ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Къэбэрдей-Балъкъэрыр хуэхьэзырщ километри 100 хуэдиз хъу гъущI гъуэгур зэриухуэнум

2017-05-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Премьер-министр Мусуков Алий Iэ щIидзащ республикэм и ЩIыналъэ планхэм  я схемэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэзылъхьэ унафэм. Абы къыщыгъэлъэгъуащ ди ­республикэм и дежкIэ ехьэжьауэ щыт проектыр гъэзэщIэн, Солдатскэ станицэм къыщегъэжьауэ Тырныауз къалэм нэс кIуэ гъущI гъуэгур ухуэн зэрыщIадзэр. Километр 95-рэ зи кIыхьагъ а гъуэгур Прохладнэ, Бахъсэн, Iуащхьэмахуэ рай­онхэм я жылагъуэхэм дэкIынущ.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-05-26

 • Химикым и махуэщ
 • Урысей хьэрычэтыщIэм и махуэщ
 • Урысей шууейм и махуэщ
 • Польшэм щагъэлъапIэ Анэм и махуэр
 • Куржым и лъэпкъ махуэшхуэ нэхъыщхьэщ – щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ольмезов Абдул-Хьэлим и текIуэныгъэр Кулиев Къайсын илъэси 100 зэрырикъум хуигъэпсащ

2017-05-26

 • ТIэунейрэ Эверест дэкIа, КъБР-м альпинизмэмкIэ, спорт туризмэмкIэ, къуршым дэкIынымкIэ и федерацэм и президент Ольмезов Абдул-Хьэлим Непалым къикIыжри иджыблагъэ Налшык къэкIуэжащ. Ар яхэтащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ Мерэ бгым (метр 6476-рэ) дэкIахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Аращ ди гъащIэр зыузэщIыр

2017-05-26

 • Ди къэралым сыт щыгъуи щыIащ хьэрычэтыщIэ лэжьыгъэр. Ауэ, ар абы         и тхыдэм къыщыхыхьар «Щхьэзакъуэ лэжьыгъэм   и IуэхукIэ» СССР-м и Законыр къыщащта 1986 гъэрщ. А хабзэр щIагъэбыдащ 1990 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м «IуэхущIапIэхэмрэ хьэрычэтыщIэ  лэжьыгъэмрэ я IуэхукIэ» къыдагъэкIа законымкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Си псэр щытыншащ

2017-05-26

 • «Уи хэку и мывэхэри ды-  щэщ», – жыхуаIэрати, си адэжь лъахэм и хьэуари зэрыкъабзэм, и цIыхухэри зэрыгуапэм си гур хагъэхъуауэ, си узыншагъэри щефIэкIуауэ Германием согъэзэж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лашынкъей илъэс 600 зэрырикъур ягъэлъэпIэнущ

2017-05-25

 • Налшык къалэм и шыгъэжапIэм накъыгъэм и 26-м сыхьэт 11-м щыщIидзэнущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Шэджэм районым щыщ Лашынкъей къуажэр илъэс 600 зэрырикъур щагъэлъэпIэну гуфIэгъуэр. Абы теухуа япэ шыгъажэм щытекIуэхэм иратыну сом мин 250-рэ хахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-05-25

 • ЯфIэкIуэда сабийхэм   я дунейпсо махуэщ
 • УФ-м щагъэлъапIэ Филологым и махуэр
 • Африкэм и махуэщ. Африкэ зэкъуэтыныгъэм и зэгухьэныгъэр къыщызэрагъэпэща махуэщ (1963 гъэм).
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъатхэм дощIэращIэ

2017-05-25

 • Налшык и Къэбэрдей уэрамыкум ирикIуэу тет удз гъэгъа хэсапIэхэр гъатхэ пасэм къыщыщIэдзауэ нобэм къэсыху ягъэдэхащ тюльпан зэмыфэгъухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIыгъэшхуэ зыхэлъа усакIуэхэм я щIыхькIэ

2017-05-24

 • Накъыгъэм и 20-м Дон Iус Ростов къалэм гуфIэгъуэ дауэдапщэ щекIуэкIащ совет, урысей щэнхабзэм и лэжьакIуэ цIэрыIуэхэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэхэу, а къалэр  хуит къэзыщIыжахэм икIи Ростов областым щызэуахэм яхэтахэу КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ я фэеплъ пхъэбгъу къызэрызэIуахым теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Музыкэм щыхурагъаджэу Кавказ ИщхъэрэмщыIэ кадет корпус закъуэм щIагъэтIысхьэнухэр къыхах

2017-05-24

 • ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым хъыбар къитащ 2017 – 2018 гъэ еджэгъуэм музыкэмкIэ кадет корпусым щIагъэтIысхьэнухэр къызэрахахым теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха