ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Къэралыр къызэрыунэхуар

2017-05-25

 • КъызэрыщIэкIымкIэ, Украинэр бзыхьэхуэ-бзыхьэхуэу зэпыгъэува хъуа къэралу къокIуэкI. Зы щIыпIэ и деж къыщылалэмэ, сыт зыхуэкIуэнур?
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ПцIымрэ пэжымрэ

2017-05-11

 • 1941  гъэм   Москва и гъунэгъуу щекIуэкIа зауэш- хуэр уващ ЕтIуанэ дунейпсо зауэм къриубыдэу вермахтым ирадза япэ удынышхуэу. Дэтхэнэ зы текIуэныгъэшхуэми хуэдэу, абы куэд хужаIащ, пэжыр зэрахьэкIыну хущIэкъуу. Ауэ пцIым лъакъуэ щIэткъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Лениным и улахуэр

2017-05-11

 • Октябрь  революцэр  илъэси  100  щрикъум   ирихьэлIэу
 •  Ар пролетар революцэм и бэракъзехьэ, броневикым дэкIуейуэ жьакIуэу къэпсэлъэф къудейтэкъым. Ильич щIапIэр зэрихьэфырт икIи, щIэныгъэ куу дыдэ бгъэдэлъ пэтми, Iэпщэ            къару зытекIуадэ лэжьыгъэми зыщидзейртэкъым. Сыт Лениныр зыхэпсэукIар, абы хьэрычэтыщIэ къыхэкIыфынут? А упщIэм, нэгъуэщIхэми жэуап кърет тхыдэдж икIи журналист Пряников Павел.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2017-04-27

Сейгантодзи тхьэелъэIупIэр Японием пасэ зэман лъандэрэ къыдекIуэкI хабзэм тету яухуа унэ дахащэщ, къатищу зэтету. Ар хуабжьу йокIу зращIыхьа щIыпIэм. А тхьэелъэIупIэм и гъунэгъущ Японием щынэхъ лъагэ дыдэ (метри 133-рэ) псыкъелъэр.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ИщхьэкIэ къащыдоIэпыкъу

2017-04-27

 • «Спартак» республикэ стадионыр къэгъэщIэрэщIэжыным теухуа лэжьыгъэхэм сом мелуан 60 трагъэкIуэдэнущ, абы щыгъуэми сом мелуан 50-р федеральнэ бюджетым къыхэкIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Лавров Сергей: Урысеймрэ США-мрэ зэгурыIуэмэ, дуней псом фIы къыхудэкIуэнущ

2017-04-20

 •  Мы махуэхэм Мэзкуу щекIуэкIащ УФ-м нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергейрэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я къэрал секретарь Тиллерсон Рексрэ я зэIущIэ. Зэпсэлъэныгъэхэм къыщаIэта Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ Сириер, Украинэр, КНДР-р, лъэныкъуитIым я зэдэлэжьэкIэр. Санкцэхэм тепсэлъыхьакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЖиIэр пхокI

2017-04-13

 • Шэшэным и парламентым республикэм  и школакIуэхэр хуит ищIащ лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэхэмрэ иIыгъ динымрэ езэгъ щыгъынкIэ захуэпэну е апхуэдэ дамыгъэхэр зэрахьэну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2017-04-13

Хуай Нам Данг лъэпкъ паркыр Таиландым и Чиангмай къалэм и щIыпIэ нэхъ дахащэхэм ящыщщ. Ар 1995 гъэм и шыщхьэуIум къэралым и пащтыхьым и унафэкIэ къызэрагъэпэщауэ щытащ, мэзхэр ирырамыгъэупщIыкIын, абы щIэс хьэкIэкхъуэкIэхэм цIыхухэр ирамыгъэщэкIуэн мурадкIэ. Псори зэхэту километр зэбгъузэнатIэ 1447рэ хъу а паркым зыщаплъыхьыну цIыху куэд дыдэ макIуэ. Мыбы щыплъагъунущ дунейм и нэгъуэщI щIыпIэхэм узыщримыхьэлIэ къэкIыгъэ телъыджэхэр.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЕпцIыжакIуэхэмрэ щхъухьхэмрэ

2017-03-30

 • КНДР-м и Iэтащхьэм и къуэш нэхъыжьыр зэраукIам уигу къегъэкIыж шпион фильмхэр. АрщхьэкIэ апхуэдэ дыдэ гъащIэм къыщохъу. «ЦIыху тхыдэм куэдрэ ущрохьэлIэ лIыукIхэм яIэщIэкIуэда политикэ лэжьакIуэхэм, – жеIэ СССР-м и КГБ-м и подполковник, тхакIуэ, тхыдэдж Атаманенкэ Игорь. – США-м и президенту щыта цIыху 44-м ящыщу 11-р яукIыну хэтащ, 4-р яIэщIэкIуэдащ. Зи гугъу тщIы укIыгъэхэм хуэдэхэр мымащIэу хыболъагъуэ Латин Америкэмрэ Африкэмрэ я тхыдэм. Ауэ абыхэм нэхъыбэу щызеуар зи закъуэ лIыукIхэрщ. Iуэхур нэгъуэщIу къыщIедз Iэтащхьэр е оппозиционерыр лъэныкъуэ егъэзыным къэрал щэхурылажьэ къарузехьэхэр яужь щихьэхэм деж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2017-03-30

Комо хыжьейр Италием и нэхъ гуэлышхуэхэм икIи дахащэхэм ящыщщ. Абы и Iуфэхэм IуащIыхьырт лъапсэ зыкъизыххэр. ЦIыхухэр нэхъ дэзыхьэхыр д,Эсте уардэ унэрщ, кардиналым и унафэкIэ лIэщIыгъуи 5 ипэкIэ яухуарщ. Гуэлым метр 410-рэ и кууагъщ. Километр 47-рэ зи кIыхьагъ, километри 2 зи бгъуагъ абы кхъухьхэм хуиту къыщакIухь. Зызыгъэпсэхухэм абы къыхэкIыу Iэмал ягъуэт щIыпIэ телъыджэхэр къаплъыхьыну.

Зыхыхьэхэр: Махуэку