ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЩIэныгъэ'

Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэхуос

2017-05-04

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и институтымрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ-рал университетымрэ я щIэныгъэлI-хэр Терскол дэт «Вольфрам» пансионатым накъыгъэм и 17 – 21-хэм щызэхуэсынущ. Абы щрагъэкIуэкIынущ «Прикладной математикэм- рэ физикэмрэ щыщыIэ Iуэхугъуэхэм ятеухуауэ» щIэныгъэ конференцыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Зэныбжьэгъугъэм и дерс

2017-04-20

 • Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ школакIуэхэм географиемкIэ я ещанэ къалэ зэпеуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Сыт дэ Мазэм къыщытлъыхъуэнур?

2017-03-16

 • Илъэс 45-рэ и пэкIэ ЩIым къигъэзэжащ «Луна-20» планетэ зэхуаку станцым. Абы Мазэм и щыгум щыщ къыздихьащ.
 • Иджыри къэс еджагъэшхуэхэм гулъытэшхуэ хуащI Мазэр джыным. Ар я плъапIэщ хьэршым кхъухьхэр зыгъэлъатэ къэралхэм. Сыт дэ абы щытщIэнур? А упщIэм жэуап ирет Моск- ва къэрал университетым (МГУ) Мазэмрэ планетэхэмрэ джынымкIэ и лабораторэм и унафэщI Шевченкэ Вячеслав.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

ЗэпыщIэныгъэхэр ягъэбыдэ

2017-02-09

 • Ди республикэм мы махуэхэм щокIуэкI щIэныгъэм зегъэужьыным, IэнатIэм щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэр къэпщытэжыным хуэгъэпса зэIущIэхэр. Ахэр епхащ Урысей щIэныгъэм и махуэшхуэр гъэлъэпIэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Нобэ Урысей щIэныгъэм и махуэщ

2017-02-08

 • ЦIыху  гъащIэр  тынш   ещI,  ирегъэфIакIуэ
 • КъызэригъэщIрэ цIыхур набдзэгубдзаплъэу кIэлъоплъ щыпсэу дунейм и зэхэлъыкIэм. Къэ­зыухъуреихьым апхуэдэ хьэлэмэтагъ зэрыхуиIэм-рэ и псэукIэр егъэфIэкIуэным дапщэщи зэрелIалIэмрэ ар хуагъэушащ зыхимыщIыкI Iуэхугъуэхэм ятеухуа щIэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр ерыщу къэугъуеиным. Нэхъ акъылыфIэхэм, жанхэм, жыджэрхэм зэфIах апхуэдэ Iуэхугъуэхэм цIыхубэм Iэмал къаритащ я гъащIэр нэхъ тынш ящIыну, узыншагъэр яхъумэну, зэманымрэ къарумрэ къыда­гъахуэу нэгъуэщI Iуэхухэм хухахыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Зэхуэс купщIафIэхэр

2017-01-21

 • Илъэс 20-м нэсауэ ди къэралым щагъэлъапIэ ЩIэныгъэм и махуэр. 1999 гъэм УФ-м и Президентым и УнафэкIэ ягъэувауэ щыта а махуэшхуэр хэкум и дэтхэнэ щIыналъэми щаIэт, щIэныгъэм щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэр къапщытэжу, мурадыщIэхэр яубзыхуу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

ЕхъулIэныгъэкIэ пхегъэкI

2017-01-12

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ КъэбэрдейБалъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щызэхэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм и диссертацэ советым и зэIущIэ. Абы и утыку ирахьа кандидат диссертацэ купщIафIэр теу            хуат изопрен эластомерхэм я морфологие, макроскопие щытыкIэхэм. Къэхутэныгъэ хьэлэмэтым ехьэлIа щIэныгъэ лэжьыгъэр зи къалэмыпэм къыпыкIар  Йемен Республикэм щыщ, КъБКъУм и физикэ факультетым и аспирант Аль Хауляни Ясер Файсал Мухьэ          мэдщ. Лэжьыгъэр щигъэзащIэм Мухьэмэд щIэныгъэ унафэщIу иIар техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Къарэмырзэ Барэсбийщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

НэхъыфIхэм халъытэ

2016-11-15

 • УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм 2016 гъэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм ятепщIыхьмэ, щызэфIах егъэджэныгъэм и фIагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр яхэхуащ УФ-м и еджапIэ нэхъыщхьэ нэхъыфI 50-м. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Уэлджыр Аринэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

МылъкукIи, акъылкIи, лэжьыгъэкIи яхузэфIэкI псори зэщIэгъэуIуэн

2016-11-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и Попечительскэ советым и япэ зэIущIэр щэбэт кIуам екIуэкIащ. Абы хэтщ Санкт-Петербург и академическэ филармонием и художественнэ унафэщI Темыркъан Юрий, Къэрал Эрмитажым и унафэщI Пиотровский Михаил, ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием и президент Фортов Владимир, Урысейм и цIыхубэ артист, УФ-м и Президентым деж Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ щыIэ комиссэм и Iэтащхьэ, ЩIУА-м и академик, кинорежиссёр Сокуров Александр, Мясниковым и цIэр зезыхьэ Клиникэ кардиологием и институтым и зы къудамэм и унафэщI Акчурин Ренат, ЩIУА-м и академик, политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ Залиханов Михаил, Урысей этнографие музейм и унафэщI Грусман Владимир сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

ЩIДАА-м и лъэбакъуэ 25-р махуэ тхурехъу!

2016-09-23

 • Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием (ЩIДАА) и зэхуэсышхуэ. Абы кърихьэлIащ Къэрэшей-Шэрджэ­сым и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI, академик Бэчыжь Лейла, ЩIДАА-м и щIэныгъэ секретарь нэхъыщхьэ Тхьэзэплъ Хьэсэн, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, профессор, ­ЩIДАА-м и тхьэмадэ Нэхущ Iэдэм,  абы и япэ къуэдзэ Бырсыр  Батырбий, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и вице-президент, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, ­КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм къэрал кIуэцI политикэмкIэ и ­управленэм и унафэщI Къуэжей Артём сымэ.
 •  
 • Зэхуэсыр пэублэ псалъэкIэ къызэIуихащ ЩIДАА-м и унафэщI Нэхущ Iэдэм. Ар гуапэу ехъуэхъуащ академием щыщхэу 2015 – 2016 гъэ­хэм зи юбилейхэр зыгъэлъэпIахэм икIи акаде­мием и зыужьыныгъэм зэфIэкI куэд зэрырахьэлIам папщIэ щIыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Нэ­гъуей Беслъэн, Опрышкэ Олег, БжэныкIэ Мухьэб сымэ. Академием блэкIа лъэхъэнэм игъэзэщIа лэжьыгъэм, дяпэкIэ къыпэщытхэм теухуауэ доклад ищIащ ЩIДАА-м и щIэныгъэ секретарь нэхъыщхьэ Тхьэзэплъ Хьэсэн. Абы къигъэлъэгъуэжащ къызэрызэрагъэпэщрэ етIанэгъэ илъэс 25-рэ ирикъуну жы­лагъуэ зэгухьэныгъэм къикIуа гъуэгуанэр, адыгэ лъэпкъым и щIэ­ныгъэм, щэнхабзэм зегъэужьын и лъэныкъуэкIэ яхузэфIэкIахэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ