ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ГъэщIэгъуэнщ'

Iуащхьэжьхэм я щэхухэр

2015-02-04

 • Сыкъыщыхъуа Зольскэ жылэм и Iуащхьэжьхэм (курганхэр) сызэрысабийрэ сыдахьэхыу щытащ. Ахэр, инхэри цIыкIухэри, къуажэм удэту плъагъурт, Iуащхьи 10 хуэдизи хъурт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

ГъащIэр дощIэращIэ

2013-09-17

 •  
 • Бахъсэн къалэм дэт щIалэ­гъуа­лэ центрым иджыблагъэ ща­гъэ­­лъэ­пIащ Дахагъэм и дунейпсо ма­хуэр. Хъыджэбзхэм ирагъэлъэ­гъуащ напэхэмрэ щхьэцымрэ зэры­кIэ­лъыплъ щIыкIэр, сэхусэплъ екIуу зэрызыхалъхьэнумрэ унэм щIэсу нэкIум зэ­релIэлIэфынумрэ и щэхухэми ха­гъэгъуэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Бдзэжьей цIыкIухэм я IэзэкIэр

2013-09-14

 • «Иппотерапия» (шым и Iэзэгъуэ), «герудотерапия» (псы дыуэм и Iэзэгъуэ) жыхуаIэу иджырей медицинэм къигъэсэбэп Iэмалхэм бдзэжьейхэмкIэ цIыхум еIэзэныр къахохъуэ. 1843 гъэм Австрием и биолог-щIэныгъэлI цIэрыIуэ Геккелем Иоганн япэу къигъуэтауэ щыта, Iэбжьанэ хуэдиз фIэкIа мыхъу бдзэжьей цIыкIунитIэ, «гарра руфа»-кIэ зэ­джэхэм ущрохьэлIэ Тыркум, Сирием, Ираным, Иракым я хы Iуфэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

МафIэсым къела гущэ

2013-09-07

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Iуащхьэмахуэ макъамэхэр къыщоIу

2013-08-31

 •   Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ бгым дакъикъэ 45-кIэ Визбор Юрий, Калинкин Михаил, Юрков Дмитрий сымэ я уэрэдхэр щыIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Мазаер щIэкIэщІыр сыт?

2013-02-20

 •   Мазаер илъэсиплІым зэ махуэ 29-рэ мэхъури, адрей илъэсищым махуэ 28-рэ фІэкІа хъуркъым. Сыту пІэрэ абы и щхьэусыгъуэр?
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ