ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Юбилей'

БжьиблкIэ уэнущ иджыри лIэужьыр, Ихъумэнущ абы лъэпкъ лъэужьыр

2017-11-23

 • Лъэпкъым и  тхакIуэнэс
 •  Ирехъу илъэсхэр
 •  Куэд е мащIэ,
 • Мы зым си гугъэр
 • Хыумыхыж:
 • ГъащIитI зы гъащIэм
 • ЩызгъэгъащIи,
 • Дунейм щхьэхуиту
 • Сегъэхыж.
 • 2016 гъэм и шыщхьэуIу мазэм КъБР-м и щэнхабзэм, литературэм, журналистикэм, адыгэ лъэпкъым зэрыщыту хэщIыныгъэ ин игъуэтат – дунейм ехыжат а унэтIыныгъэхэми, къэзыцIыхуу щыта цIыху бжыгъэншэхэми я гум лъагъуэ нэху къыхэзына Уэрэзей Афлик Пщымахуэ и къуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ТхакIуэ, журналист Къамбий Джэфар къызэралъхурэ илъэс 75-рэ ирокъу

2017-11-22

 • «Дыщэ уэшх», «Дохутыр», «Уэсят», «Нащхъуэ», нэгъуэщI и тхыгъэ купщIафIэхэмкIи адыгэ литературэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа, цIыхухэм ягу къинэжа Къамбий Джэфар 1942 гъэм жэпуэгъуэм и 27-м Къармэхьэблэ адыгэ къуажэжьым къыщалъхуащ. Курыт школыр къиухри, ар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и тхыдэ-филологие факультетым урысыбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм щIэтIысхьащ. Дзэм ираджэу къигъэзэжа иужь еджэным пищащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Уэрэдус цIэрыIуэ Щомахуэ Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу

2017-11-21

 • «Стхым  лъэпкъыр  зэрыхуэныкъуэр
 • зыхэзмыщIэмэ,  къызэхъулIэркъым»
 •  ЦIыху щэджащэхэмрэ лъэпкъылI ахъырзэманхэмкIэ бей Зеикъуэ щIыналъэр зэрыгушхуэ и бынхэм ящыщщ уэрэдус, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Щомахуэ Хьэсэнбий.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЛъэпкъылI нэсым и гъащIэ гъуэгур

2017-11-18

 • 1917 гъэм щэкIуэгъуэм и 18-м Джылахъстэнейм хыхьэ Дей къуажэм къыщалъхуащ. Пасэу зи адэр зыфIэкIуэда щIалэ цIыкIур Сабий унэм иратащ, иужькIэ Мэртэзей (иджы – Тэрч) дэт мэкъумэш еджапIэм щIагъэтIысхьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Лъэпкъ зэхэгъэж зымыщIым и закъуэщ къызыхэкIа лъэпкъыр фIыуэ зылъагъуфынур

2017-11-18

 • МыкIуэдыжын  лъэужь
 • ЛIэщIыгъуэм и Iыхьэ плIанэкIэ узыдэгъуэгурыкIуа цIыхум блэкIа зэманым иту утепсэлъыхьыну гугъущ. Сэ къысхуихуащ абы утыкум нэхъ гукъинэжу щигъэIуа псалъэхэм сыщIэдэIуну, и ехъулIэныгъэхэмрэ Iуэху хузэхуэмыгъэхъухэмрэ зэрызыхищIэр слъагъуну, бэм епсэлъэн Iэзагъымрэ къыхуащI пщIэмрэ щIыхьымрэ сыкIэлъыплъыну. Ар пхуэмыпшыныжын тыгъэт гъащIэм къыбгъэдэкIыу, гъащIэм ухуэзыущий еджапIэт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист ТIыхъужь Алий

2017-11-11

 • Ноби  псэууэ  фIэкIа къэслъытэркъым
 • ТIыхъужь Алий теухуауэ фIы куэд схужыIэнущ. Апхуэдэ артист гъуэзэджэм, хьэлэмэтым сызэрыдэлэжьамкIэ сынасыпыфIэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зыми емыщхь Къардэн Барэсбий

2017-11-10

 • Къэбэрдейм зы къуажи щыIэу къыщIэкIынкъымКъардэнхэзыдэмыс.А лъэпкъ хъарзынэр Зеикъуи щопсэу – дахэу, нэхъыжь и жыIэ тетрэ нэмысыр зи лъабжьэ насыпыр яIэу. Къардэнхэ Му-сэрэ КIунэрэ – псэ дахэрэ гу къабзэрэ зиIахэм – я къуэ ахъырзэмант Барэсбий. Адэ-анэрикъуажэрикъызэрыщыгугъауэ къыщIэкIащ ар. Псэужамэ, мы махуэхэм Барэсбий илъэс 90 ирикъунут. Дунейм зэрехыжри куэд щIакъым – махуэ 57-рэ дэкIауэ аращ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Адыгэ хабзэр зи мыбзыпхъэ адыгэбзэр зеиншэ къабзэщ

2017-11-09

 •  Тхыдэдж,  тхакIуэ,  философ  цIэрыIуэ  Бейтыгъуэн  Сэфарбий  Нэхьмэн  и къуэм  и  ныбжьыр  илъэс  75-рэ  ирокъу
 •  ЗыкъэзыгъэщIамкъигъэщIахэр
 •  Бейтыгъуэн Сэфарбий 1996 гъэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэгъэкIат жыIэгъуэхэр е псалъэ шэрыуэхэр щызэхуэхьэса «ЗыкъызогъэщI» тхылъыр. Абы и пэкIэ, 1986 гъэм, дунейм къытехьащ «Псалъэ псэу» зыфIищар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Кавказ Ищхъэрэм и япэ электроннэ хъыбарегъащIэ Iэмал

2017-11-03

 • КъБР-м и ТВ-р илъэс 60 ирокъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и телевиденэр къызэрызэIуахрэ мы гъэм илъэс 60 ирокъу. Ар япэ электроннэ хъыбарегъащIэ Iэмалу къыщызэрагъэпэщат Кавказ Ищхъэрэм. Налшыкщ япэ радио псалъэр, теленэтыныр къэзытар. Иджы-кIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр» КъТРК-р республикэм и телеканал нэхъыщхьэщ, мыбы ис лъэпкъхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зыгъэзащIэщ 1 КъБР каналри, «Налшык» ОРТК-ри.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

2017-11-01

 • Уафэ  гъейрэтурэ гъадэ тезыр
 •  «Iэгу пцIанэкIэ щыблапцIэр
 • щигъэкIэсым
 • Лъэхъуэщхэр зэтещахэрт
 • зы кIэгъуасэу, ар щытхэкIэ…»
 • Зы шабзэпс шэщIыгъуэу илъэта а жыIэгъуэ кIэщIым зэи нахуэмыжыIыс Бетховен закъуащэм и макъамэ тхытхыр кърипIуэтэн папщIэ… Къайсыну укъалъхун хуейтэкъэ!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей