ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Лавров Сергей: Урысеймрэ США-мрэ зэгурыIуэмэ, дуней псом фIы къыхудэкIуэнущ

2017-04-20

 •  Мы махуэхэм Мэзкуу щекIуэкIащ УФ-м нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергейрэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я къэрал секретарь Тиллерсон Рексрэ я зэIущIэ. Зэпсэлъэныгъэхэм къыщаIэта Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ Сириер, Украинэр, КНДР-р, лъэныкъуитIым я зэдэлэжьэкIэр. Санкцэхэм тепсэлъыхьакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЖиIэр пхокI

2017-04-13

 • Шэшэным и парламентым республикэм  и школакIуэхэр хуит ищIащ лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэхэмрэ иIыгъ динымрэ езэгъ щыгъынкIэ захуэпэну е апхуэдэ дамыгъэхэр зэрахьэну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2017-04-13

Хуай Нам Данг лъэпкъ паркыр Таиландым и Чиангмай къалэм и щIыпIэ нэхъ дахащэхэм ящыщщ. Ар 1995 гъэм и шыщхьэуIум къэралым и пащтыхьым и унафэкIэ къызэрагъэпэщауэ щытащ, мэзхэр ирырамыгъэупщIыкIын, абы щIэс хьэкIэкхъуэкIэхэм цIыхухэр ирамыгъэщэкIуэн мурадкIэ. Псори зэхэту километр зэбгъузэнатIэ 1447рэ хъу а паркым зыщаплъыхьыну цIыху куэд дыдэ макIуэ. Мыбы щыплъагъунущ дунейм и нэгъуэщI щIыпIэхэм узыщримыхьэлIэ къэкIыгъэ телъыджэхэр.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЕпцIыжакIуэхэмрэ щхъухьхэмрэ

2017-03-30

 • КНДР-м и Iэтащхьэм и къуэш нэхъыжьыр зэраукIам уигу къегъэкIыж шпион фильмхэр. АрщхьэкIэ апхуэдэ дыдэ гъащIэм къыщохъу. «ЦIыху тхыдэм куэдрэ ущрохьэлIэ лIыукIхэм яIэщIэкIуэда политикэ лэжьакIуэхэм, – жеIэ СССР-м и КГБ-м и подполковник, тхакIуэ, тхыдэдж Атаманенкэ Игорь. – США-м и президенту щыта цIыху 44-м ящыщу 11-р яукIыну хэтащ, 4-р яIэщIэкIуэдащ. Зи гугъу тщIы укIыгъэхэм хуэдэхэр мымащIэу хыболъагъуэ Латин Америкэмрэ Африкэмрэ я тхыдэм. Ауэ абыхэм нэхъыбэу щызеуар зи закъуэ лIыукIхэрщ. Iуэхур нэгъуэщIу къыщIедз Iэтащхьэр е оппозиционерыр лъэныкъуэ егъэзыным къэрал щэхурылажьэ къарузехьэхэр яужь щихьэхэм деж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2017-03-30

Комо хыжьейр Италием и нэхъ гуэлышхуэхэм икIи дахащэхэм ящыщщ. Абы и Iуфэхэм IуащIыхьырт лъапсэ зыкъизыххэр. ЦIыхухэр нэхъ дэзыхьэхыр д,Эсте уардэ унэрщ, кардиналым и унафэкIэ лIэщIыгъуи 5 ипэкIэ яухуарщ. Гуэлым метр 410-рэ и кууагъщ. Километр 47-рэ зи кIыхьагъ, километри 2 зи бгъуагъ абы кхъухьхэм хуиту къыщакIухь. Зызыгъэпсэхухэм абы къыхэкIыу Iэмал ягъуэт щIыпIэ телъыджэхэр къаплъыхьыну.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

КъуэкIыпIэ Жыжьэм и гектар мелуани 140-р

2017-03-23

 • КъуэкIыпIэ Жыжьэм зегъэужьынымкIэ министерствэм и мурадщ «къуэкIыпIэ жыжьэ гектарым» хухаха щIыр нэхъыбэ ищIыну. Абы теухуа унафэм и проектыр ягъэхьэзыращ икIи Къэрал  Думэр гъатхэ сессием хэплъэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Макларен и щыуагъэхэр къелъытэж

2017-03-23

 • Допингым ебэнынымкIэ зыми и нэIэ щIэмыт цIыхубэ комиссэм и унафэщI Смирнов Владимир къыхигъэщащ, ВАДА-м и комиссэм и докладыр зыгъэхьэзыра Макларен Ричард урысей спортым щыщыIэ щытыкIэм теухуауэ жиIахэм щыуагъэхэр зэрыхилъэгъуэжар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Польшэ

2017-03-16

Варшавэ Польшэм и щыхьэрщ. Дэтхэнэ европей къалащхьэми хуэдэу, ар къэралым и купщIэщ икIи и джэлэсщ. ЕтIуанэ дунейпсо зауэм и илъэсхэм ар къанэ щIагъуэ щымыIэу зэтракъутауэ щытащ. IэщIагъэлIхэм я фIыгъэкIэ, яхузэфIэкIащ зэрыщытам хуэдэу тхыдэм и фэеплъхэр зэфIагъэувэжын. Мы зэманым ахэр ЮНЕСКО-м и нэIэ щIэту яхъумэ. Къалэм и дежкIэ апхуэдэу мыхьэнэшхуэ дыдэ иIэщ «Варшавэ и Прагэ» хьэблэм. А зырат зауэм и зэманым зэхамыкъутэу къызэтенар. Мыбы щыплъагъунущ зауэм и пэкIэ щIыпIэм иIа теплъэр зыхуэдэр.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зэныбжьэгъухэм яхузэрымыгъэгуэшыр сыт?

2017-02-23

 • Белоруссиемрэ Урысеймрэ я зэхущытыкIэхэр иужь зэманым хэпщIыкIыу зэщIэплъащ. Сыт атIэ а къэрал зэкъуэ­титIым яхузэрымыгъэгуэшыр? Хэт захуэр, хэт пцIы зыупсыр?
 •  
 • Гъунапкъэхэр гъуанэпщIанэ  мэхъу
 •  
 • Иджы щIызэфIэнар «Хамэ къэрал цIыхухэр къызэрыкIуэ, зэрыкIуэж визэн шэ хабзэ гъэувыным и IуэхукIэ» Белоруссием и Президентым къыдигъэкIа указырщ. Абы ипкъ иткIэ, къэрал 80-м щыщ туристхэр визэншэу жэщитху-махуитхукIэ Белоруссием щыIэ хъунущ.
 • Абы и жэуапу Урысейм Брянск, Смо­ленск, Псков областхэм Белоруссием ­хуаIэгъунапкъэм хабзэ ткIий щигъэуващ. Ипэ­кIэ Смоленск областым абы гъунапкъэ хуиIэххакъым. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Киев ипшыныжынущ Гиви зэрыхэкIуэдар

2017-02-16

 • Донецк Лъэпкъ Республикэм (ДНР) и батальоным и командир Толстых Михаил, «Гиви» цIэмкIэ къацIыхур, иджыблагъэ зэраукIар зэран хуэхъуну къалъытэ Украинэм мамырыгъэр щызэфIэгъэувэжынымкIэ Минск щекIуэкI зэпсэлъэныгъэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку