ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДАХ'

Дэтхэнэ лъэпкъми и псэ

2017-02-21

 • Бзэр лъэпкъым и псэщ, жызыIар щыуакъым. Нэхъыщхьэ дыдэу лъэпкъым бгъэдэлъын хуейр бзэращ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, аращ ар къызэрацIыхур. ЦIыху-хэр иризэпсалъэу къэунэхуа а Iэмал гъуэзэджэр лIэужьыгъуэ куэду зэтепщIыкIащ. Къапщтэмэ, щIэныгъэлIхэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, бзэхэм я бжыгъэр мини 6-м ноблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Лъэпкъым и къэкIуэнум девгъэгупсыс

2017-01-26

 • Кавказ  Хасэхэм  я  Федерацэм  и  унафэщIымрэ   а  зэгухьэныгъэм  и Советым  хэтхэмрэ  яхуэгъэзауэ
 •  ПщIэ  зыхуэтщI  ди  лъэпкъэгъухэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ, КъэпщытакIуэ гупхэм хэтхэм я жагъуэ хъуащ КАФФЕД-м къикIыу къытIэрыхьа хъыбарыр – фи тхьэмадэ Асланкая (Хьэгъундокъуэ) Яшар Урысей Федерацэм къихьэныр пIалъэкIэ къызэрызэтрагъэувыIам пыщIа гугъуехьхэр зэфIэкIыху, Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэкужьым щригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм – пIалъэкIэ фыкъыхэмыхьэну унафэ къызэрыфщтар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Сэхъурокъуэ Хьэутий: ДАХ-м и Iуэху щыдэкIынур Урысейращ

2017-01-26

 • Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я Федерацэм унафэ къищтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм щригъэкIуэкI лэжьыгъэр къызэтригъэувыIэну. Абы и щхьэусыгъуэу къагъэлъэгъуар ДАХ-м хасэ къудамэхэр къызэригъэгугъахэр имыгъэзащIэу, адыгэ жылагъуэм я деж  жэуап  щимыхьу   къызэрилъытэрщ. Языныкъуэхэм зэрыжаIэмкIэ, абы иджыри зы щхьэусыгъуэ иIэщ – КАФФЕД-м и унафэщI Хьэгъундокъуэ  (Асланкая) Яшар Урысейм къихьэну хуимыту 2016 гъэм и фокIадэм зэрыхуагъэуварщ.
 • Мы Iуэхум зэреплъыр «Сaucasus times.com» сайтым и журналистым хуиIуэтащ ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Жамбэч Зухьдищ Адыгэ ФIыщIэ хасэм и тхьэмадэр

2017-01-18

 • ЩIышылэм и 13-м Амман щызэхэтащ Иорданием щылажьэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм  и зи чэзу хэхыныгъэхэр.
 •    Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

ФIыгъуэшхуэщ лъэпкъхэр зэгурыIуэныр

2016-12-27

 • Дыгъэгъазэм и 17-м Налшык щызэхэтащ «Лъэпкъ, щэнхабзэ зэхущытыкIэхэр ефIэкIуэн папщIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я мыхьэнэр» щIэныгъэ-практикэ конференцыр. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмрэ жылагъуэ Iуэхухэмрэ

2016-12-20

 •  Щэбэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ «Лъэпкъхэм, щэнхабзэхэм яку дэлъ зэхущытыкIэхэр гъэбыдэнымкIэ граждан жылагъуэм иIэ мыхьэнэр» щIэныгъэ-практикэ конференцыр. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

ДыщIэгуфIэр куэдщ, дызэгупсысыни ди мащIэкъым

2016-08-23

 • Ди газетым зэрытета-щи, дирижёр цIэрыIуэхэу Темыркъанхэ Борисрэ Юрийрэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и хэщIапIэм щаIущIащ Тыркум, Израилым, Ставрополь крайм, Осе-тие Ищхъэрэ-Алание республикэм и Мэздэгу районым щыщхэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Горный родник» санаторэм зыщызыгъэпсэху ныбжьыщIэхэм. Ар иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Адыгэхэм я махуэм зыхуагъэхьэзыр

2016-06-30

 • Ди газетым зэрытетащи, щэбэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ Дуней-     псо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ. Хамэ къэралхэмрэ хэгъуэгу зэмылIэужьыгъуэхэмрэ щыIэ Адыгэ Хасэхэм я лIыкIуэхэм нэмыщI, абы хэтащ ДАХ-м дэлажьэ Нэхъыжьхэм я советым и лIыкIуэхэу Нэхущ Заурбий, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Темыркъан Борис, Дзэмыхь Къасболэт сымэ, ДАХ-м и КъэпщытакIуэ гупым и унафэщI ГубэщIыкI Владимир, а гупым хэт МэшхуэфI Нэждэт, Адэмокъуэ Альберт, МэшхуэфI Хьишам сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Мурадхэмрэ къалэнхэмрэ

2016-06-28

 • Мэкъуауэгъуэм и 25-м Налшык къалэ щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Иорданием, Сирием, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ-Аланием щыIэ Хасэ къудамэхэм я лIыкIуэ-хэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Сэхъурокъуэ Хьэутий: Мылъку къэлэжьыным емыпха жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр щыIэныр зэманым къигъэув къалэнхэм ящыщщ

2016-06-16

 • Мылъку къэлэжьыным емыпха жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм гулъытэ хуащI хъуащ. Апхуэдэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьыгъэм жылагъуэм зиужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр дуней псом щащIэ икIи къыщагъэсэбэп. Ди къэралми и гупэр апхуэдэ зэгухьэныгъэхэм къахуигъэзащ, купщIафIэу зэрызэдэлэжьэным хущIокъу. Абы и щыхьэтщ УФ-м НэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм хабзэ хъуауэ гъэ къэс иригъэкIуэкI зэIущIэр. Абы къыщызэхуос мылъку къэлэжьыным емыпха жылагъуэ зэгухьэныгъэу ди къэралым щыIэхэм я лIыкIуэхэр. Мыгъэрей зи чэзу зэIущIэм ирагъэблэгъат ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 • Зэхуэсыр зэрекIуэкIам, абы щыжаIахэмрэ езым къыщипсэлъахэмрэ я гугъу едгъэщIыну зыхуэдгъэзащ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ