ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Наводничий Виталий Марк и къуэр

2018-01-16

 • Хьэлъэу куэдрэ сымэджа нэужь илъэс 86-м      иту 2018 гъэм щIышылэм    и 12-м дунейм ехыжащ шынагъуэншагъэмкIэ органхэм я ветеран, отставкэм щыIэ генерал-майор Наводничий Виталий Марк и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди фIи дгъэпудыркъым, ди Iеи дгъэпщкIуркъым

2018-01-13

 • ЩIышылэм и 13-м ди къэралым щагъэлъапIэ Печатым и махуэр. Ар а махуэм щIытраухуам и щхьэусыгъуэр жыжьэ къыщожьэ – къэралым и пащтыхь Пётр Езанэм 1702 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м Iэ тридзауэ щытащ «Ведомости» зыфIаща япэ газетыр къыдэгъэкIыным теухуа унафэм икIи къыкIэлъыкIуэ илъэсым и щIышылэм и 13-м абы и япэ номерыр дунейм къытехьащ. Ар я щапхъэу къэралым иужькIэ къыщыдэкIыу хуежьащ нэгъуэщI газетхэри икIи абыхэм ящыщ дэтхэнэри жылагъуэм щекIуэкI Iуэху нэхъыщхьэхэр къызэрыщ гъуджэу увауэ жыпIэ хъунущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъардэнгъущI Зырамыку и юбилейр Бахъсэн щагъэлъапIэ

2018-01-13

 • ТхакIуэ, артист, щIэныгъэлI цIэрыIуэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ дахэ Бахъсэн къалэм щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-01-13

 • ЩIышылэм и 13, щэбэт
 • Урысей Печатым и махуэщ. УФ-м   и Совет Нэхъыщхьэм и Президиу-мым 1991 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэуващ.
 • 1703 гъэм Пётр Езанэм и унафэкIэ къыдэкIащ «Ведомости о военных и иных делах» урысейпсо газетым и  япэ номерыр.
 • 1830 гъэм «Литературная газета» газетым и япэ номерыр къыдэкIащ.
 • 1858 гъэм къагъэсэбэпу щIадзащ япэ урысей пощт маркэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НэхъыжьыфIым и щапхъэ

2018-01-13

 • Мы махуэхэм зи илъэс 86-р зыгъэлъапIэ усакIуэ Джэдгъэф Хъусенрэ сэрэ илъэс куэд лъандэрэ дызэныбжьэгъуфIу дыкъызэдокIуэкI. Хъусен гъащIэр фIыуэ елъагъу, жыджэрагъышхуэ хэлъщ. Зэрыхъу илъэс бжыгъэмкIэ зыгуэрхэр къеупщIмэ, «ЩIымахуэу Хьэжыжь мыгъуэр лъэмыжым щехуэхам сыкъалъхуащ», – яжреIэри, егъэдыхьэшх.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Путин Владимир зэрыдаIыгъым теухуа тхылъхэм Iэ щIрагъэдз

2018-01-11

 •  Урысейм и къалэ куэдым къыщызэIуахащ гъатхэпэм и 18-м екIуэкIыну хэхыныгъэхэм хэтын папщIэ Путин Владимир зэрыдаIыгъым теухуа тхылъхэм Iэ щыщIрагъэдз щIыпIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIымахуэ зыгъэпсэхугъуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым турист мин 57-м щIигъу щыIащ

2018-01-11

 • Илъэсым и пэщIэдзэм хиубыдэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуа турист-хэм я бжыгъэр мин 57-м щIегъу. Нэхъыбэу абыхэм зыщагъэпсэхуар Iуащхьэмахуэ лъапэрщ. Абы и курортхэм я нэгу зыщрагъэужьащ цIыху мин 48-м (нэгъабэ елъытауэ проценти 114-м). «Iуащхьэмахуэ курорт» акционер зэгухьэныгъэм и кIапсэ гъуэгухэр къагъэсэбэпащ цIыху мин 21,7-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-01-11

 • ЩIышылэм и 11, махуэку
 • ФIыщIэ щIыным и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и мэзгъэфIэнхэмрэ (заповедникхэмрэ) лъэпкъ паркхэмрэ я махуэщ. 1917 гъэм Урысейм къыщызэрагъэпэщащ япэ мэзгъэфIэныр – Баргузин щIыпIэм (Бурятием) псэущхьэхэр хъумэным хуэщIа къэрал IуэхущIапIэм лэжьэн щыщIи-дзащ.
 • Албание Республикэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрыр хуит мэхъуж

2018-01-11

 • 1942 гъэм шыщхьэуIум и пэщIэдзэм фашистыдзэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къихьащ. Ди щIыналъэм пIалъэ кIэщIкIэ щагъэув гуащIэрыпсэухэр еудыхыным и «хабзэр».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Акъыл жан зиIэхэр

2018-01-11

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIышылэм и  9-м щрагъэжьащ «Гупсысэ нэхъыщхьэмрэ абы  кърикIуэмрэ» зэхуэсыр. Къыхэгъэщыпхъэщ мыпхуэдэ зэхыхьэхэр езы-гъэкIуэкIыр КъБКъУ-р фIы дыдэу къэзыухахэр, апхуэдэуи задачэ гугъухэм тыншу пэлъэщ, акъыл жан зиIэ студентхэрауэ зэрыщытыр, икIи абыхэм махуитIым къриубыдэу ягъэлъэгъуэн хуейщ гупсысэщIэхэр, гъащIэм хапща зэрыхъунур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха