ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЩIэныгъэ'

КIэрэфхэ Къамболэтрэ Майерэ

2017-10-10

 • Зи зэфIэкI лъагэхэмкIэ ди респуб­ликэми къэралми щыцIэрыIуэ щIэ­ныгъэлI щыпкъэ, Хэку зауэшхуэм и ­ветеран, адыгэхэм ящыщу щIэныгъэхэм я доктор цIэр япэу зыхуагъэфэща, КъБКъУ-м и ректору 1965 – 1973 гъэхэм лэжьа КIэрэф Къамболэт Нау­рыз и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэм зыщегъэужьыным хэлъ­хьэ­ны­гъэ ин хуэзыщIа хэкулIщ. Хэку зауэшхуэм и ужь лъэхъэнэм ди щIыналъэм мэкъу­мэш хозяйствэр щы­зэ­фIэгъэувэ­жы­нымкIэ, абыхэм ехьэлIа къэхутэныгъэхэр егъэкIуэкIынымкIэ лэжьыгъэшхуэ зэфIэзыха Къамболэт апхуэдэуи къызэригъэпэщауэ щытащ къэкIыгъэ лIэужьыгъуэщIэхэр къэгъэ­кIынымкIэ IэнатIэ щхьэхуэ.
 •  

 • Мэкъумэш лэжьыгъэхэр къы­зы­хуэ­тын­шэу зэтеублэжын къалэн гугъур 50 гъэхэм я пэм дзыхь къыхуащIауэ щытащ КIэрэфым, республикэм мэкъумэш хозяйст­вэмкIэ и министру ягъэуври. Ар я пашэу зэрагъэ­пэщыжауэ щытащ пхъэ­щхьэмыщхьэхэр, ха­дэхэкIхэр гъэкIыным елэжь щIэныгъэ IэнатIэхэр, псыщIэгъэлъадэм пыщIа станцхэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

НэхъыфIхэм хабжэ

2017-09-13

 • Интернет напэкIуэцI нэхъыфI- хэр къыхэхыным теухуа къэралпсо зэпеуэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Налшык и курыт еджапIэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

РАН-м и къудамэ пашэхэм хабжэ

2017-07-04

 • Бахъсэн дэт нейтриннэ обсерваториер къызэрызэIуахрэ илъэс 50 зэрырикъум иращIылIа конференц щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Зыхурагъаджэ IэщIагъэхэм къахохъуэ

2017-06-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

БгъуэнщIагъ куухэм гъащIэ щыIэ?

2017-06-17

 • КъБКъУ-м и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ иджыблагъэ хуэзащ спелеолог (бгъуэнщIагъхэмрэ щIы щIагъым щызекIуэ псыхэмрэ зыдж IэщIагъэлI) цIэрыIуэ, Кърым федеральнэ университетым и географие факультетым щIымрэ геоморфологиемкIэ и кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжь Самохин Геннадий. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ «БгъуэнщIагъхэр джынымкIэ Кърым-Кавказ зекIуэ» проектым ипкъ иткIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Япэ илъэсым и дерсхэр

2017-06-07

 • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым и нэIэм щIэт музыкальнэ кадет корпусым щеджэну хуей цIыкIухэм я етIуанэ гупыр къещтэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэхуос

2017-05-04

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и институтымрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ-рал университетымрэ я щIэныгъэлI-хэр Терскол дэт «Вольфрам» пансионатым накъыгъэм и 17 – 21-хэм щызэхуэсынущ. Абы щрагъэкIуэкIынущ «Прикладной математикэм- рэ физикэмрэ щыщыIэ Iуэхугъуэхэм ятеухуауэ» щIэныгъэ конференцыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Зэныбжьэгъугъэм и дерс

2017-04-20

 • Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ школакIуэхэм географиемкIэ я ещанэ къалэ зэпеуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Сыт дэ Мазэм къыщытлъыхъуэнур?

2017-03-16

 • Илъэс 45-рэ и пэкIэ ЩIым къигъэзэжащ «Луна-20» планетэ зэхуаку станцым. Абы Мазэм и щыгум щыщ къыздихьащ.
 • Иджыри къэс еджагъэшхуэхэм гулъытэшхуэ хуащI Мазэр джыным. Ар я плъапIэщ хьэршым кхъухьхэр зыгъэлъатэ къэралхэм. Сыт дэ абы щытщIэнур? А упщIэм жэуап ирет Моск- ва къэрал университетым (МГУ) Мазэмрэ планетэхэмрэ джынымкIэ и лабораторэм и унафэщI Шевченкэ Вячеслав.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

ЗэпыщIэныгъэхэр ягъэбыдэ

2017-02-09

 • Ди республикэм мы махуэхэм щокIуэкI щIэныгъэм зегъэужьыным, IэнатIэм щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэр къэпщытэжыным хуэгъэпса зэIущIэхэр. Ахэр епхащ Урысей щIэныгъэм и махуэшхуэр гъэлъэпIэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ