ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

КъуэкIыпIэ Жыжьэм и гектар мелуани 140-р

2017-03-23

 • КъуэкIыпIэ Жыжьэм зегъэужьынымкIэ министерствэм и мурадщ «къуэкIыпIэ жыжьэ гектарым» хухаха щIыр нэхъыбэ ищIыну. Абы теухуа унафэм и проектыр ягъэхьэзыращ икIи Къэрал  Думэр гъатхэ сессием хэплъэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Макларен и щыуагъэхэр къелъытэж

2017-03-23

 • Допингым ебэнынымкIэ зыми и нэIэ щIэмыт цIыхубэ комиссэм и унафэщI Смирнов Владимир къыхигъэщащ, ВАДА-м и комиссэм и докладыр зыгъэхьэзыра Макларен Ричард урысей спортым щыщыIэ щытыкIэм теухуауэ жиIахэм щыуагъэхэр зэрыхилъэгъуэжар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Польшэ

2017-03-16

Варшавэ Польшэм и щыхьэрщ. Дэтхэнэ европей къалащхьэми хуэдэу, ар къэралым и купщIэщ икIи и джэлэсщ. ЕтIуанэ дунейпсо зауэм и илъэсхэм ар къанэ щIагъуэ щымыIэу зэтракъутауэ щытащ. IэщIагъэлIхэм я фIыгъэкIэ, яхузэфIэкIащ зэрыщытам хуэдэу тхыдэм и фэеплъхэр зэфIагъэувэжын. Мы зэманым ахэр ЮНЕСКО-м и нэIэ щIэту яхъумэ. Къалэм и дежкIэ апхуэдэу мыхьэнэшхуэ дыдэ иIэщ «Варшавэ и Прагэ» хьэблэм. А зырат зауэм и зэманым зэхамыкъутэу къызэтенар. Мыбы щыплъагъунущ зауэм и пэкIэ щIыпIэм иIа теплъэр зыхуэдэр.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зэныбжьэгъухэм яхузэрымыгъэгуэшыр сыт?

2017-02-23

 • Белоруссиемрэ Урысеймрэ я зэхущытыкIэхэр иужь зэманым хэпщIыкIыу зэщIэплъащ. Сыт атIэ а къэрал зэкъуэ­титIым яхузэрымыгъэгуэшыр? Хэт захуэр, хэт пцIы зыупсыр?
 •  
 • Гъунапкъэхэр гъуанэпщIанэ  мэхъу
 •  
 • Иджы щIызэфIэнар «Хамэ къэрал цIыхухэр къызэрыкIуэ, зэрыкIуэж визэн шэ хабзэ гъэувыным и IуэхукIэ» Белоруссием и Президентым къыдигъэкIа указырщ. Абы ипкъ иткIэ, къэрал 80-м щыщ туристхэр визэншэу жэщитху-махуитхукIэ Белоруссием щыIэ хъунущ.
 • Абы и жэуапу Урысейм Брянск, Смо­ленск, Псков областхэм Белоруссием ­хуаIэгъунапкъэм хабзэ ткIий щигъэуващ. Ипэ­кIэ Смоленск областым абы гъунапкъэ хуиIэххакъым. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Киев ипшыныжынущ Гиви зэрыхэкIуэдар

2017-02-16

 • Донецк Лъэпкъ Республикэм (ДНР) и батальоным и командир Толстых Михаил, «Гиви» цIэмкIэ къацIыхур, иджыблагъэ зэраукIар зэран хуэхъуну къалъытэ Украинэм мамырыгъэр щызэфIэгъэувэжынымкIэ Минск щекIуэкI зэпсэлъэныгъэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2017-02-09

Мы сурэтым щыфлъагъур Индонезием хыхьэ Бали хытIыгум и ипщэ лъэныкъуэм щыIэ Денпасар къалэм и зы щIыпIэщ. 1958 гъэм ар Бали провинцэм и къалащхьэ хъуащ. И архитектурэм яжь къыщIихуащ яван, китай, европей щэнхабзэхэм. Иужь зэманым Денпасар къалэм ухуэныгъэм зыщиубгъуа пэтми, мыбы дэт уардэунэхэм иджыри блэкIа зэманыр уи нэгу къыщIагъэувэж.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ХьэгъуэлIыгъуэхэм я чэзукъэ?

2017-02-09

 • Къалъхухэми  лIэхэми  я  бжыгъэр  щIыналъэм нэхъ  мащIэ  щохъу
 • Урысейм СтатистикэмкIэ и къэрал комитетым къызэритамкIэ, къанэ щIагъуэ щымыIэу Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ псоми къалъхухэр нэхъ мащIэ щыхъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЗэхущытыкIэхэр къэщIэрэщIэжыну?

2017-02-02

 • Трамп Дональд и къулыкъум зэрыпэрыхьэрэ япэу щIышылэм и 28-м телефонкIэ зэпсэлъащ Урысей Федерацэмрэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэмрэ я лIыщхьэхэр. Абыхэм и гугъу ящIащ  ИГИЛ-м зэгъусэу зэрыпэщIэтынум, КъуэкIыпIэ Гъунэгъум, Корее  хытIыгуныкъуэм щыIэ  щытыкIэхэм, Украинэр зыхэт гугъуехьхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Щомахуэ Мурат дамыгъэ лъапIэ къыхуагъэфэщэнущ

2017-02-02

 • Псым щIилъафэ автомашинэм ис цIыхубзыр къегъэлынымкIэ ДПС-м и инспекторым сэбэп хуэхъуа, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Щомахуэ Мурат къэрал дамыгъэ къыхуагъэфэщэнущ. Апхуэдэ хъыбар къитащ УФ-м и МВД-м и Управленэ нэхъыщхьэу Мэзкуу щыIэм хъыбарыщIэхэмрэ цIыхубэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI Князев Александр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2017-01-26

Мы сурэтым щыфлъагъур Испанием и Севилье къалэм и архитектурэ комплекс дахащэрщ. Ар нэхъри уардэ ещI къызэрыIулIыхьа керамикэ плитэ цIыкIухэм - «азулехос»-кIэ зэджэхэм. АбыхэмкIэ ягъэщIэрэщIащ уэрамым щыфIэдза уэздыгъэхэри, лъэмыжхэри, нэгъуэщIхэри.

Зыхыхьэхэр: Махуэку