ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Юбилей'

Бзэр тIэщIэкIмэ, докIуэдыр. Лъы зыщIэтыр фысакъ!

2017-03-23

 • Илъэс  85  ипэкIэ  къызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэр  къэрал университетым  адыгэбзэм щыхурагъаджэ  и  къудамэр
 •  БзэмкIэ, литературэмкIэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ адыгэбзэ къудамэм щызэзыгъэгъуэта IэщIагъэлIхэр республикэм и IэнатIэ куэдым щолажьэ. Ахэр жыджэру хэтщ экономикэми, политикэми, щэнхабзэми. Псом хуэмыдэу абыхэм я гуащIэ халъхьэ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм. Адыгэбзэ къудамэр къэзыуха егъэджакIуэхэм ящыщ куэд мызэ-мытIэу къыщыхэжаныкIащ республикэпсо, къэралпсо зэпеуэхэм. «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым пашэ щыхъуахэри мащIэкъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен и щапхъэ дахэр

2017-03-22

 • РСФСР-м щIыхь зиIэ, УФ-м и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен ящыщщ цIыхухэм гукъыдэж ин езытахэм, ди лъэпкъ театр гъуазджэм зезыгъэужьу абы набдзэ хуэхъуахэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Дыщэр дыщэпс хуэныкъуэкъым

2017-03-21

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым  и  цIыхубэ  тхакIуэ  ШэджыхьэщIэ  Хьэмыщэ  къызэралъхурэ  илъэс  85-рэ  ирокъу
 •  ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ ТIру и къуэр Тэрч районым хыхьэ Абей (Урожайнэ) къуа­жэм 1932 гъэм гъатхэ­пэм и 18-м къыщалъхуащ икIи абы курыт школыр къы­щиухащ. Дзэм илъэсищкIэ къулыкъу щищIащ. И  хэкум  къигъэзэжа нэужь, Тэрч районым и комсомол комитетым и ­къудамэм и унафэщIу лэ­жьащ, къуажэ школым физ­культурэмкIэ щригъэджащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ и махуэ

2017-03-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ псэужатэмэ, нобэ и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЛъэпкъылI щэджащэ Къэрмокъуэ Хьэмид

2017-03-15

 • ЩIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр фIыуэ зылъагъу, пщIэ ин зыхуэфащэ, адыгэ литературэм хуэлажьэ Къэрмокъуэ Хьэмид куэд и Iэдакъэ къыщIэкIащ. Ахэр нэхъыбэу IуэрыIуатэмрэ литературэмрэ ятеухуащ икIи тхылъеджэхэм гунэс ящыхъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

2017-02-21

 • ХьэIупэ ДжэбрэIил Москва  щагъэлъапIэ
 • Мазаем и 19-м Москва, Союзхэм я унэм и Колоннэ пэшым, щекIуэкIащ Урысейм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ  ХьэIупэ ДжэбрэIил къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъум траухуа пшыхь дахэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Композитор цIэрыIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу

2017-02-21

 •  Си  гъащIэр  схьащ  лъэпкъым  щхьэкIэ  сыхъуапсэу
 • ЖысIэнур, гъащIэ, жызмыIа,
 • УифI жысIэу тIэкIу сыгъэгушыIэ…
 • Хь. Дж.
 •  Урысей Федерацэм гъуазджэ-хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, Адыгэ Республикэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм Шостакович и цIэр зэрихьэу ит саугъэтым и лауреат, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща ХьэIупэ ДжэбрэIил лъэпкъыр зэрыгушхуэщ, лъэп-къыр зыгъэгушхуэщ. Ар ехъулIэныгъэхэм хуэкIуэн папщIэ и лъым хэлъ талантыр щIэныгъэмкIэ щIигъэбыдащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

КъыщыщIэздзэнури жысIэнури сымыщIэу, Псэм къеныкъуэкъу куэд сфIызэтрихьащ

2017-02-15

 • ПхытIыкI Юрэ: Сыадыгэщи,  си насыпщ
 •  
 • Пэжыр зи гъуазэ, цIыхугъэр зыгъэпэрыт, адыгэ хабзэмрэ нэмысымрэ зи Iэпэгъуу зи гъащIэр езыхьэкI цIыху гъэщIэгъуэнщ Шэджэм къалэм щыпсэу ПхытIыкI Юрэ. И IэщIагъэ нэхъыщхьэр уэчылщ, ауэ тхэн Iуэхуми пасэу дихьэха ПхытIыкIым и къалэмыпэм къыщIэкIащ тхыгъэ, усэ купщIафIэ куэд. Ар щылэжьащ «Адыгэ псалъэ», «Вестник», «Хасэ» газетхэм. Псом хуэмыдэу абы къохъулIэ сабий усэхэр. Ахэр щызэхуэхьэсауэ къыдэкIащ абы и тхылъищ: «Лъэтеувэ», «Iэбэдзыуэ», «Дадэ и жыг хадэ».
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«УФ-м и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу япэу зыхуагъэфэща Сонэ Мухьэрбий къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

2017-02-14

 • Роли  120-м  щIигъумизэгъа
 •  Актёрхэр щагъэхьэзыр ГИТИС-м щрагъэджэну ягъэкIуа япэ адыгэ студием яхэтащ иужькIэ артист бэлыхь хъуа Сонэ Мухьэрбии. А гупрауэ жыпIэ хъунущ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и лъабжьэр зыгъэтIылъар: Сибэч Быхуэ, ТIыхъужь Алий, Балъкъэр Кэлисэ, Къумахуэ Хужьэ, Сонэ Мухьэрбий сымэ хэт зымыцIыхур?! А артистхэм я вагъуэр лъэпкъ театрым зэи щыужьыхынукъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

КъБАССР-м и цIыхубэ артист

2017-02-11

 • КъБАССР-мрэ РСФСР-мрэ щIыхь зиIэ я артист, КъБАССР-м и цIыхубэ артист, Къэрал саугъэтым и лауреат Болэ Мурат Хьэжмырзэ и къуэр Жанхъуэтхьэблэ къуажэм (иджы Псыгуэнсу) 1917 гъэм къыщалъхуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей