ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

Зэманым фагъуэ имыщIыф лэжьыгъэхэр

2018-01-18

 • ЩIышылэм и 16-м СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейр щIэращIэт, цIыхухэр щыпэкIурт. Абы къыщызэIуахырт КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Абей Виктор и гъэлъэгъуэныгъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хэкум и хуабагъ хэлъу Испанием щащIа сурэтхэр

2017-12-19

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм «Из Испании на Родину – с любовью» фIэщыгъэм щIэту КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI КIыщ Мухьэдин и IэдакъэщIэкI- хэм я гъэлъэгъуэныгъэ екIуэкIар ды- гъэгъазэм и 11-м зэхуащIыжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Испанием кърашу Хэкум къаша сурэт телъыджэхэр

2017-11-30

 •  УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик, Испанием щыпсэу, щIэх-щIэхыурэ Налшык къэкIуэж ди хэкуэгъу цIэрыIуэ КIыщ Мухьэдин и лэжьыгъэхэр щагъэлъагъуэ СурэтыщI гъуазджэ-
 • хэмкIэ музейм. «Испанием къикIыу Хэкум – Дахагъэм и гимн» выставкэр къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ, ХудожествэхэмкIэ Урысей академиер илъэс 260-рэ зэрырикъум я щIыхькIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Егъэджэныгъэ IэнатIэм зрагъэужь

2017-11-22

 • КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм щэкIуэгъуэм и 14-м къыщызэIуахащ «Шэджэм щIыналъэм егъэджэныгъэ IэнатIэр зэрыщыгъэувамрэ абы зыщегъэужьынымкIэ щыIэ Iэмалхэмрэ» выставкэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Гъуазджэм и щэхухэм дихьэх ныбжьыщIэхэр

2017-10-24

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм къыщызэIуахащ «Радуга палитры» выставкэр. Абы щагъэлъагъуэ Налшык къалэм и Сабий художественнэ школым и гъэсэнхэм я лэжьыгъэ купщIафIэхэр. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ музейм и унафэщI Ремхен Еленэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэр «Бжьыхьэ дыщафэ-2017» мыгъэрей выставкэми къыщыхожаныкI

2017-10-11

 • Жэпуэгъуэм и 8-м Мэ­къумэш IэнатIэмрэ ерыскъыпхъэ промышленнос­тымрэ я лэжьакIуэм и махуэр ягъэлъэпIащ. Абы ирихьэлIэу жэпуэгъуэм и 4 – 7-хэм Мэзкуу, ВДНХ-м и хэщIапIэм, «Бжьыхьэ дыщафэ-2017» 19-нэ Урысей аг­ропромышленнэ выс­тавкэр щагъэлъэгъуащ.

 •  
 • Мы гъэм УФ-м и мэкъу­мэшыщIэхэм я зэхы­хьэш­хуэм щIыналъэ 70-м, апхуэ­дэу нэгъуэщI къэрал 15-м я предприятэ зэмылIэужьыгъуэу 1400-рэ зэхуишэсат.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш IэнатIэу 23-рэ, щIэныгъэ IуэхущIапIэу 3 выставкэм хэтащ. Ап­хуэ­дэщ бгылъэ, жьэгъущIэс щIы­пIэхэм жыг хадэхэр щы­гъэкIынымкIэ Кавказ Ищ­­хъэрэ щIэныгъэ-къэ­хутакIуэ институтыр, республикэм Мэкъумэш хо­зяйствэмкIэ и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтыр, КIуэ­кIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш универси­тетыр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ»

2017-10-04

 • ФокIадэм и 28-м, Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэм, Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым къыщызэIуахащ ди лъэпкъэгъу IэпэIэсэ Бещто Зэки и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» фIэщыгъэм щIэту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ХъэтI щхьэхуэ зиIэжхэр

2017-09-22

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ ГъуазджэхэмкIэ музейм «Свой стиль» сурэттех гупым я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн фокIадэм и 18-м къыщызэIуахат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Тхыдэр зи лъабжьэ лэжьыгъэхэр

2017-09-12

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музеймрэ гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэхэр щокIуэкI, Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. Выставкэхэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и республикэ къудамэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музеймрэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Кхъужьей щIагъым щалъэгъуа пщIыхь»

2017-08-02

 • Аращ и фIэщыгъэр и лэжьыгъэ гукъинэжхэмкIэ цIыхухэм ягу дыхьа сурэттех Мусэ Марие    Сэралъп Мадинэ и Арт-цент рым иджыблагъэ къы щызэIуиха гъэлъэ -гъуэ  ныгъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр