ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Iуэху щхьэпэ'

Джэду Iэниуар сабийхэр хуегъасэ гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным

2017-01-28

 • Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къыщызыхьа Джэду Iэниуар къалэ гъуэгухэм шынагъуэншэу щызекIуэным теухуа хабзэр сабийхэм къагуригъэIуащ икIи уэздыгъэм пэлыдыж кимонохэр тыгъэ яхуищIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

Жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я еджапIэ

2015-03-17

 • «Зыужьыныгъэ» псапащIэ фондымрэ КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэмрэ зэгъусэу ирагъэкIуэкIащ «НКО-м и школ-2015» проектыр   утыку къыщрахьа зэIущIэ. Абы кърагъэблэгъащ мылъку къегъэщIыным емыпха зэгухьэныгъэу республикэм щыIэхэр. «Зыужьыныгъэ» фондым игъэхьэзыра «НКО-м и школ-2015»-м  мылъку къегъэщIыным емыпха IуэхущIапIэхэм  щылажьэхэм я щIэныгъэм щыхагъэхъуэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

Къэрал Думэм къыщыхалъхьэн папщIэ

2014-09-04

 • Урысей Федерацэм и Жылагъуэ палатэм АПК-мрэ къуажэ щIыпIэхэмрэ зегъэужьынымкIэ и комиссэм Мэхъэчкъалэ къыщызэригъэпэщащ «Жызумымрэ шагъырымрэ я IуэхукIэ» федеральнэ законым дытопсэлъыхь» зыфIаща зэIущIэ. Ди республикэм къыбгъэдэкIыу абы хэтащ УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт Нэхущ Заурбий, «ЗЭТ» концерным и Iэтащхьэ Ерчэн Тембулэт, Къэбэрдей-Балъкъэрым и жызумейгъэкIхэмрэ и шагъырыщIхэмрэ я зэгухьэныгъэм и унафэщI Шамсиев Нариман сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

ХьэщIэ ныбжьыщIэхэр

2014-06-28

 • Налшык къалэ и мафIэсгъэункIыфI часть №1-м зыщаплъыхьащ гимназие №28-м щылажьэ лагерым зыщызыгъэпсэху сабийхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

Тхуэгъэкъаруунум тращIыхь

2014-02-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Юрий дыгъуасэ ири­гъэ­кIуэкIа зэIущIэм щызэпкърахащ республикэм и ЩIыналъэр зэраубзыхун схемэм и проектымрэ Налшык къалэ округым и Генеральнэ планымрэ ятеухуа Iуэхугъуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

Илъэс 95-рэ ирокъу

2013-10-19

 • Комсомолыр къызэрыунэхурэ илъэс 95-рэ щрикъу       жэпуэгъуэм и 29-м КъБР-м и профсоюзхэм я федерацэр Iуэху щхьэпэхэмкIэ IущIэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

Узыншэу псэуным и телъхьэхэр

2013-09-17

 • КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм мы гъэм бадзэуэ­гъуэм и 9-м къыхилъхьауэ щытащ «Гъэмахуэ узыншэ-2013» Iуэху щхьэпэр. Ар даIыгъащ икIи жыджэру Iуэхум хэтащ министерствэ, ведомствэ, IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр. Сабийхэм зыщагъэпсэхуа санаторэхэм лагерхэм абыхэм къыщызэрагъэпэщащ узыншэу псэуным, мафIэс къэмыгъэхъуным, гъуэгум и хабзэхэм тетыным, хьэл мыхъумы­щIэ­хэр зэрызыхамылъхьэным теухуа зэIущIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

Дертхэмрэ дерсхэмрэ

2013-06-25

 •   Шэрэдж районым и электросетхэм я еджапIэ-зыгъэ­са­пIэм щекIуэкIащ «Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм электрокъарур ятезыгуашэ компание» ОАО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм ток гуэ­шыпIэхэр зезыхьэ и IэщIа­гъэлIхэм я зи чэзу зэпеуэр. Абы гуп пщыкIузым я зэфIэ­кIыр щагъэлъэгъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ