ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Юбилей'

Театр гъуазджэр зи гъащIэ, зи дуней Теувэж СулътIан

2017-04-26

 • Режиссёр гъуэзэджэ, республикэм и театр гъуазджэр зэфIэувэным зи гуащIэ хэзылъхьа, лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэр зыгъэува Теувэж СулътIан и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЩIэныгъэлI, критик Iэзэ Тхьэгъэзит Юрий и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу

2017-04-19

 • Зэманым  декIу  щIэблэм  гъуэгу  етыпхъэщ
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым и лэжьакIуэ, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэ Тхьэгъэзит Юрий гупсысэ куу зиIэ, зи гъащIэри зи зэфIэкIри лъэпкъ литературэм зегъэужьыным, ар хэIущIыIу щIыным тезыухуа щIэныгъэлI пэрытщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Уэрэд яусрэ жамыIэм, вагъуэ ижащи – мэкIуэд

2017-04-12

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Балъкъэр Фоусэт къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу
 • Адыгэ лъэпкъым и япэ цIыхубз усакIуэ Балъкъэр Фоусэт Гъузер и пхъур Бахъсэн районым хыхьэ Кыщпэк (Тыжьей) къуажэм 1932 гъэм гъатхэпэм и 27-м къыщалъхуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зи макъ гуакIуэр нобэми тщымыгъупщэбзылъхугъэ щыпкъэ АфIэунэ Рае

2017-04-05

 • Радиожурналист, РСФСР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, телевиденэмрэ радиомрэ я отличник, УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэта АфIэунэ Рае ТIулэ и пхъур 1932 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м Бахъсэн куейм хыхьэ Куба къуажэм къыщалъхуащ. Рае журналист IэщIагъэм зэрыхуеджамкIи, адыгэбзэми урысыбзэми зэхуэдэу зэрырилэжьэфымкIи куэдым я дежкIэ щапхъэт. Абы игъэхьэзыру щыта «Iэдииху», «Жьэгу пащхьэ», «ФIыщIэ жыг», «Продолжение биографии» нэтынхэм зэрыщIыналъэу пэплъэрт, апхуэдизкIэ фIыуэ ялъагъурти. Рае макъкIэ къацIыхужу щытащ.Абы и псэлъэкIэ дахэм, гъэхуам, щабэм радиом едаIуэхэр хьэщыкъ хуэхъуат. ИужьыIуэкIэ, адыгэ щыпсэу хамэ къэралхэм нэтынхэр ялъэIэс щыхъуам, хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ лъэмыж яхуэхъуат Рае и макъыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Бзэр тIэщIэкIмэ, докIуэдыр. Лъы зыщIэтыр фысакъ!

2017-03-23

 • Илъэс  85  ипэкIэ  къызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэр  къэрал университетым  адыгэбзэм щыхурагъаджэ  и  къудамэр
 •  БзэмкIэ, литературэмкIэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ адыгэбзэ къудамэм щызэзыгъэгъуэта IэщIагъэлIхэр республикэм и IэнатIэ куэдым щолажьэ. Ахэр жыджэру хэтщ экономикэми, политикэми, щэнхабзэми. Псом хуэмыдэу абыхэм я гуащIэ халъхьэ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм. Адыгэбзэ къудамэр къэзыуха егъэджакIуэхэм ящыщ куэд мызэ-мытIэу къыщыхэжаныкIащ республикэпсо, къэралпсо зэпеуэхэм. «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым пашэ щыхъуахэри мащIэкъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен и щапхъэ дахэр

2017-03-22

 • РСФСР-м щIыхь зиIэ, УФ-м и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен ящыщщ цIыхухэм гукъыдэж ин езытахэм, ди лъэпкъ театр гъуазджэм зезыгъэужьу абы набдзэ хуэхъуахэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Дыщэр дыщэпс хуэныкъуэкъым

2017-03-21

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым  и  цIыхубэ  тхакIуэ  ШэджыхьэщIэ  Хьэмыщэ  къызэралъхурэ  илъэс  85-рэ  ирокъу
 •  ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ ТIру и къуэр Тэрч районым хыхьэ Абей (Урожайнэ) къуа­жэм 1932 гъэм гъатхэ­пэм и 18-м къыщалъхуащ икIи абы курыт школыр къы­щиухащ. Дзэм илъэсищкIэ къулыкъу щищIащ. И  хэкум  къигъэзэжа нэужь, Тэрч районым и комсомол комитетым и ­къудамэм и унафэщIу лэ­жьащ, къуажэ школым физ­культурэмкIэ щригъэджащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ и махуэ

2017-03-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ псэужатэмэ, нобэ и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЛъэпкъылI щэджащэ Къэрмокъуэ Хьэмид

2017-03-15

 • ЩIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр фIыуэ зылъагъу, пщIэ ин зыхуэфащэ, адыгэ литературэм хуэлажьэ Къэрмокъуэ Хьэмид куэд и Iэдакъэ къыщIэкIащ. Ахэр нэхъыбэу IуэрыIуатэмрэ литературэмрэ ятеухуащ икIи тхылъеджэхэм гунэс ящыхъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

2017-02-21

 • ХьэIупэ ДжэбрэIил Москва  щагъэлъапIэ
 • Мазаем и 19-м Москва, Союзхэм я унэм и Колоннэ пэшым, щекIуэкIащ Урысейм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ  ХьэIупэ ДжэбрэIил къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъум траухуа пшыхь дахэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей