ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

Нэхъ кIасэу

2017-12-07

 • Стратегие къэхутэныгъэхэмкIэ центрым и Iэтащхьэ Кудрин Алексей аргуэру къыхелъхьэ цIыхур пенсэ щагъакIуэ ныбжьым хагъэхъуэн хуейуэ. Абы и псалъэхэм ятепщIыхьмэ, апхуэдэу ямыщIмэ, пенсэхэм якIэрыху- нущ.
 • - Мы зэманым цIыхум ику иту иратыр пенсэм кIуэн и пэкIэ къилэжьу щытам и процент 34-рщ. Дунейм къыщалъытэ ар процент 40 и кIэ къимыхуэн хуейуэ. Аращи, пенсэм укIуэным къикIыр уи гъащIэр хуэдищкIэ екIэкIуэнырщ. Ауэ ныбжьыр дымыгъэкIуатэмэ, дэ ари тхузэфIэкIыжынукъым – тхуетыфынур и лэжьапщIэм и процент 20 – 27-рщ, – жиIащ Кудриным иджыблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Империем и пщылIхэр

2017-12-07

 • 1745 гъэ. Камчаткэ. ХытIыгуныкъуэм пщылIхэм зыкъыщаIэтащ: яхуэхьыжыркъым я гъащIэ хьэлъэр. Илъэси 10-кIэ гуащIэу зэпэщIэта иужькIэ, Урысей империем и лIыукIхэм щIы-пIэм щыпсэухэр «ягъэсабырыжащ».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Кунис Милэ ягъэпуд

2017-11-16

 • Голливуд и вагъуэ Кунис Милэ Украинэм къыщалъхуащ.  И адэ-анэм ар Черновцы къалэм ирашри, 1991 гъэм Америкэм и Штат Зэгуэтхэм яшауэ щытащ и ныбжьыр илъэсибл фIэкIа мыхъуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЛIэщIыгъуэхэм къадэгъуэгурыкIуэ жьы щхьэлхэр

2017-11-16

Нидерландхэр щIыналъэ телъыджэщ. Къэралыр куэдкIэ зыщытхъужыфынущ, арщхьэкIэ цIыхухэр нэхъ дэзыхьэхыр 1740 гъэм Киндердейк къалэм и гъунэгъуу щаухуауэ щыта, жьым игъэлажьэ щхьэл 19-рщ. Зи гугъу тщIы къалэр Голландие Ипщэ провинцэм щыIэщ, Роттердам километр 15-кIэ пэгъунэгъуу. Абы тыншу укIуэфынущ автомобилкIи, мафIэгукIи, автобускIи, уеблэмэ, Роттердам укъикIыу кхъуафэжьейкIи.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къэралым щынэхъ ин дыдэхэр

2017-11-16

 • Ингушым хыхьэ Сурхахи къуажэм щыпсэу Матиев Абас япэ дыдэу къэралым къыщацIыхуащ килограмм 1,7-рэ зи хьэлъагъ кхъужь абрагъуэ къыщигъэкIа 2013 гъэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Осетинхэр зэкъуоувэ

2017-11-16

 • Владикавказ махуитIкIэ щекIуэкIащ осетин лъэпкъым и зи мычэзу IХ съездыр. Абы хэтащ дунейм и щIыпIэ куэдым къикIа лIыкIуэхэу 500-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зэуэ къулеищэ мэхъу

2017-11-09

 • Уи нэсып къыщикIынур пщIэнукъым. Нэхъыбэм ар къыщыхъур зыкIи упэмыплъауэщ. Апхуэдэу имыщIэххэу Воронеж щыщ цIыхухъум щэкIуэгъуэм и 5-м лотореемкIэ къихьэхуащ сом мелуан 506-рэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

КъэкIуэнум и къалэ

2017-11-02

 • Роботхэр щыщыIэ, езыр-езыру къэщIэрэщIэж энергетикэ, езым   я унафэ щхьэхуэ къыщекIуэкI къалэм и къалэну щытынущ къэралым и экономикэр иригъэфIэкIуэну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ТехникэщIэ къаIэрохьэ

2017-11-02

 • Адыгейм и къегъэлакIуэхэм кхъухьлъатэзехуэ зэрымыс къэзылъэтыхь Iэмэпсымэхэм я паркым иджыри техникищ къыхэхъуащ. Абы и фIыгъэкIэ къегъэлакIуэхэм Iэмал къахукъуэкIащ зыплъыхьакIуэ кIуахэу е Iэгъэбэгу къэзыщыпу гъуэщахэр къыщалъыхъуэкIэ илъэс псом къриубыдэу къэзылъэтыхь техникэхэр къагъэсэбэпыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Путин Владимир: Урысейр и къэкIуэнум хуэпабгъэу пежьэн папщIэ

2017-10-26

 •  УФ-м и Президент Путин Владимир хэтащ «Валдай» дунейпсо клубым и зэIущIэм. Урысейм и Iэтащхьэр тепсэлъы хьащ къэрал зэ хущытыкIэхэм хэлъ гугъуехьхэмрэ илъэс къакIуэ хахыну президентым къы пэщылъ къалэнхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку