ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

ХъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм топсэлъыхь

2017-07-19

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и зэIущIэм дыгъуасэ щытепсэлъыхьащ «2009 – 2018 гъэхэм тещIыхьауэ Урысей Федерацэм телерадио Iуэхум зыщегъэужьыным теухуауэ» федеральнэ программэ хэхам хыхьэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и телевиденэр бжыгъэ къэгъэлъэгъуэкIэм хуэкIуэн папщIэ ящIэм, республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьыгъэр зыхуэдэм, нэгъуэщIхэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

СтудентитIыр КъБР-м щыщщ

2017-07-19

 • «Урысейм и ХъумапIэ банк» ПАО-м и Ипщэ-КъухьэпIэ банкым Донрэ Кавказ Ищхъэрэмрэ щыщ студент 55-м стипендие хэхахэм я сертификатхэр щратыжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-07-19

 •   Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и юридическэ IэнатIэм и махуэщ
 •  Тыркумэным щагъэлъапIэ Гъавэм и махуэр
 •  1900 гъэм Париж и метрор къызэIуахащ
 •  1903 гъэм лъакъуэрыгъажэмкIэ япэ дунейпсо зэпеуэр екIуэкIащ.
 •  1918 гъэм РСФСР-м къару щигъуэтащ япэ Совет конституцэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шэджэм псыкъелъэхэм зыщагъэпсэху

2017-07-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэм и жэрдэмкIэ цIыху 38-м Шэджэм псыкъелъэхэм я нэгу зыщрагъэужьащ. Абыхэм яхэтащ я уэрэдхэмкIэ зыплъыхьакIуэхэм гъуэгуанэр псынщIэ ящызыщIа Хьэмдэхъу Эльвирэ зи унафэщI «Ветеран» ансамблым и солистхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэвжокъуэ Людмилэ

2017-07-19

 • Адыгэ  пшынэ
 • Адыгэ пшынэ, уи Iэпэ дыщэм
 • Къыпыщ макъамэр гущхьэм тощащэ,
 • Узэрощэщыр зигъазэу гущIэм,
 • Щауэм лэгъунэм щIишамэ пщащэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пасэрей адыгэ сынхэр

2017-07-19

 • Пасэрей адыгэхэм я тхыдэм нобэ нэхъыбэу дызэрыщыгъуазэр грек (алыдж) тхакIуэхэм, гъуэгурыкIуэхэм, къулыкъущIэхэм, сатуущIэхэм къызэранэкIа тхыгъэ кIапэлъапэхэмкIэщ; мыхьэнэшхуэ яIэщ щIы щIагъым къыщагъуэтыж хьэпшыпхэми.А псом къызэраIуэтэжымкIэ, пасэрей адыгэ лъэпкъхэм ящыщ зым – синдкIэ зэджэу щытам – къэралыгъуэ яухуэгъащ. Синдикэ – арат а пасэрей адыгэ къэралыгъуэм зэреджэр. Абы езым и щхьэ унафэ ищIыжу щытащ илъэс 200-м нэблагъэкIэ (ди эрэм и пэкIэ V – IV лIэщIыгъуэхэм); иужьым хуэм-хуэмурэ Боспор къэралыгъуэжьым хэшыпсыхьыжыгъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХузэфIэкIар мащIэкъым

2017-07-19

 • ДыщэкI Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэси  115-рэ  ирокъу
 • Шэрджэс литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыуэ зэрыщытым и мызакъуэу, зэчиишхуэрэ хьилмышхуэрэ зыбгъэдэлъ цIыхуу щытащ ДыщэкI Мухьэмэд. ЖыIэгъуейщ икIи къэлъытэгъуейщ а лIы хъарзынэм ди лъэпкъым хуилэжьар, литературэмрэ щэнхабзэмрэ хэлъхьэныгъэу хуищIар, тхакIуэ, усакIуэ щIалэу игъасэу гъуэгу махуэ тригъэхьар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Сочэ дэт Къэрал университетымрэ туризмэм нэхъри быдэу щызэдэлэжьэнущ

2017-07-18

 •  КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щызэIущIащ республикэм и Премьер-министрым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимиррэ Сочэ туризмэмрэ курорт IуэхухэмкIэ и къэрал университетым и ректор Романовэ Галинэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-07-18

 • Манделэ Нельсон и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я хозяйственнэ IэнатIэм пэрытхэм я махуэщ
 • Испанием щагъэлъапIэ Лэжьыгъэм и махуэр
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыужьыныгъэм и хэкIыпIэхэр

2017-07-18

 • Урысеймрэ абы и щIыналъэхэмрэ я зэIузэпэщыныгъэр щIэныгъэм         хуащI гулъытэм къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ. ЩIэныгъэ къэхутэныгъэхэм щегугъу, ахэр я лъабжьэу иджырей технологие нэхъыфI дыдэхэр ехъулIэныгъэкIэ къыщагъэсэбэп, IэнатIэхэм мылъку щыхалъхьэ щIыпIэхэм Iуэхур щыдокI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха