ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Нэхъ къэрал къабзэ дыдэ

2017-09-14

 • Ар апхуэдэу щагъэтын папщIэ Сингапурым хабзэ ткIийхэр щагъэуващ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Псоми яфIэтелъыджэт

2017-09-14

 • КъБР-м щыIэ Адыгэ Хасэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм хэт, «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэ Фырэ Анфисэ республикэр Урысейм зэрыхыхьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ екIуэкIа гуфIэгъуэм щигъэлъэгъуащ пащтыхьым хуэлэжьа Черкасскэхэ я пщы лъэпкъым къахэкIахэм я сурэтхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ныбжьэгъу зыкъыхуищIыну хущIокъу

2017-08-31

 • Урысейм и Президент Путин Владимиррэ Израилым и премьер-министр Нетаньяху Биньяминрэ я зэпсэлъэныгъэхэр Кремлым щекIуэкIащ. ЗэIущIэм Нетаньяху щыхущIэкъуащ Сирием теухуауэ Урысеймрэ Иранымрэ апхуэдизу зэкъуэту зэдэлажьэ зэрымыхъунур Путиным къыгуригъэIуэну  икIи Джолан лъагапIэхэм ехьэлIауэ щыIэ псалъэмакъхэр зэгъусэу зэхагъэкIыну. АрщхьэкIэ, Израилым и премьер-министрым дапхуэдизу гугъу зримыгъэхьами, ар зыхуей гупсыcэм Урысейм и лIыщхьэр хутешэну фэ теткъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ныбжьэгъу хьэмэрэ бий?

2017-08-24

 • КИФЩI-р ящыщщ хьэщхьэрыIуэ узыр мы гъэм нэхъ зыхуэлъа щIыпIэхэм. Гъэмахуэм псэущхьэхэр къазэредзэкъам къыхэкIыу цIыху нэхъыбэм дохутырхэм зыхуагъазэ щIымахуэм нэхърэ. Мы гъэм апхуэдэхэм я бжыгъэр мини 6,5-м щIи-гъуакIэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Японие

2017-08-24

Японием и щыхьэр Токио архитектурэ фэеплъ телъыджэхэмкIэ къулейщ. Ауэ абыхэми йофIэкI Император уардэ унэр, зихуэдэ щымыIэу къалъытэр. Абдеж хьэщIэхэм къыщыщIадзэ къалэр къаплъыхьын. IV лIэщIыгъуэм Токио и кум дащIыхьа унэшхуэм блэкIа зэманым куэд и нэгу щIэкIащ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ныбжьэгъу Цзянрэ ныбжьэгъу Сирэ

2017-08-10

 • Китайм и компартым и ЦК-м и секретарь нэхъыщхьэ Цзэминь Цзян 2001 гъэм «Урысей Федерацэмрэ Китай ЦIыхубэ Республикэмрэ ЗэгъунэгъуфIу зэхущытыным, зэныбжьэгъуным, зэдэлэжьэным теухуа зэгурыIуэныгъэм» Iэ щытридзэм абы и пщIыхьэпIэ къыхэхуакъым илъэс тIощIи нэхъ дэмыкIыу ар дунейм и къэрал 30-м судым щратыну. Хэбгъэзыхьмэ, езы Китайм цIыху мин 200-м щIигъу судхэм щытхьэусыхащ абы залымыгъэ зэрызэрихьам папщIэ. Ахэр 90 гъэхэм КНР-м щыцIэрыIуэу щыта фалуньгун фIэщхъуныгъэм тетхэр зэхэзехуэн зэращIам теухуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Жэуапыншэу къэнакъым

2017-08-03

 • Урысейм и Президент Путин Владимир жиIащ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я дипломат  755-м ди къэралым щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр щыщагъэту я унэ кIуэжын хуейуэ.  УФ-м и лIыщхьэм къыхигъэщащ апхуэдэу щIащIыр США-м фIыуэ къыгурыIуэн зэрыхуейр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Дунейпсо чемпионатым и щIыхькIэ

2017-08-03

 • Ахъшэ
 • футболымкIэ дунейпсо чемпионату 2018 гъэм Урысей Федерацэм щекIуэкIынум теухуауэ Урысейм и Банкым гъущI ахъшэщIэхэр къыдигъэкIащ. Апхуэдэу щыжаIащ Банк Нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Саммитым кърикIуахэр

2017-07-20

 • Бадзэуэгъуэм и пэм Германием и Гамбург къалэм щызэхэта «къэрал тIощIым» я саммитым кърикIуахэм Урысейм и Президент Путин Владимир хэплъэжащ. Къэралым и Iэтащхьэм къыхигъэщащ США-м и президент Трамп Дональдрэ урысей лъэныкъуэмрэ зэгурыIуэу зэрызэдэлэжьэфынур и фIэщ зэрыхъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Сыт сымаджэхэр Израилымрэ Европэмрэ щIэкIуэр?

2017-07-20

 • Загъэхъужыну нэгъуэщI къэралхэм кIуэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ
 •  ящIын мурадкIэ КъэрэшейШэрджэсым медицинэ къалэ щаухуэнущ
 •  2021 гъэм ирихьэлIэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щаухуэнущ медицинэ университет, университетым пы-  щIа сымаджэщ, щIэныгъэ-къэхутакIуэ центр. Абыхэм къэралым и бюджетым щыхухахынущ сом мелард 40. Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ министерствэм «Известия» газетым къызэрыщыжраIамкIэ, псори зэхэту КИФЩI-м къыщызэрагъэпэщыну медицинэ IуэхущIапIэхэм сом меларди 162,1-рэ текIуэдэнущ. Кавказым и Минеральнэ псы хущхъуэхэм щыIэ зыгъэпсэхупIэхэр зи лъабжьэу яухуэну медицинэ кластерым и къалэн нэхъыщхьэр нэгъуэщI къэралхэм зыщагъэхъужын мурадкIэ кIуэурэ абыхэм я медицинэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщI ди цIыхухэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ щIынырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку