ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Къалмыкъ сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр

2017-07-15

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм щагъэлъагъуэ Къалмыкъым и къалащхьэ Элиста щыIэ Лъэпкъ музейм къраша «Арт-экспресс: Дорогами Кавказа» выставкэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Шагъдий» цIыхубэ ансамблым и гуфIэгъуэ пшыхь

2017-07-12

 • Унэжокъуэ зэщхьэгъусэхэу Тимуррэ Заремэрэ зи художественнэ унафэщI «Шагъдий» цIыхубэ ансамблыр илъэситху зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща  концерт Театр щхъуантIэм щекIуэкIащ иджыблагъэ. Ар ирагъэкIуэкIащ Аттаев Азнор, КIэхумахуэ ФатIимэ, ТхьэмытлIокъуэ Славик, Третьяк Татьянэ сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Оркестрым зэхуешэс

2017-07-08

 • Налшык и Къэрал кинокон- церт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и симфоние оркестрым и концерт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адыгэ лъэпкъ гъуазджэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэр

2017-07-05

 • Адыгэ пшынэ, дыгъэ уэзджынэ,
 • Гу упщIыIуар зыгъэуш.
 • Музыкэ театрым щекIуэкIащ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ, пшынауэ Iэзэ, макъамэтх, къэфакIуэ, адыгэ лъэпкъ гъуазджэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, лъэужь дахэ къэзыгъэна Къашыргъэ КIурацэ къызэралъхурэ илъэси 115-рэ, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист, композитор цIэрыIуэ, къэфакIуэ, макъамэтх икIи уэрэдус Къашыргъэ Билал илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа юбилей пшыхьыр. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Шапсыгъхэм» Абхъазым зыкъыщагъэлъагъуэ

2017-06-30

 • Лазаревскэ щIыналъэм Адыгэ щэнхабзэмкIэ дэт центрым и унафэщI Хеишхуэ Русланрэ «Шапсыгъхэр» къэфакIуэ гупымрэ иджыблагъэ Абхъазым щыхьэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Джылахъстэнейм щытраха фильмыр утыку кърахьэ

2017-06-16

 • Тэрч къалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ уардэунэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Iуэхугъуэ дахэ щекIуэкIащ. Куэдым яцIыху уэрэдус, уэрэджыIакIуэ Хьэтыхъу Эдуард адыгэбзэкIэ триха «Къазбэч» фильмым и лъэтеувэ абы щащIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Импульс» театрым цIэ лъапIэ къыфIащ

2017-06-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ дунейпсо, урысейпсо зэпеуэхэм я лауреат, иджырей къафэмкIэ «Импульс» театрым и лэжьыгъэр къызэщIэзыкъуэж концерт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Уэрэд жызмыIэмэ, сыткIэ сафIэгъэщIэгъуэн студентхэм?»

2017-05-24

 • КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Темыркъан Хьэту и цIэр зэрихьэу унивеститетым иIэ Щэнхабзэ центрым накъыгъэм и 11-м Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Осетие Ищхъэрэ-Алание, Ингуш республикэхэм я цIыхубэ артист Нэхущ Чэрим студентхэм щаIущIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«ДжэгуакIуэ» театрым и япэ илъэситхур

2017-05-17

 • Сабий творчествэмкIэ республикэ унэм IутIыж Борис и цIэр зезыхьэ и «ДжэгуакIуэ» цIыхубэ литературэ театрыр Налшык къалэм и курыт еджапIэ №32-м щолажьэ. Абы и артист ныбжьыщIэхэм  иджыблагъэ ягъэлъэгъуащ илъэсым къриубыдэу зыхунэсахэр. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ Иуаз Данэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

АкъылыфIэхэр ягъэпажэ

2017-05-16

 • Сабий творчествэмкIэ республикэ унэм щекIуэкIащ «Гостеприимный Кавказ» урысей лъахэхутэ зэпеуэ-конференцымрэ егъэджакIуэхэм я семинарымрэ. Зэхыхьэхэр къызэрагъэпэщащ «Интеллектуально-творческий потенциал России» лъэпкъ егъэджэныгъэ программэм, щIэныгъэхэмкIэ «Интеллект будущего» урысейпсо академие цIыкIум (МАН) и республикэ къудамэм, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм, щэнхабзэм зегъэужьынымкIэ «Обнинский полис» центрым, «Урысей географие зэгухьэныгъэ» урысейпсо IуэхущIапIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм Сабий творчествэмкIэ и республикэ унэм я лэжьакIуэхэм. Проектым и унафэщIыр Обнинск къалэм щыIэ «Интеллект будущего» МАН-м и Iэтащхьэм и къуэдзэ Синицинэ Ольгэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ