ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Юбилей'

Бадзэуэгъуэм и 9-м илъэси 100 ирокъу Совет Союзым и ЛIыхъужь, генерал-майор Къардэн Къубатий Лэкъумэн и къуэр къызэралъхурэ

2017-07-08

 • ГъащIэ гъуэгур
 • Къардэн Къубатий Лэкъумэн и къуэр 1917 гъэм Аушыджэр къуажэм къыщалъхуащ. 1935 гъэм педучилищэр къиуха нэужь, Аруан жылэм егъэджакIуэу щылэжьащ, Аушыджэр, Джэрмэншык къуажэхэм я еджапIэхэм    я унафэщIу, КъБАССР-м щIэныгъэ IуэхухэмкIэ и инспектору щытащ. 1939 гъэм Дзэ Плъыжьым хыхьэри, 1940 гъэм дзэ кхъухьлъатэзехуэхэр щагъэхьэзыру Качэ дэт зауэлI еджапIэр къиухащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«ТекIуэныгъэм фыпэплъэ!»

2017-06-20

 • Сосналы СулътIан и цIэр Кавказым и тхыдэщIэм хэтха хъуащ. А цIыхум адыгэ лъэпкъым и пщIэр зэриIэтам шэч хэлъкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Хэкум хьэлэлу хуэлэжьа Гугу Рашад

2017-06-06

 • АдыгэлI  щыпкъэ
 • Хэкур зэрыгушхуэ, зэрыпагэ, щытхъу ин зыхуэфащэ цIыху куэд диIэщ адыгэ лъэпкъым. Абыхэм ди щIыналъэм и цIэр фIыкIэ щагъэIуащ щIэныгъэм е щэнхабзэм, политикэм е экономикэм, гуащIэдэкI лэжьыгъэм е псэуныгъэм и нэгъуэщI IэнатIэхэм. Апхуэдэ цIыху щэджащэхэм ящыщщ нобэ дигу къэдгъэкIыж, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, УФ-м, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, РАЕН-м, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием я академик Гугу Рашад Хъусен и къуэр. Псэужамэ, мы махуэхэм абы и ныбжьыр илъэс 90 ирикъунут.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

2017-06-03

 • Адыгэ  пшынэу,  макъамэ  нэрынэ, Лъэпкъым  и  дыщэ  Iэужь
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым  и  цIыхубэ  музыкант  нэхъыжьхэм  я  нэхъыфI  зы,  РСФСР-м  и  цIыхубэ  артисткэ,  пшынауэ  цIэрыIуэ  Къашыргъэ  КIурацэ  къызэралъхурэ  илъэси  115-рэ  ирокъу
 • КIурацэ 1899 гъэм Кэнжэ къуажэм къыщалъхуащ. Абы и адэ Тамбий Исмэхьил пхъащIэ IэщIагъэм ирилажьэу щытащ, и анэ Пэщхъан унагъуэ Iуэхухэри сабийхэр гъэсэнри и пщэ дэлът.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

РСФСР-м, КъБАССР-м щIыхь зиIэ я артисткэ, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

2017-05-27

 • Зэи ящыгъупщэркъым
 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрыр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ ДыщэкI КIунэ и цIэм. «Театрым и гуащэ» цIэр хуэфащэ дыдэу зезыхьа КIунэ къыпэщылъ гъуэгуанэ дахэр и пщIыхьи къыхэхуэртэкъым, и артист зэфIэкIхэр къыщы-нэIуам.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Куба къуажэм и махуэшхуэ

2017-05-26

 • Бахъсэн районым хыхьэ Куба къуажэм щыпсэухэм ягъэлъэпIащ я жылэр къызэрыунэхурэ илъэс  275-рэ зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

2017-05-19

 • Адыгагъэм щIапIыкIам и щапхъэ
 •  ХьэрычэтыщI, политик, унафэщI Щэумэн Хьэзрэт теухуауэ Интернетым куэд къыщыбгъуэтынущ, абы и гупсысэкIэр, и дуней тетыкIэр, и лэжьэкIэр щапхъэу Урысей псом къыщалъытэри.
 • Абыхэм ящыщ гуэрхэм фыщыдгъэгъуэзэну дыхуейт, щхьэусыгъуэ хъарзыни щыщыIэкIэ – накъыгъэм и 1-м Щэумэныр илъэс 80 ирикъуащ.
 • Дриплъэжынти адыгэлIым къикIуа гъуэгуанэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

2017-05-17

 • Лъэпкъым  и  къэкIуэнум хуэлэжьа Урыс Хьэталий
 • Адыгэбзэм зегъэужьыным зи гъащIэ псор тыхь хуэзыщIахэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэ, жылагъуэ, щэнхабзэ лэжьакIуэшхуэ, КъБКъУ-м и профессор, УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Урыс Хьэталий Щыхьым и къуэр. Филологие щIэныгъэхэм я докторыр, егъэджакIуэ гъуэзэджэр, щIалэгъуалэм я ущиякIуэ Iущыр къызэралъхурэ мы махуэхэм илъэс 95-рэ мэхъу. Езыр яхэмытыжми, Хьэталий бгъэдэлъа Iуэху зехьэкIэр КъБКъУ-м и адыгэбзэ кафедрэм и лэжьакIуэ дэтхэнэм и дежкIи ноби щапхъэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЩIэныгъэлI цIэрыIуэ, цIыху щыпкъэ Иуан Пётр

2017-05-13

 • ДифI догъэлъапIэ
 • Лъэпкъ  узэщIакIуэхэм  ящыщ
 • Дэтхэнэ лъэпкъри щIохъуэпс и цIэр зыIэтын, фIыкIэ зыгъэIун цIыху къахэкIыну. Адыгэхэм ди насып къихьри, дызэрыгушхуэн цIыху щэджащэ куэд ди щIыгум къихъуащ. Апхуэдэхэм ящыщщ щIэныгъэлI цIэрыIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ IэкIуэлъакIуэ, лIыгъэшхуэрэ хабзэрэ зыхэлъ Иуан Пётр Мацэ и къуэр. ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым и къызэгъэпэщакIуэ икIи абы и унафэщI, Къэбэрдей-Балъкъэрым Информатикэмрэ щIыналъэ управленэмкIэ и институтым и щIэныгъэ унафэщI, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Иуаныр лъэпкъ щIэныгъэм зегъэузэщIыным къаруушхуэ езыхьэлIахэм ящыщщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Абхъазым и цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Шинкубэ Бэгърат къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

2017-05-12

 • Пэжыр зи  гъуазэу  псэуа
 • 1912 гъэм дунейм къытехьащ Гулиа Дмитрий и усэхэр щызэхуэхьэса тхылъ. АбыкIэ зэхэубла хъуащ ди къуэш абхъазхэм я тхыбзэмрэ литературэмрэ. Гулиа Дмит-рий зэхиубла литературэм и къару илъыгъуэщ нобэ, абы щолажьэ зи гуащIэр ин, зи псалъэр жан тхакIуэ, усакIуэ куэд – я лъэпкъ литературэм и фIыцIэ жыжьэ щагъэIун яхузэфIэкIауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей