ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дунеймрэ дэрэ'

ЩIыуэпсым и макъ

2014-10-08

  •  Куэдрэ къамыгъэсэбэпыжми, ар пщIэну щхьэпэщ
  •  Дзыр – хьэцэпэцэр щахыжкIэ, ныбгъуэхьэш (ныбгъуэ къраубыдыным хуащIа матэ) хагъэувэн щхьэкIэ, къранэ хабзэ мыха тIэкIу;
  • джабэтхъ – лы щIагъуэ зыкIэрымылъ Iэщ уэд;
  • емсыку – мафIэ гуащIэ узэмыкIуэлIэф;
  • енцI – гъущI папцIэ захуэрэ гъэшарэ зыфIэлъ бжэгъу;
  • епэрыпс – мэ дахэ къызыкIэрих ткIуаткIуэ (дыху, одеколон, н. къ.);
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунеймрэ дэрэ