ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Къэрал Iуэху'

Бзэр зэращIэр къапщытэж

2017-04-11

 • «Тотальный диктант» дунейпсо егъэджэныгъэ Iуэхур мэлыжьыхьым и 8-м сыхьэт 14.00-м ди къэралым и щIыналъэ куэдым щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

Лъэпкъ политикэр ягъэкIуатэ

2015-06-25

 • Мэкъуауэгъуэм и 23-м Налшык къалэ къыщызэIуахащ «Урысейм и лъэпкъхэм я ассамблее» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэща «Урысей лъэпкъ зэкъуэтыныгъэ» Кавказ Ищхъэрэ зэхыхьэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

ТщIэн хуейр куэд дыдэ мэхъу

2014-12-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Нарткъалэ щаIущIащ район, къалэ администрацэхэм я унафэщIхэм. Абы къызэщIикъуэжащ 2014 гъэм КъБР-м щалэжьахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм и деж щыIэ Советым и зэIущIэр Владикавказ щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2014-11-20

 •   Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Меликов Сергей Владикавказ щригъэкIуэкIащ полномочнэ лIыкIуэм и деж щыIэ Советым и зи чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

Кавказ Ищхъэрэр ефIэкIуэн папщIэ

2014-11-06

 • Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Правительствэм Кавказ Ищхъэрэ Федеральнэ щIыналъэм социально-экономикэ я лъэныкъуэкIэ зегъэужьынымкIэ и комиссэм и зэIущIэм щытепсэлъыхьащ хамэ къэралхэм кърашу щыта ерыскъыхэкIхэм, нэгъуэщI продукцэ лIэужьыгъуэхэм я пIэ Урысей Федерацэм, хэхауэ ди щIыналъэм къыщыщIагъэкIахэр, игъэувэнымкIэ щыIэ Iэмалхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

Адыгэхэм я махуэм жыджэру фыхэт!

2014-09-13

 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр иджы япэу щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм Iэтауэ щагъэлъэпIэнущ. Махуэ зыбжанэкIэ абы ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щекIуэкIынущ ди лъэпкъым и адэжь лъахэ Къэбэрдей-Балъкъэрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

Путин Владимир япэ иригъэщхэр

2013-12-13

 •   Дыгъэгъазэм и 12-м УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэ­сым Зэрызыхуигъазэр утыку кърихьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

«УнафэщIхэр я лэжьыгъэм зэрыхуэIэкIуэлъакIуэм куэд елъытащ»

2013-10-08

 • Урысей Федерацэм и Къэрал Советым и зэIущIэм зэрыхэтам щытепсэлъыхьыжым ап­хуэ­дэу жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэ Къа­­нокъуэ Арсен. Абы гулъытэшхуэ щыхуа­щIащ бюджет ахъшэр нэхъ тэмэму къэ­гъэсэбэпынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэ­хэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху