ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

ХъэтI щхьэхуэ зиIэжхэр

2017-09-22

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ ГъуазджэхэмкIэ музейм «Свой стиль» сурэттех гупым я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн фокIадэм и 18-м къыщызэIуахат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Тхыдэр зи лъабжьэ лэжьыгъэхэр

2017-09-12

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музеймрэ гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэхэр щокIуэкI, Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. Выставкэхэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и республикэ къудамэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музеймрэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Кхъужьей щIагъым щалъэгъуа пщIыхь»

2017-08-02

 • Аращ и фIэщыгъэр и лэжьыгъэ гукъинэжхэмкIэ цIыхухэм ягу дыхьа сурэттех Мусэ Марие    Сэралъп Мадинэ и Арт-цент рым иджыблагъэ къы щызэIуиха гъэлъэ -гъуэ  ныгъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

КIыщ Мухьэдин и сурэтхэр Грознэм утыку къыщрахьэ

2017-06-15

 • КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик КIыщ Мухьэдин и «Плъыфэхэм я макъамэ» выставкэр Грознэ къалэм и Лъэпкъ музейм мэкъуауэгъуэм и 9-м къыщызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Дунейр – сабийхэм я нэкIэ»

2017-06-07

 • Ар и фIэщыгъэу СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, иджыблагъэ къыщызэIуахащ Кавказ Ищхъэрэм ис сабийхэм сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ я IX зэпеуэм пашэ щыхъуа ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м «Художественнэ егъэджэныгъэмкIэ и методикэ центр» къэрал щэнхабзэ IуэхущIапIэм, егъэджакIуэ, сурэтыщI цIэрыIуэ Ткаченкэ Андрей и фэеплъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ДахагъэкIэ гъэнщIа лэжьыгъэхэр

2017-05-25

 • Музейхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэIуахауэ КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ сурэтыщI Хъалил Миланэ и лэжьыгъэхэр. Абы и саулыкъукIэ екIуэкIа зэIущIэм къыщыпсэлъащ музейм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Накуэ Феликс.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«ЩыIащ зауэ, щыIащ текIуэныгъэ»

2017-05-16

 • А фIэщыгъэм щIэту накъыгъэм и 5-м Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Зэныбжьэгъугъэм и нэщэнэу

2017-05-12

 • ЗэрытщIэщи, ди республикэм щIыналъэ куэдым щэнхабзэ, гъуазджэ зэпыщIэныгъэхэр яхуиIэщ. Хабзэ дахэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и музейхэм щIэх-щIэхыурэ щагъэлъагъуэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыщ сурэтыщIхэм я лэжьыгъэ купщIафIэхэр. Апхуэдэу КъБР-м и Лъэпкъ музейм утыку къыщрахьащ Краснодар крайм и «Урысейм и сурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэ» IуэхущIапIэм и художникхэм я IэдакъэщIэкIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Гъуазджэм итхьэкъуа сурэтыщI Газаев Узеир

2017-03-22

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм Шэрэдж щIыналъэм щыщ сурэтыщI Газаев Узеир и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ЩIыуэпсым и макъыр къозыгъэIущащэ

2017-01-25

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм, ТворчествэхэмкIэ Дунейпсо Академием хэт, академик Конин Анатолий и IэдакъэщIэкIхэр. Выставкэр къызэрагъэпэщащ художникыр илъэс 70 зэрырикъум и щIыхькIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр