ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэ

2018-04-12

 • Памук Орхьэн, Нобель саугъэтым и лауреат
 •  (ЦIыхубзым  къиIуэтэжа  Iыхьэр)
 •  
 • КIэухыр.
 • ПэщIэдзэр нэгъабэ къыдэкIа №№23-25, 27, 29-32, 37, 38, 42, 46, 48-50, 61, 64, 65, 71, 72-хэм итщ, 2018 гъэм №43, №44-м итщ).
 •  
 • Джем и кIэрахъуэр къищэхуат, Iэщэ зэрипхьэну хуит къэзыщI хабзэ псори тэмэму щызэкIэлъыгъэкIуа тхылъымпIэхэри иIэт. ХеящIэм унафэ къыщищтэм, Iэмал имыIэу къилъытэн хуеящ си къуэмрэ сэрэ Iуэхур фIыкIэ зэфIэтхыну гурылъ дызэрыхэтар, къаугъэ къызыхэкIын гуращэ дызэримыIар. Ауэ газетхэм а лъэныкъуэр зыуи кърадзакъым, зыщIыпIэ дежи къыщыхагъэщакъым. Аращ дэ дыукIакIуэу, «Сухраб» IуэхущIапIэр зей лIым и мылъкум зыIэрыдгъэхьэн папщIэ зыIэщIэкIуэдар дэрауэ Истамбыл и тхыдэм дыщIыхэхуар. Газет къыдэзыгъэкIхэм я икIагъэм сэ егъэлеяуэ Iэнкун сищIат. Силиври хьэпсым ис си къуэм и деж лъагъунлъагъу сыкIуэну сыкъыщыщIэкIкIэ, ягъэтIысахэм ящыщу я нэхъ щIэпхъаджащIэ дыдэрами зыгуэрым псалъэ дыдж къыскIэлъимыдзу къанэркъым, хъумакIуэхэри нэ IейкIэ къызэрысхуеплъэкIым гу лъыстагъэххэщи, си гур щыкъуейуэ мэщащэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-04-10

 • Мэлыжьыхьым и 10, гъубж
 • Фашизмэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ. Илъэс къэс мэлыжьыхьым и 10-м дунейм и щIыпIэ куэдым ягу къыщагъэкIыж етIуанэ дунейпсо зауэм и зэманым Ещанэ рейхым и дзэхэм яубыда къэралхэм исхэм ящыщу фашизмэм ебэнурэ хэкIуэдахэр.
 • Зэдэлъхузэшыпхъухэм я махуэщ
 • 1833 гъэм сеныч куэду къыщIагъэкIыу щIадзащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Жьынду Iущыр» нэхъ акъылыфIэхэм яIэрохьэ

2018-04-10

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?» щIэныгъэфI зыбгъэдэлъхэм я джэгу-зэпеуэ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье. «Денди» кафем щекIуэкIа зэпеуэм хэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм и къудамэ зэмылIэужьыгъуэхэм къабгъэдэкI гупи 9.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Илъэс 55-рэ ирокъу

2018-04-07

 • Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэм Следственнэ IэнатIэхэр къызэрыщызэрагъэпэщрэ илъэс 55-рэ ирикъуащ мэлыжьыхьым и 6-м. Абы ирихьэлIэу КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ махуэшхуэ зэхыхьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Натхъуэ Бибрэс Израилым и гимныр жиIэн идэркъым

2018-04-07

 • Адыгэхэм ящыщу иджыпсту топджэгу нэхъ цIэрыIуэ дыдэ Натхъуэ Бибрэс зэи къэмыхъуауэ Израилым и командэ къыхэхам и пашэу утыку къихьащ. Гъатхэпэм и кIэухым Тель-Авив къыщрагъэблэгъа Румынием и футболистхэм щаIущIэнум ипэ къихуэу, лъэныкъуэхэм я къэрал гимнхэр щагъэзащIэм, ди лъэпкъэгъум и жьэр зэщIихакъым икIи эфир занщIэу телевизоркIэ е интернеткIэ абы гу лъызыта куэдым псалъэмакъ кърахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-04-07

 • Мэлыжьыхьым и 7,  щэбэт
 • Узыншагъэм и дунейпсо махуэщ. Узыншагъэр хъумэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэр къыщызэрагъэпэща махуэм (1948 гъэм) хуэзэу ягъэлъапIэ.
 • Рунетыр – урысыбзэкIэ лажьэ интернетыр (ru дамыгъэр зиIэр) – къыщызэрагъэпэща махуэщ. 1994 гъэм мэлыжьыхьым и 7-м лэжьэн щIидзащ абы икIи дунейпсо «хъым» хэтыну хуитыныгъэ зиIэхэм хагъэхьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нарткъалэ и химкомбинатым и юбилей

2018-04-07

 • 1938 гъэм мэлыжьыхьым и 9-м Ерыскъы промышленностымкIэ СССР-м и ЦIыхубэ Комиссариатым къыдигъэкIа унафэ №408-м ипкъ иткIэ Дохъушыкъуей спирт заводым лэжьэн щIидзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

УсакIуэ мылIэжыныпсэ

2018-04-07

 • Бахъсэн щIыналъэм и тхыдэ-лъахэхутэ музейм щекIуэкIащ адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ, усакIуэ цIэрыIуэ ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъум теухуа зэхыхьэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Вольфрамымрэ молибденымрэ я къыщIэхыпIэхэм щылэжьыпхъэхэр яубзыху

2018-04-05

 • «Ростех» къэрал корпорацэм и IэщIагъэлIхэр Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэм къэкIуащ, заводыр ежьэжын папщIэ лэжьыпхъэу къапэщылъхэр яубзыхун папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-04-05

 • Мэлыжьыхьым и 5, махуэку
 • Къалмыкъ Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • Корее Ипщэм щагъэлъапIэ жыгхэр хэсэным и махуэр
 • Къэзахъстаным Iэпхъуэшапхъуэ Iуэхухэр зи нэIэ щIэт и полицэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха