ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Бзэуэ щыIэм я нэхъ гуакIуэ

2017-03-21

 • Нобэ Усыгъэм  и  дунейпсо махуэщ
 • Гъатхэпэм и 21-м Усыгъэм и махуэр дуней псом щагъэлъапIэ. Бзэм и къулеягъри шэрыуагъри усэ­бзэм хуэдэу къызыхэщ щы­Iэу къыщIэкIынкъым. Сыт хуэдэ бзэм и къэкIуэнури абы и зыужьыныгъэри зи пщэрылъхэм ящыщщ псалъэм «ириIущIэ» тхакIуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къурашэ Эдуард: Си гъэсэн цIыкIухэм си щхьэр лъагэу сагъэлъагъуж

2017-03-18

 • Щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым ехъулIэныгъэщIэ иIэщ. Ар щытекIуащ Сочэ къалэ къафэмкIэ щекIуэкIа Урысейпсо зэпеуэ зэхуэщIам.
 • Зэпеуэр зи нэIэ щIэту къызэзыгъэпэща «Алые паруса» щэнхабзэ фондым къалэн нэхъыщхьэу зэхуигъэувыжыр творческэ гупхэм защIэгъэкъуэнырщ, цIыхубэ къафэхэм зегъэужьынырщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Хьэкъул Оксанэ и «Гъатхэ жэщыр»

2017-03-11

 • КъБР-м и Къэрал филармонием и уэрэджыIакIуэ, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа Хьэкъул Оксанэрэ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблымрэ Музыкэ театрым иджыблагъэ зэгъусэу щатащ уэрэдрэ къафэкIэ гъэнщIа «Гъатхэ жэщ» концерт гукъинэ-жыр. Ар зыхэзыгъэувар УФ-м и Правительствэм и саугъэтыр зыхуагъэфэща, Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ-Алание, Шэшэн, Ингуш республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым и художественнэ унафэщI Атэбий Игорщ. Пшыхь гуапэр щIэщыгъуэу езыгъэкIуэкIар ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артист пажэхэм ящыщ Хьэмырзэ Ахьмэдщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

И вагъуэр лъэпкъ уафэм къыхолыдыкI

2017-02-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, композитор цIэрыIуэ Жырыкъ Заур къызэралъхурэ илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу Налшык дэт НыбжьыщIэхэм я библиотекэм зэIущIэ гъэщIэгъуэн къыщыхузэрагъэпэщащ. Абы кърихьэлIат Налшык и еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щIэс студентхэр, егъэджакIуэхэр, библиотекэм и лэжьакIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Зэныбжьэгъугъэм лъэпкъ зэхэгъэж иIэкъым

2017-01-17

 • Дунейпсо Арткомитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Таланты Евразии – 2017» япэ зэпеуэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Абхъаз, Адыгэ, Дагъыстэн, Осетие Ищхъэрэ – Алание, Шэшэн, Ингуш республикэхэм, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Афганистаным,    Армением, Индонезием, Москва къалэм щыщ къэфакIуэхэр, уэрэджыIакIуэхэр, макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кирэ и япэ лэжьыгъэ

2017-01-13

 • «Восток» кинотеатрым иджыблагъэ щагъэлъэгъуащ абхъаз тхакIуэ Искандер Фазиль и «Софичка» повестым къытращIыкIа фильмыр. Ар игъэуващ кинорежиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александр и гъэсэн Коваленкэ Кирэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЗэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ

2017-01-11

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ Прохладнэ къалэм и Художественнэ школым и гъэсэнхэм я лэжьыгъэхэр. Ар «Си Хэкум и фэеплъхэр» зэпеуэм нэхъыфIу къыщалъытахэрщ. Выставкэм утыку къыщрахьащ ныбжьыщIэхэм я сурэт 60-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Лъэпкъ, классикэ макъамэхэр щызэхэухуэна пшыхь

2016-12-28

 • КъБР-м и цIыхубэ артист, Римский-Корсаковым и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт консерваторэм и солист, композитор, пианист цIэрыIуэ Къэбэрдокъуэ Мурат Санкт-Петербург и «Клевер-квартет» ансамблым и гъусэу концерт  гукъинэж  щитащ  Налшык и Музыкэ къэрал театрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

2016-12-07

Думэныщ Ферид (Истамбыл) адэжь хэкум мызэ-мытIэу щыIащ икIи абы сурэт куэд щытрихащ. «Къафэ» - аращ Ферид фIищар мы сурэтым.

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Налмэс»-р Шапсыгъым къыщофэ

2016-11-30

 •  «Налмэс» ансамблыр адыгэ щэнхабзэм и фIыпIэу, Урысейм и къэфакIуэ гуп нэхъыфIхэм ящыщу къалъытэ илъэс пщIы бжыгъэ зыбжанэ хъуауэ. Абы и унафэщI Хьэжы Аслъэн и адэшхуэ Юсуфи, и адэ Мурадинрэ и анэ Марзиятри мы ансамблым къыщыфэу щытащ. Илъэситху ныбжьым иту утыку зыкъыщызыгъэлъагъуэу щIэзыдза Аслъэни и щхьэгъусэми ансамблым и академическэ школыр къаухащ. Нобэ ар ехъулIэныгъэфIхэр зиIэ, «Налмэс» ансамблым зезыгъэужьа хореографщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ