ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Телеграммэхэр'

Бгырысхэм я пщалъэмкIэ къапщтэмэ…

2016-06-01

 • Ди лэжьэгъухэ, ди ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • «Кабардино-Балкарская правда» газетыр илъэс 95-рэ зэрырикъуамкIэ ди гуапэу дынывохъуэхъу.
 • Бгырысхэм я пщалъэмкIэ къапщтэмэ, ар балигъыпIэ иуващ, тхыдэм тещIыхьауэ уеплъмэ, иджыри щIалэщ. Ауэ фи газетыр дунейм къызэрытехьэрэ блэкIа зэманым къэхъукъащIэу, гугъуехьу щыIахэм хуэдиз языныкъуэ лIэщIыгъуэхэм къэхъуркъым. Абыхэм ящыщщ ХХ лIэщIыгъуэм екIуэкIа коллективизацэм, индустриализацэм я лъэхъэнэр, 40 гъэхэм совет цIыхубэм зэрахьа лIыгъэ иныр. Абыхэм япыщIащ Хэкум «ЩIыхь дамыгъэ» орденыр газетым къызэрыхуигъэфэщар, редакцэм и лэжьакIуэхэм зауэмрэ лэжьыгъэ IэнатIэмрэ къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIышхуэм папщIэ кърата наградэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Телеграммэхэр

Фи къарум и хэкIыпIэр – псалъэр – вгъэшэрыуэ!

2015-01-14

 • ПщIэ зыхуэсщI Мухьэмэд Мусэбий и къуэ!
 • Уэри, уи унафэм щIэт газетым и лэжьакIуэ псоми Урысей печатым и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!

Зыхыхьэхэр: Телеграммэхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2014-08-16

 • 1 КъБР
 • «Мир» канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.30 «УпщIэ щыуэркъым». Адэ-анэхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «КIэ зимыIэ гъуэгу». СурэтыщI Ахматов Лиуан (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Уэ бжызоIэ…». ТхакIуэ Гадиев Ибрэхьим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Телеграммэхэр