ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЩIэныгъэ'

РАН-м и къудамэ пашэхэм хабжэ

2017-07-04

 • Бахъсэн дэт нейтриннэ обсерваториер къызэрызэIуахрэ илъэс 50 зэрырикъум иращIылIа конференц щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Зыхурагъаджэ IэщIагъэхэм къахохъуэ

2017-06-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

БгъуэнщIагъ куухэм гъащIэ щыIэ?

2017-06-17

 • КъБКъУ-м и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ иджыблагъэ хуэзащ спелеолог (бгъуэнщIагъхэмрэ щIы щIагъым щызекIуэ псыхэмрэ зыдж IэщIагъэлI) цIэрыIуэ, Кърым федеральнэ университетым и географие факультетым щIымрэ геоморфологиемкIэ и кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжь Самохин Геннадий. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ «БгъуэнщIагъхэр джынымкIэ Кърым-Кавказ зекIуэ» проектым ипкъ иткIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Япэ илъэсым и дерсхэр

2017-06-07

 • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым и нэIэм щIэт музыкальнэ кадет корпусым щеджэну хуей цIыкIухэм я етIуанэ гупыр къещтэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэхуос

2017-05-04

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и институтымрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ-рал университетымрэ я щIэныгъэлI-хэр Терскол дэт «Вольфрам» пансионатым накъыгъэм и 17 – 21-хэм щызэхуэсынущ. Абы щрагъэкIуэкIынущ «Прикладной математикэм- рэ физикэмрэ щыщыIэ Iуэхугъуэхэм ятеухуауэ» щIэныгъэ конференцыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Зэныбжьэгъугъэм и дерс

2017-04-20

 • Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ школакIуэхэм географиемкIэ я ещанэ къалэ зэпеуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Сыт дэ Мазэм къыщытлъыхъуэнур?

2017-03-16

 • Илъэс 45-рэ и пэкIэ ЩIым къигъэзэжащ «Луна-20» планетэ зэхуаку станцым. Абы Мазэм и щыгум щыщ къыздихьащ.
 • Иджыри къэс еджагъэшхуэхэм гулъытэшхуэ хуащI Мазэр джыным. Ар я плъапIэщ хьэршым кхъухьхэр зыгъэлъатэ къэралхэм. Сыт дэ абы щытщIэнур? А упщIэм жэуап ирет Моск- ва къэрал университетым (МГУ) Мазэмрэ планетэхэмрэ джынымкIэ и лабораторэм и унафэщI Шевченкэ Вячеслав.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

ЗэпыщIэныгъэхэр ягъэбыдэ

2017-02-09

 • Ди республикэм мы махуэхэм щокIуэкI щIэныгъэм зегъэужьыным, IэнатIэм щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэр къэпщытэжыным хуэгъэпса зэIущIэхэр. Ахэр епхащ Урысей щIэныгъэм и махуэшхуэр гъэлъэпIэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Нобэ Урысей щIэныгъэм и махуэщ

2017-02-08

 • ЦIыху  гъащIэр  тынш   ещI,  ирегъэфIакIуэ
 • КъызэригъэщIрэ цIыхур набдзэгубдзаплъэу кIэлъоплъ щыпсэу дунейм и зэхэлъыкIэм. Къэ­зыухъуреихьым апхуэдэ хьэлэмэтагъ зэрыхуиIэм-рэ и псэукIэр егъэфIэкIуэным дапщэщи зэрелIалIэмрэ ар хуагъэушащ зыхимыщIыкI Iуэхугъуэхэм ятеухуа щIэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр ерыщу къэугъуеиным. Нэхъ акъылыфIэхэм, жанхэм, жыджэрхэм зэфIах апхуэдэ Iуэхугъуэхэм цIыхубэм Iэмал къаритащ я гъащIэр нэхъ тынш ящIыну, узыншагъэр яхъумэну, зэманымрэ къарумрэ къыда­гъахуэу нэгъуэщI Iуэхухэм хухахыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Зэхуэс купщIафIэхэр

2017-01-21

 • Илъэс 20-м нэсауэ ди къэралым щагъэлъапIэ ЩIэныгъэм и махуэр. 1999 гъэм УФ-м и Президентым и УнафэкIэ ягъэувауэ щыта а махуэшхуэр хэкум и дэтхэнэ щIыналъэми щаIэт, щIэныгъэм щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэр къапщытэжу, мурадыщIэхэр яубзыхуу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ