ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Хьэндырабгъуэ, цIыв лIэужьыгъуэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ

2017-04-15

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм япэу щагъэлъагъуэ республикэм къыщызылъэтыхь хьэндырабгъуэхэмрэ цIывхэмрэ я сурэт гъэщIэгъуэнхэр. ЩIыуэпсыр хъумэным и илъэсым ирихьэлIэу утыку кърахьа лэжьыгъэхэр зейр биологие щIэныгъэхэм я кандидат, КъБКъУ-м биологиемрэ химиемкIэ и кафедрэм и доцент Козьминов Сергейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Уэрэд жыIэным къыхуигъэщIа

2017-04-11

 • Мы тхыгъэр зытеухуа ТIэхьир Заремэ уэрэд жыIэным зэфIэкI инхэр щиIэщ икIи абы къызэрыхуигъэщIам шэч хэлъкъым. Ар ди республикэми Урысейми къыщацIыхуащ. Макъамэм дихьэххэр абы и макъ дахэм зыIэпешэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Спектаклыр гунэс ящохъу

2017-04-06

 • «Занавес» студент театрым гъатхэпэм и 27-м КъБКъУ-м щигъэлъэгъуащ Красногоров Валентин и «Театральная комедия» пьесэм къытращIыкIа спектаклыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Бзэуэ щыIэм я нэхъ гуакIуэ

2017-03-21

 • Нобэ Усыгъэм  и  дунейпсо махуэщ
 • Гъатхэпэм и 21-м Усыгъэм и махуэр дуней псом щагъэлъапIэ. Бзэм и къулеягъри шэрыуагъри усэ­бзэм хуэдэу къызыхэщ щы­Iэу къыщIэкIынкъым. Сыт хуэдэ бзэм и къэкIуэнури абы и зыужьыныгъэри зи пщэрылъхэм ящыщщ псалъэм «ириIущIэ» тхакIуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къурашэ Эдуард: Си гъэсэн цIыкIухэм си щхьэр лъагэу сагъэлъагъуж

2017-03-18

 • Щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым ехъулIэныгъэщIэ иIэщ. Ар щытекIуащ Сочэ къалэ къафэмкIэ щекIуэкIа Урысейпсо зэпеуэ зэхуэщIам.
 • Зэпеуэр зи нэIэ щIэту къызэзыгъэпэща «Алые паруса» щэнхабзэ фондым къалэн нэхъыщхьэу зэхуигъэувыжыр творческэ гупхэм защIэгъэкъуэнырщ, цIыхубэ къафэхэм зегъэужьынырщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Хьэкъул Оксанэ и «Гъатхэ жэщыр»

2017-03-11

 • КъБР-м и Къэрал филармонием и уэрэджыIакIуэ, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа Хьэкъул Оксанэрэ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблымрэ Музыкэ театрым иджыблагъэ зэгъусэу щатащ уэрэдрэ къафэкIэ гъэнщIа «Гъатхэ жэщ» концерт гукъинэ-жыр. Ар зыхэзыгъэувар УФ-м и Правительствэм и саугъэтыр зыхуагъэфэща, Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ-Алание, Шэшэн, Ингуш республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым и художественнэ унафэщI Атэбий Игорщ. Пшыхь гуапэр щIэщыгъуэу езыгъэкIуэкIар ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артист пажэхэм ящыщ Хьэмырзэ Ахьмэдщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

И вагъуэр лъэпкъ уафэм къыхолыдыкI

2017-02-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, композитор цIэрыIуэ Жырыкъ Заур къызэралъхурэ илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу Налшык дэт НыбжьыщIэхэм я библиотекэм зэIущIэ гъэщIэгъуэн къыщыхузэрагъэпэщащ. Абы кърихьэлIат Налшык и еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щIэс студентхэр, егъэджакIуэхэр, библиотекэм и лэжьакIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Зэныбжьэгъугъэм лъэпкъ зэхэгъэж иIэкъым

2017-01-17

 • Дунейпсо Арткомитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Таланты Евразии – 2017» япэ зэпеуэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Абхъаз, Адыгэ, Дагъыстэн, Осетие Ищхъэрэ – Алание, Шэшэн, Ингуш республикэхэм, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Афганистаным,    Армением, Индонезием, Москва къалэм щыщ къэфакIуэхэр, уэрэджыIакIуэхэр, макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кирэ и япэ лэжьыгъэ

2017-01-13

 • «Восток» кинотеатрым иджыблагъэ щагъэлъэгъуащ абхъаз тхакIуэ Искандер Фазиль и «Софичка» повестым къытращIыкIа фильмыр. Ар игъэуващ кинорежиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александр и гъэсэн Коваленкэ Кирэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЗэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ

2017-01-11

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ Прохладнэ къалэм и Художественнэ школым и гъэсэнхэм я лэжьыгъэхэр. Ар «Си Хэкум и фэеплъхэр» зэпеуэм нэхъыфIу къыщалъытахэрщ. Выставкэм утыку къыщрахьащ ныбжьыщIэхэм я сурэт 60-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ