ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Къэрал IуэхущIапIэхэм'

Нэхъ мащIэ щохъу

2013-06-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэмкIэ и рынокым зэрыщатхамкIэ, мы гъэм щIы­шылэм и 1-м къыщыщIэдзауэ накъыгъэм и 31 пщIондэ цIыху 7557-рэ респуб­ли­кэм IэнатIэншэу къыщалъытащ. Мэкъуауэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу лэ­жьа­пIэн­шэ­хэм я бжыгъэм, нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм елъытауэ,1284-рэ кIэрыхуащ икIи 8822-рэ мэхъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым IэнатIэншэу щатхыр лэжьэфыну исым и проценти 2,3-м нос.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал IуэхущIапIэхэм