ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Бесчокъуэ Майе цIыхубэм я гукъыдэжым хегъахъуэ

2017-09-20

 • КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Бесчокъуэ Майе илъэс зыбжанэ хъуауэ утыкур егъэбжьыфIэ, цIыхубэм я гукъыдэжым хигъахъуэрэ дэрэжэгъуэ яриту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

И усэхэм дунейм куууэ ухагъаплъэ

2017-09-01

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат Ацкъан Руслан Хьэсбий и къуэр Лэскэн районым хыхьэ Ерокъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Анзорей дэт курыт еджапIэм урысыбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэу, иужькIэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэу щытащ. Абы зы зэманкIэ игъэунэхуащ журналист IэщIагъэри. Иджыпсту «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщIщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЕмкIуж Андзор: Сыту фIы уадыгэну!

2017-08-31

 • ФIыуэ плъагъу лэжьыгъэм ехъулIэныгъэ къыпхуихьу, лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэр бгъэбагъуэу, адыгэ щэнхабзэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэпщIу улэжьэфын папщIэ а къыхэпха IэщIагъэм укъыхуигъэщIауэ щытын хуейщ. Нобэ ди псэлъэгъу щIалэм и гум фIэфIу къыхиха лъагъуэр гъуэгу бгъуфIэу къыхущIэкIри, ди республикэм и мызакъуэу, нэгъуэщI хэгъуэгухэми къыщацIыхуну хунэсащ: триха клип  30-м нэблагъэр Урысей псом щызэбгрыкIащ, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуащ абы игъэува спектаклхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Урыс театрым и мыгъэрей лэжьэгъуэр зэхуещIыж

2017-08-02

 • «Невеста из Имеретии» (Рацер Б.,Константинов В.), «Кто украл светофор» (Сининэ Н.), «Волшебная лампа Алладина» (Голубецкий Д.), нэгъуэщI спектакль куэдымкIи театреплъыр къэзыхьэхуа, Горь кий Максим и цIэр зезыхьэ урыс театрым и 80 сезон лэжьэгъуэр иджыблагъэ зэхуищIыжащ. А махуэм къагъэлъэгъуари дуней псом фIыуэ къыщацIыху Уильям Шекспир и «Пащтыхь Лир» спектакль гъэщIэгъуэнырщ. Режиссёрыр УФ-м ГъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Теувэж СулътIанщ. Шекспир и IэдакъэщIэкIыр Налшык зэрыщагъэуврэ куэд еплъами, пэшым тIысыпIэ нэщI имыIэу цIыхур къекIуэлIат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къалмыкъ сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр

2017-07-15

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм щагъэлъагъуэ Къалмыкъым и къалащхьэ Элиста щыIэ Лъэпкъ музейм къраша «Арт-экспресс: Дорогами Кавказа» выставкэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Шагъдий» цIыхубэ ансамблым и гуфIэгъуэ пшыхь

2017-07-12

 • Унэжокъуэ зэщхьэгъусэхэу Тимуррэ Заремэрэ зи художественнэ унафэщI «Шагъдий» цIыхубэ ансамблыр илъэситху зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща  концерт Театр щхъуантIэм щекIуэкIащ иджыблагъэ. Ар ирагъэкIуэкIащ Аттаев Азнор, КIэхумахуэ ФатIимэ, ТхьэмытлIокъуэ Славик, Третьяк Татьянэ сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Оркестрым зэхуешэс

2017-07-08

 • Налшык и Къэрал кинокон- церт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и симфоние оркестрым и концерт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адыгэ лъэпкъ гъуазджэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэр

2017-07-05

 • Адыгэ пшынэ, дыгъэ уэзджынэ,
 • Гу упщIыIуар зыгъэуш.
 • Музыкэ театрым щекIуэкIащ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ, пшынауэ Iэзэ, макъамэтх, къэфакIуэ, адыгэ лъэпкъ гъуазджэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, лъэужь дахэ къэзыгъэна Къашыргъэ КIурацэ къызэралъхурэ илъэси 115-рэ, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист, композитор цIэрыIуэ, къэфакIуэ, макъамэтх икIи уэрэдус Къашыргъэ Билал илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа юбилей пшыхьыр. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Шапсыгъхэм» Абхъазым зыкъыщагъэлъагъуэ

2017-06-30

 • Лазаревскэ щIыналъэм Адыгэ щэнхабзэмкIэ дэт центрым и унафэщI Хеишхуэ Русланрэ «Шапсыгъхэр» къэфакIуэ гупымрэ иджыблагъэ Абхъазым щыхьэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Джылахъстэнейм щытраха фильмыр утыку кърахьэ

2017-06-16

 • Тэрч къалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ уардэунэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Iуэхугъуэ дахэ щекIуэкIащ. Куэдым яцIыху уэрэдус, уэрэджыIакIуэ Хьэтыхъу Эдуард адыгэбзэкIэ триха «Къазбэч» фильмым и лъэтеувэ абы щащIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ