • Гу упщIыIуар зыгъэуш.
 • Адыгэ пшынэу, макъамэ нэрынэ,
 • Лъэпкъым и дыщэ Iэужь.
 •  
 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ дыгъэгъазэм и 10-м Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм Кавказ Ищхъэрэм пшынэ еуэнымкIэ и фестиваль щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Дуней псом и къэфакIуэхэм Налшык зыкъыщагъэлъагъуэ

2015-10-08

 • Ди газетым зэрытетащи, КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым гуфIэгъуэ щытыкIэм иту къыщызэIуахащ «Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр» V дунейпсо IуэрыIуатэ фестивалыр. Абы хэтщ Бангладешым, Тыркум, Белоруссием, Ганэм, Индием, Италием къикIа къэфакIуэ гупхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

«Шапсугия» ансамблым Армавир зыкъыщегъэлъагъуэ

2015-07-01

 • Хеишхуэ Руслан зи унафэщI «Шапсугия» цIыхубэ ансамблыр Армавир щекIуэкIа «Многонациональный Армавир» фестивалым ирагъэблэгъащ икIи зэхыхьэр къызэIурагъэхащ, гупым хьэщIагъэ ирахыу. КъищынэмыщIауэ, Успен щIыналъэм и адыгэ къуажитIым ехъулIэныгъэхэр яIэу концертхэр щатащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль