ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

2018-02-08

 • Унэжьхэр къозыгъэщтэж унэщIэхэр
 • Кхъахэ хъуа унэхэм щыпсэухэр здагъэIэпхъуэнухэр зыщIхэм къэрал ахъшэмкIэ езыхэм         я лъапсэ яухуэну хуиту къащыхъуами ярейуэ, цIыхухэр ягъэтхьэусыхэ. Иджы мыбы зы хэкIыпIэ гуэр къыхуагъуэта хуэдэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къулейхэри гъырэ?

2018-02-01

 • Урысей  хьэрычэтыщIэхэм   яфIэкIуэдынкIэ  хъунущ   ди  къэралым   ирашахэр
 • «Комсомольская правда» газетым зэритхымкIэ, урысей олигарх 50 хуэдиз мыгувэу факъырэу къыщIидзыжынкIэ зыхуэIуа щыIэкъым. Мазаем и пэщIэдзэм американхэм хэIущIыIу ящIынущ УФ-м ирашу нэгъуэщI къэралхэм ягъэкIуа мылъкур зыфIэкIуэдынухэр хэт сымэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ИлъэсыщIэм къытхуздихь хабзэщIэхэр

2018-01-25

 • ПсэукIэр езыгъэфIэкIуэну унафэхэр
 •  ИлъэсыщIэм дытехьащ цIыхухэр зыщыгуфIыкIын, я щыIэкIэ-псэукIэр езыгъэфIэкIуэн унафэ зыбжанэм къару ягъуэтауэ. Абыхэм ящыщу цIыху нэхъыбэм яхуэгъэзам я гугъу тщIынщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Мамырыгъэр, зэгурыIуэр зэлъытахэр

2018-01-11

 • Урысей  Федерацэмрэ Америкэм  и  Штат Зэгуэтхэмрэ 
 • кризисым  я  зэхущытыкIэр зэрефIэкIуэн  Iэмал  къалъыхъуэн  хуейщ
 • Урысей-американ зэхущытыкIэхэм дуней псор кIэлъоплъ. 2017 гъэм епхауэ Мэзкуурэ Вашингтонрэ гугъэшхуэхэр яIат – Унэ хужьым и Iэтащхьэ хъуат Урысеймрэ Путин Владимиррэ езэгъыну жиIэу зыбжанэрэ зи псалъэ къыхэзыгъэща Трамп Дональд. АрщхьэкIэ американ лIыщхьэм и псалъэхэмрэ Мэзкуур зэпсэлъэныгъэхэм  зэрыхуэхьэзырымрэ зэтехуакъым. США-м езым щекIуэкI политикэ зэныкъуэкъум Iэмал къаритакъым Iуэху пыухыкIам хуэкIуэну. Уеблэмэ, зэхущытыкIэхэр нэхъыкIэж хъуауэ жыпIэ хъунущ Обамэ Барак и тетыгъуэм щыIам нэхърэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Корейхэр зэгурыIуэжыну?

2018-01-11

 • Илъэс зыбжанэ щIауэ къэмыхъуауэ, мы махуэхэм зэпсэлъэныгъэхэр ирагъэкIуэкI Корее Ищхъэрэмрэ Корее Ипщэмрэ. Лъэныкъуэхэр щогугъ абы ехъулIэныгъэ къыпэкIуэну икIи къэралитIым я зэхущытыкIэр иригъэфIэкIуэну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Мысырыр къызэIуахыж

2018-01-11

 • Путин Владимир хуит ищIащ Урысеймрэ Египетымрэ (Мысырымрэ)  я хьэуа зэпыщIэныгъэр зэтраублэжыну. Абы теухуа зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ «УФ-м и           лъэпкъ шынагъуэншагъэмрэ цIыхухэр щIэпхъаджагъэхэм щыхъумэнымрэ къызэгъэпэщыным ехьэлIа Iэмал щхьэхуэхэм» теухуа указым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЩIалэхэр дзэм зэрыраджэм экономикэр къилъахъэрэ?

2017-12-28

 • ЗэблэкIыгъуэ лъэхъэнэм и экономикэмкIэ институтым и лабораторэм и унафэщI Назаров Владимир къызэрилъытэмкIэ, фIэкIыпIэншэу щIалэгъуалэр дзэм ираджэныр щагъэтамэ, ди къэралым и экономикэм хуабжьу зричынут. Абы и Iуэху еплъыкIэр фи пащхьэ идолъхьэ:
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ректорхэм я улахуэр къапщытэ

2017-12-21

 • УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм зэпилъытэн щIидзащ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт еджапIэхэм къапэкIуэ сэбэпынагъымрэ абыхэм я унафэщIхэм я улахуэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Урысейм и ныпыр Олимп джэгухэм щаIэтынукъым

2017-12-21

 • Швейцарием и Лозаннэ къалэм иджыблагъэ щызэхэтащ Дунейпсо Олимп Комитетым и гъэзэщIакIуэ гупым и зэIущIэ. 2018 гъэм Корее Ипщэм и Пхёнчхан къалэм щекIуэкIыну ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысей Федерацэм и командэр зэрыхэтыну щIыкIэм и унафэ абы къыщащтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Нэхъ кIасэу

2017-12-07

 • Стратегие къэхутэныгъэхэмкIэ центрым и Iэтащхьэ Кудрин Алексей аргуэру къыхелъхьэ цIыхур пенсэ щагъакIуэ ныбжьым хагъэхъуэн хуейуэ. Абы и псалъэхэм ятепщIыхьмэ, апхуэдэу ямыщIмэ, пенсэхэм якIэрыху- нущ.
 • - Мы зэманым цIыхум ику иту иратыр пенсэм кIуэн и пэкIэ къилэжьу щытам и процент 34-рщ. Дунейм къыщалъытэ ар процент 40 и кIэ къимыхуэн хуейуэ. Аращи, пенсэм укIуэным къикIыр уи гъащIэр хуэдищкIэ екIэкIуэнырщ. Ауэ ныбжьыр дымыгъэкIуатэмэ, дэ ари тхузэфIэкIыжынукъым – тхуетыфынур и лэжьапщIэм и процент 20 – 27-рщ, – жиIащ Кудриным иджыблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку