ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

Гъуазджэм итхьэкъуа сурэтыщI Газаев Узеир

2017-03-22

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм Шэрэдж щIыналъэм щыщ сурэтыщI Газаев Узеир и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ЩIыуэпсым и макъыр къозыгъэIущащэ

2017-01-25

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм, ТворчествэхэмкIэ Дунейпсо Академием хэт, академик Конин Анатолий и IэдакъэщIэкIхэр. Выставкэр къызэрагъэпэщащ художникыр илъэс 70 зэрырикъум и щIыхькIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Лъагъуныгъэм и гъуджэ

2016-12-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и сурэтыщI Трындык Николай къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуауэ щытащ дыгъэгъазэм и 19-м СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм къыщызэIуаха гъэлъэгъуэныгъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хьэткъуэ Мариан и IэдакъэщIэкIхэр

2016-12-13

 • «Гранд Кавказ» хьэщIэщым гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ къыщызэIуахащ. Абы утыку къыщрахьащ Сирием и къалащхьэ Дамаск къиIэпхъукIыжа  ди хэкуэгъу Хьэткъуэ Мариан и гобеленхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«УэрСэр»

2016-11-24

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым дыщэкI КIуэкIуэ Жан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуахащ. Пщащэм и IэпщIэлъапщIагъыр къызытещ цIыхубз хьэпшыпхэмрэ фащэр зэрагъэщIэращIэхэмрэ хэплъыхь зи хьэлхэми дэзыхьэхын къыщагъуэтынут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Шемякин Михаил и лэжьыгъэхэр

2016-11-22

 •      КъБР-м и Лъэпкъ музейм и пэшищым щагъэлъагъуэ Урысейм и Къэрал саугъэтым и ­лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ республикэхэм я цIыхубэ су­рэтыщI, скульптор цIэрыIуэ Шемякин Михаил и лэжьыгъэ­хэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Бзылъхугъэм и дунейр

2016-11-01

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ сурэтыщI Азэмэт Светланэ и лэжьыгъэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Тхыдэм и лъагъуэхэр»

2016-10-26

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр лъэпкъ библиотекэм лъахэхутэмкIэ и къудамэм гъэлъэгъуэныгъэ иригъэкIуэкIащ. «Тхыдэм и лъагъуэхэр» траухуащ 1779 гъэм и гъатхэпэм щIидзэу щэкIуэгъуэ мазэм и кIэм нэсыху екIуэкIа «Мазибл зауэм».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

КъБР-м и япэ Президент КIуэкIуэ Валерэ и гъащIэм, лэжьыгъэм, унагъуэм теухуащ

2016-10-18

 • КъБР-м и япэ Президенту щыта КIуэкIуэ Валерэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу къызэрагъэпэща дауэдапщэхэм ящыщт жэпуэгъуэм и 17-м СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм къыщызэIуаха сурэт-документальнэ гъэлъэгъуэныгъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Гупсысэ куукIэ гъэнщIа сурэтхэр

2016-10-12

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм Ерчэн Исуф и IэдакъэщIэкIхэм я щхьэзакъуэ гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр