ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Шыхулъагъуэ'

Шэрэдж Ищхъэрэм и махуэшхуэ.

2015-03-28

  • «Адыгэ псалъэ» газетым 1999 гъэм къыхилъхьауэ щыта «Си бзэ – си псэ, си дуней» фестиваль-зэпеуэм и зи чэзу Iыхьэр мы гъэми йокIуэкI. Абы щыпащащ Аруан щIыналъэм хыхьэ Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм дэт курыт еджапIэм.
  • ЕджапIэм и IэщIагъэлIхэмрэ и гъэсэн цIыкIухэмрэ анэдэлъхубзэмкIэ яIэ зэфIэкIым кIэлъыплъыну, я ехъулIэныгъэхэм зыщагъэгъуэзэну яхуэкIуэ къэпщытакIуэ гупым хэтхэм еджапIэ пщIантIэм хъуэхъу дахэхэмкIэ къащыпежьат адыгэ фащэхэр екIуу зыщыгъ щIалэ къуданхэмрэ пщащэ цIыкIухэмрэ.
  • Адыгэбзэмрэ адыгэ хабзэмрэ я махуэшхуэм хэтыну школым къеблэгъат Аруан районым, жылэм я унафэщIхэм ящыщхэр, егъэджэныгъэмкIэ IэнатIэм и IэщIагъэлIхэр. ХьэщIэхэм я пашэт КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэ Ахаевэ Ларисэ. КъэпщытакIуэ гупым хэтт егъэджакIуэхэм я IэщIагъэм щыхагъахъуэ институтым анэдэлъхубзэхэмкIэ и кафедрэм и унафэщI Къущхьэ Иринэ, Лашынкъей дэт 2-нэ курыт еджапIэм и унафэщI ДыщэкI Марие, Аруан районым адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэджхэм я методикэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Хъуэст ФатIимэ, егъэджакIуэ ПхытIыкI Люся сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыхулъагъуэ

Шыхулъагъуэ

2015-01-31

  • Iуэху  еплъыкIэ
  •  НэфI-ней хэвмылъхьэ
  • Къэралыр зэтезыгъэщахэу цIыхубэ мылъкур зэзылъэфэлIахэм зэблэкIыгъуэ илъэс хьэлъэхэр хъарзынэу къызэднэкIауэ тхьэ щаIуэж. Ар пэжкъым. Сыту жыпIэмэ, ди нэгу щIэкIыр нэгъуэщIщ. «ЗэхъуэкIыныгъэ» фIащу кърахьэжьауэ щыта Iуэху зехьэкIэ зэIумыбзхэм къытхуахьа гугъуехьхэм цIыху цIыкIур зэхэгъэкIыныгъэ гуащIэм и пащхьэм иригъэуващи, нобэр къыздэсым закъыхуэIэтыжыркъым. А псом и щIыIужкIэ, щIы Iуэхум хуэфащэ унафэ зэримыгъуэтым къуажэдэсхэр гуитIщхьитI дэхъуащ.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыхулъагъуэ