ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Юбилей'

Куба къуажэм и махуэшхуэ

2017-05-26

 • Бахъсэн районым хыхьэ Куба къуажэм щыпсэухэм ягъэлъэпIащ я жылэр къызэрыунэхурэ илъэс  275-рэ зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

2017-05-19

 • Адыгагъэм щIапIыкIам и щапхъэ
 •  ХьэрычэтыщI, политик, унафэщI Щэумэн Хьэзрэт теухуауэ Интернетым куэд къыщыбгъуэтынущ, абы и гупсысэкIэр, и дуней тетыкIэр, и лэжьэкIэр щапхъэу Урысей псом къыщалъытэри.
 • Абыхэм ящыщ гуэрхэм фыщыдгъэгъуэзэну дыхуейт, щхьэусыгъуэ хъарзыни щыщыIэкIэ – накъыгъэм и 1-м Щэумэныр илъэс 80 ирикъуащ.
 • Дриплъэжынти адыгэлIым къикIуа гъуэгуанэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

2017-05-17

 • Лъэпкъым  и  къэкIуэнум хуэлэжьа Урыс Хьэталий
 • Адыгэбзэм зегъэужьыным зи гъащIэ псор тыхь хуэзыщIахэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэ, жылагъуэ, щэнхабзэ лэжьакIуэшхуэ, КъБКъУ-м и профессор, УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Урыс Хьэталий Щыхьым и къуэр. Филологие щIэныгъэхэм я докторыр, егъэджакIуэ гъуэзэджэр, щIалэгъуалэм я ущиякIуэ Iущыр къызэралъхурэ мы махуэхэм илъэс 95-рэ мэхъу. Езыр яхэмытыжми, Хьэталий бгъэдэлъа Iуэху зехьэкIэр КъБКъУ-м и адыгэбзэ кафедрэм и лэжьакIуэ дэтхэнэм и дежкIи ноби щапхъэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЩIэныгъэлI цIэрыIуэ, цIыху щыпкъэ Иуан Пётр

2017-05-13

 • ДифI догъэлъапIэ
 • Лъэпкъ  узэщIакIуэхэм  ящыщ
 • Дэтхэнэ лъэпкъри щIохъуэпс и цIэр зыIэтын, фIыкIэ зыгъэIун цIыху къахэкIыну. Адыгэхэм ди насып къихьри, дызэрыгушхуэн цIыху щэджащэ куэд ди щIыгум къихъуащ. Апхуэдэхэм ящыщщ щIэныгъэлI цIэрыIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ IэкIуэлъакIуэ, лIыгъэшхуэрэ хабзэрэ зыхэлъ Иуан Пётр Мацэ и къуэр. ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым и къызэгъэпэщакIуэ икIи абы и унафэщI, Къэбэрдей-Балъкъэрым Информатикэмрэ щIыналъэ управленэмкIэ и институтым и щIэныгъэ унафэщI, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Иуаныр лъэпкъ щIэныгъэм зегъэузэщIыным къаруушхуэ езыхьэлIахэм ящыщщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Абхъазым и цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Шинкубэ Бэгърат къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

2017-05-12

 • Пэжыр зи  гъуазэу  псэуа
 • 1912 гъэм дунейм къытехьащ Гулиа Дмитрий и усэхэр щызэхуэхьэса тхылъ. АбыкIэ зэхэубла хъуащ ди къуэш абхъазхэм я тхыбзэмрэ литературэмрэ. Гулиа Дмит-рий зэхиубла литературэм и къару илъыгъуэщ нобэ, абы щолажьэ зи гуащIэр ин, зи псалъэр жан тхакIуэ, усакIуэ куэд – я лъэпкъ литературэм и фIыцIэ жыжьэ щагъэIун яхузэфIэкIауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ГъащIэм добакъуэ, ипэкIэ мэкIуатэ

2017-05-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэр  къэрал  радиор  илъэс  90 ирокъу
 •  XIX лIэщIыгъуэр щиух илъэсхэм хиубыдэу, цIыху акъылым лъэкIащ къэхутэныгъэ телъыджэ – радиокIэ зэджэр – къызэIуихын. Радиор япэу къыщежьар Урысейращ. 1895 гъэм накъыгъэм и 7-м Кронштадт дзэм къулыкъу щызыщIэ офицерхэм я егъэджакIуэ Попов Александр щIэныгъэлI цIэрыIуэхэр зыхэт зэIущIэм япэ дыдэу щигъэлъэгъуащ электромагнит толъкъунхэмкIэ псалъэр (макъыр) сыт хуэдэ гъунапкъэми нэпхьэсыну Iэмал къозыт Iэмэпсымэ гъэщIэгъуэн. А махуэр тхыдэм хыхьащ радиом и къежьапIэу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зи хъэтIыр зыми емыщхь Журт Биберд къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу

2017-04-29

 • Журт Биберд Шэрэдж районым хыхьэ Аушыджэр къуажэм 1937 гъэм мэлыжьыхьым и 19-м къыщалъхуащ. Къуажэ школыр къиуха нэужь, илъэскIэ колхозым щылэжьащ. 1958 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и филологие факультетым щIэтIысхьэри, 1964 гъэм къиухащ. А илъэсхэм абы и усыгъэ щхьэхуэхэр, рассказ кIэщIхэр къытехуэу хуежьащ республикэ газетхэмрэ журналхэмрэ. 1964 гъэм щыщIэдзауэ 1978 гъэ пщIондэ Къэбэрдей-Балъкъэрым Телевиденэмрэ радиовещанэмкIэ и комитетым и корреспонденту, литературэ драмэ нэтынхэм я редактор нэхъыжьу лэжьащ. 1983 гъэм щегъэжьауэ «Нур» сабий журналым и редактору щытащ. Журт Биберд Журналистхэми ТхакIуэхэми я зэгухьэныгъэхэм хэтащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Театр гъуазджэр зи гъащIэ, зи дуней Теувэж СулътIан

2017-04-26

 • Режиссёр гъуэзэджэ, республикэм и театр гъуазджэр зэфIэувэным зи гуащIэ хэзылъхьа, лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэр зыгъэува Теувэж СулътIан и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЩIэныгъэлI, критик Iэзэ Тхьэгъэзит Юрий и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу

2017-04-19

 • Зэманым  декIу  щIэблэм  гъуэгу  етыпхъэщ
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым и лэжьакIуэ, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэ Тхьэгъэзит Юрий гупсысэ куу зиIэ, зи гъащIэри зи зэфIэкIри лъэпкъ литературэм зегъэужьыным, ар хэIущIыIу щIыным тезыухуа щIэныгъэлI пэрытщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Уэрэд яусрэ жамыIэм, вагъуэ ижащи – мэкIуэд

2017-04-12

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Балъкъэр Фоусэт къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу
 • Адыгэ лъэпкъым и япэ цIыхубз усакIуэ Балъкъэр Фоусэт Гъузер и пхъур Бахъсэн районым хыхьэ Кыщпэк (Тыжьей) къуажэм 1932 гъэм гъатхэпэм и 27-м къыщалъхуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей