ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Дзыгъуэнэфхэм я тетыгъуэ

2017-07-13

 • Волгоград щыпсэухэр ягъэгузавэ зыпэмыплъа «хьэщIэхэм».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къалэ шынагъуэншэхэр

2017-07-06

 •  Шэшэн Республикэм и щыхьэрыр Урысейм и къалэ нэхъ шынагъуэншэ дыдэщ. Апхуэдэу къалъытащ Domofond.ru порталым щекIуэкIа щIэупщIэныгъэхэм хэтахэу Грознэ къалэм щыпсэухэм. ЕтIуанэ увыпIэр зэдагуэшащ Сочэрэ Нижневартовск къалэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Бадзэуэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм я пщIэм хохъуэ, «Мир» картэхэр къэралым и банк псоми къыщыIах, нэгъуэщI зэхъуэкIыныгъэхэми фыпэплъэ

2017-07-06

 •  Зэрамурадам хуэдэу, гъэмахуэм и кум Урысейм зэхъуэкIыныгъэ куэд къыщыхъуащ, унэтIыныгъэ зэмы-лIэужьыгъуэхэм ехьэлIауэ. Сыт хуэдизкIэ зэрыхэхъуэнур ЖКХ-м и уасэхэм, сыт хуэдэ щIыкIэкIэ электрокъарум щIэпт пщIэр нэхъ мащIэ зэрыпщIынур, цIыхухэм къатххэм ятеухуауэ дауэ IэнатIэхэм жэуап зэрахьынур, автомашинэ зэзыгъэгъуэтыну хуейхэм Минпромторгыр сыткIэ ядэIэпыкъуну? А псори щызэпкърыхащ «Известия»-м и тхыгъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Пащтыхьым улахуэ иратырт

2017-06-29

 • Куэдрэ зэхэтхащ пащтыхь Николай ЕтIуанэр «Урысей щIыналъэр зей» цIыхуу зыкъилъытэжу зэрыщытар. Ауэ абы улахуэ иратрэт?
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

МафIэр къызыпих чэщанэхэр

2017-06-29

Азербайджаным газ, щIыдагъэ гъэтIылъыгъэхэр и куэдщ. Абы къыхэкIыу Баку километр 12-кIэ фIэкIа пэмыжыжэу мафIэхэр куэдрэ къыщыщIонэ. Арауэ къыщIэкIынущ къалащхьэм и нэхъ лъагапIэ щIыпIэм мафIэр уигу къэзыгъэкIыж чэщанэ абрагъуэу 3 щIыщаухуари. Абыхэм метри 190-рэ я лъагагъщ, псоми зэхэту метр зэбгъузэнатIэ мин 227-рэ яубыд. А ухуэныгъэ гугъухэр зи IэдакъэщIэкIыр Голландием щыщ компаниерщ. ПщыхьэщхьэкIэрэ чэщанэхэм я щыгум мафIэхэр къыщолынд, иужькIэ Азербайджаным и ныпыр къыщыдокIуей. Езыхэм я кIуэцIымхьэщIэщхэр, нэгузыужьыпIэхэр, ресторанхэритщ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Ищхъэрэ къалащхьэм» щаубзыху

2017-06-15

 • Мэкъуауэгъуэм и 1-3-хэм Санкт-Петербург щекIуэкIащ XXI дунейпсо экономикэ форум. Хабзэ зэрыхъуауэ, зэхыхьэм и утыкухэм щытепсэлъыхьащ щIыналъэ, лъэпкъ экономикэхэм я зыужьыкIэ хъунум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Сириер мамыру зэфIэгъэувэжыным йогупсыс

2017-06-15

 • Экономикэр къэIэтыжынымрэ Iэпхъуэшапхъуэхэм я Iуэхухэр зэпIэзэрыт щIыжынымрэ къыщаIэтыну щамурадщ Женевэ (Швейцарие) щекIуэкIыну зэIущIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Сауд Хьэрыпым гуроIуэ

2017-06-01

 • ЩIыдагъэ
 • Китайм иджыблагъэ щызэхэта форумым хыхьэу Урысейм энергетикэмкIэ и министр Новак Александррэ Сауд Хьэрыпым щIыдагъэмкIэ и министр Хъалид аль-Фалихьрэ зэпсэлъэныгъэхэр ирагъэкIуэкIащ. Абы и гугъу щащIащ щIыдагъэ рынокыр зэпIэзэрыт щIа зэрыхъуну Iэмалхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Магнит»-м Сирием зыпещIэ

2017-06-01

 • Урысейм и тыкуэнышхуэхэм ящыщ зым Сирием къыщагъэкIа хадэхэкIхэм-рэ пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ           дяпэкIэ щащэнущ. Илъэс пIалъэ зиIэ зэгурыIуэныгъэ иджыблагъэ зэращIылIащ Сириемрэ «Магнит» тыкуэнышхуэ зэпыщIахэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къэралыр къызэрыунэхуар

2017-05-25

 • КъызэрыщIэкIымкIэ, Украинэр бзыхьэхуэ-бзыхьэхуэу зэпыгъэува хъуа къэралу къокIуэкI. Зы щIыпIэ и деж къыщылалэмэ, сыт зыхуэкIуэнур?
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку