ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Мы махуэхэм

2018-03-20

 • Гъатхэпэм и 20, гъубж
 • Насыпым и дунейпсо махуэщ
 • Астрологием и дунейпсо махуэщ
 • Франкофонием (франджыбзэм щрипсалъэ щIыналъэхэм я зэгухьэныгъэм) и махуэщ. Абы хохьэ къэрал 56-рэ.
 • Социальнэ лэжьыгъэм и дунейпсо махуэщ
 • Лы мышхыным и дунейпсо махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ бзылъхугъэ

2018-03-20

 • Зи  нэхэм  куэд  къаIуатэ  артисткэ
 • «Бзур щыплъагъур уэгурамэ, артис-тыр къыщыпцIыхур утыкурщ», – жыIэгъуэм театр бжэщхьэIум зэ нэхъ мыхъуми ебэкъуа дэтхэнэри арэзы техъуэнущ. Пэжу, артистым и цIыху щIыкIэр умыщIэми, абы игъэзащIэ ролым елъытауэ гущыкI хуэпщIынри Iуэхум хэлъщ, къызэрымыкIуэу фIыуэ плъагъунри зыхуэIуа щыIэкъым. Ар артистым и зэфIэкI лъагэм и щыхьэту аращ. Апхуэдэ артист зырызхэм ящыщщ Цей Ибрэхьим и      цIэр зезыхьэ Адыгей драмэ театрым и артисткэ пажэ Нэхей Маржанэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабиипсэр къызэIузых Семэн Инессэ

2018-03-20

 • ЕгъэджакIуэ IэщIагъэр Тхьэр цIыхум  къызэрыхуэупсэ фIыгъуэщ. ИпэжыпIэкIэ къапщтэмэ, ар къыхэзыхым и хьэл-щэным щызэхэухуэнащ быдагъэри шыIэныгъэри, ткIиягъри щабагъри, цIыхум дзыхь хуэщIыфынри лъэныкъуэ куэдкIэ гъащIэм щапхъэу щыщытынри. Псом нэхърэ нэхъыщхьэращи, абы фIыуэ илъагъун хуейщ сабийхэр, езы гъащIэр. ЦIыху цIэрыIуэм зэрыжиIауэ, зи IэщIагъэмрэ и гъэсэнхэмрэ зэхуэдэу фIыуэ зылъагъу егъэджакIуэращ IэщIагъэлI нэскIэ узэджэ-        нур. Апхуэдэхэм ящыщщ Шэджэм къалэм дэт курыт школ №4-м и егъэджакIуэ  икIи  унафэщI,  УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Семэн (Шортей) Инессэ Хьэбас и пхъур.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысей Федерацэм и Президентыр хэхыным хуэхьэзырщ

2018-03-17

 • КъБР-р сыт и лъэныкъуэкIи хуэхьэзырщ Урысей Федерацэм и Президентым и хэхыныгъэм. Республикэм хэхыпIэ участкэу 354-рэ къыщызэрагъэпэщащ. ХэхакIуэ комиссэхэм цIыху мини 3-м щIигъу хэтщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шууейхэм я зекIуэ

2018-03-17

 • Бахъсэн къалэм иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ УФ-м и Президентыр зэрыхахынум зыхуэгъэхьэзырынымкIэ лэжьыгъэхэм хиубыдэ шууей зекIуэ. Апхуэдэу иджырей щIалэхэм ягу къагъэкIыжащ ди лъэпкъым ижь-ижьыж лъандэрэ яхэлъ хабзэжьхэм ящыщ зыр. ЗекIуэм хэтащ къалэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим, администрацэм и лэжьакIуэхэр, жылагъуэ лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэхъ кIыхь ирехъу!

2018-03-17

 • КъБР-м и Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ Адыгэ тхыбзэм и махуэм теухуа зэхыхьэ. Абы ирагъэблэгъащ КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и къэрал институтым адыгэбзэмкIэ и къудамэм и унафэщI, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор БищIо Борис. ЗэIущIэр къызэригъэпэщащ икIи иригъэкIуэкIащ библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэ Безыр Ленэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэ сымаджэщым и унафэщI Къалэбатэ Рустам

2018-03-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Мурат къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м и лэжьакIуэхэм яригъэцIыхуащ а IуэхущIапIэм и дохутыр нэхъыщхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ игъэзэщIэну ягъэува Къалэбатэ Рустам.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-03-17

 • Гъатхэпэм и 17, щэбэт
 • Адыгэ Республикэм и парламентаризмэм и махуэщ
 • 1770 гъэм Ингушетиер Урысей къэралыгъуэм хыхьащ.
 • 1805 гъэм Дельпоццо Иван Къэбэрдейм пристав нэхъыщхьэу къагъэкIуащ.
 • 1861 гъэм Италием пащтыхьыгъуэ къэунэхуащ – абы и ипщэ, ищхъэрэ щIыналъэхэр зы къэралыгъуэу зэгухьащ.
 • 1918 гъэм къызэIуахащ Тэрч щIыналъэм ис лъэпкъхэм я II съездыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Унагъуэ сурэтхэр

2018-03-17

 • КъБР-м и Профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэмрэ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» Урысейпсо жылагъуэ зэщIэхъееныгъэмрэ яублэ «Унагъуэ сурэт» зыфIаща зэпеуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэрыкъэралу къызэщIаубыдэ

2018-03-15

 • «ПроРФ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм зэхиублащ «180318: Чемпионхэм я къыхэхыныгъэ!» лъэпкъхэм зэдай урысейпсо зарядкэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха