ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Уэмрэ жьапщэмрэ къапикIуэтакъым

2017-04-22

 • Мэлыжьыхьым и 19-м  и пщыхьэщхьэм Налшык дунейм и къэхъукъащIэ шынагъуэ къыщхьэщыхьащ – жьышхуэ зыщIэт уэлбанэшхум уэ хэлъу зэуэзэпсу къыщIидзащ. Уэм и инагъыр языныкъуэхэм и деж бзу джэдыкIэм хуэдиз хъурт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-04-22

 • Мэлыжьыхьым и 22, щэбэт
 • ЩIы-Анэм и дунейпсо махуэщ
 • Бразилиер къыщызэIуаха махуэщ
 • Экологием къихь шынагъуэм зыщыхъумэным и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МэкIэтIей Абдулыхь Къасболэт и къуэр

2017-04-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хэщIыныгъэ хьэлъэ игъуэтащ. 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 20-м дунейм ехыжащ щIэныгъэлI щыпкъэ, къэрал икIи жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ МэкIэтIей Абдулыхь Къасболэт и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-04-22

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 24
 • 6.00 «Республикэ:  тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 Зи тхьэкIумэхэм зэхамыххэм еIэзэным и лъабжьэр КъБР-м щызыгъэтIылъа Асанов Урысбий и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.10 Генерал Сосналы СулътIан къызэралъхурэ илъэс 75рэ щрикъум ирихьэлIэу. «КъэкIуащ тхыдэм къыхэнэн папщIэ» (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.15 2017 гъэр ЩIыуэпсым и илъэсу ягъэуващ. «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Ю. А.

2017-04-20

 •  Патрушев Н. П., УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев О. Е. сымэ щIыналъэм и Iэтащхьэхэр, федеральнэ министерствэхэм, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лэжьакIуэхэр кърихьэлIэу Ставрополь къалэм щытепсэлъыхьащ терроризмэмрэ диным пыщIа экстремизмэмрэ зэрапэщIэтыну щIыкIэм теухуа Iуэхухэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-04-20

 • Мэлыжьыхьым и 20, махуэку
 • Секретарым и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм щагъэлъапIэ Лъы зытым и махуэр
 • Китаибзэм и махуэщ. 2010 гъэм ягъэувауэ къэралым щагъэлъапIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗыгъэпсэхуакIуэхэм къахэхъуэ зэпытщ

2017-04-20

 • «Архъыз» турист-рекреацэ комплексыр, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компанием хыхьэр, гъэм и сыт хуэдэ зэманми мэлажьэ. Иджыблагъэ абы щекIуэкIа зэIущIэм къыщапщытэжащ 2016 – 2017 гъэхэм я бгы-лыжэ лъэхъэнэм кърикIуахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я нэгу зыщрагъэужь

2017-04-20

 • Налшык къалэ дэт зоопаркым и Iэгъуэблагъэм мэлыжьыхьым и 15-м псом хуэмыдэжу цIыху куэд къыщызэхуэсат – сабийхэр зи Iэпэгъу балигъхэр мыбы къэкIуат къызэIуа-ха хыжьей IэрыщI цIыкIумрэ гуэлым и щхьэфэм щес къуалэ гъэщIэгъуэнхэмрэ зрагъэлъагъун папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэ

2017-04-20

 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№23-25, 27,
 • 29-32, 37, 38, 42, 46, 48-50, 61, 64, 65-хэм итщ).
 •  
 • 39.
 •  
 • Онгёрен кIуэ мафIэгур мыпIащIэу Истамбыл къэзыхъумэу щыта пасэрей быдапIэхэм я блыныжьхэм къежэкIыу, Мрамор хы Iуфэм екIуэкIыу, абджыпс зэпэлыдыжым къикъутэ хьэщIэщ щIэрыпсхэмрэ сэху къэпIэнкIар зи тхыпхъэщIыпхъэ унэжьхэмрэ блэкIыу, дыздэкIуэм нэхъ пэгъунэгъу дыхъуху, сэ зыхэсщIэу нэхъ пIейтей сыхъурт. Нэждэт-бей а махуэм иджыри зэ къызжиIат Энвер-бей зэIущIэм къызэрымыкIуэнур, уеблэмэ Онгёрен зэрыщымыIэнур. Ауэ, итIани, сэ семыгупсысын слъэкIыртэкъым си къуэм сыIущIэнкIэ зэрыхъунум.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIалэгъуалэ псапащIэхэр

2017-04-19

 • КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ, Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и комитетхэм, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жылагъуэ палатэм я зэIущIэ екIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха