ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Лъэпкъ гвардием зеужь

2017-03-24

 • УФ-м и Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и управленэм дыгъуасэ брифинг щекIуэкIащ. Абы хэтащ а управленэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Сергеев Алексейрэ кадрхэмрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ ядэлажьэ къудамэм и уна-фэщI Гореловэ Наталиерэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ЩIым и сыхьэт»

2017-03-24

 • Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-03-24

 • Жьэн узым ебэныным и дунейпсо махуэщ. Нэмыцэ микробиолог Кох Роберт 1882 гъэм хэIущIыIу ищIащ жьэн узыр къэзышэ бактериер къызэрихутар.
 • Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я штурман IэнатIэм и махуэщ
 • Пакистаным щагъэлъапIэ я къэралыгъуэм и махуэр
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Турист щIыналъэу Къэбэрдей-Балъкъэр

2017-03-23

 • Мэзкуу къалэм щекIуэкIа «Интурмаркет-2017», МИТТ-2017 къэрал зэхуаку утыкушхуитIым щагъэлъэгъуащ туризмэ, щэнхабзэ, ерыскъыпхъэ я лъэныкъуэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зэфIэкIыр здынэсыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзухэр хъумэным гулъытэ хуащI

2017-03-23

 • Къуалэбзухэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм и ныбжьыщIэ IэпщIэлъапщIэ цIыкIухэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-03-23

 • Метеорологием и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и Гидрометеорологие IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1848 гъэм Венгриер Австрием къызэрыхэкIыр хэIущIыIу ищIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабийхэр зыщIагъэджыкI дерсхэр

2017-03-23

 • Сабийхэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Лэгъупыкъу» IуэхущIапIэм щекIуэкIащ  дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным теухуа зэIущIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Денизэ и вагъуэ

2017-03-22

 • Урысей телевиденэм и «Япэ каналымкIэ» екIуэкI «Голос. Дети» макъамэ сабий проектым хэтщ Налшык щыщ Хекилаевэ Денизэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-03-22

 •   Псыхэм я дунейпсо махуэщ
 •  Балтие тенджызым и дунейпсо махуэщ
 •  Таксистым и дунейпсо махуэщ. 1907 гъэм Лондон (Инджылыз) и уэрамхэм къыдыхьащ икIуа километр бжыгъэмрэ абы пэкIуэ уасэмрэ къэзыгъэлъагъуэ счётчикхэр зытет автомобилхэр. Ди зэманым таксихэр дуней псом къыщалъытэ цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ нэхъыбэ дыдэ яхуэзыщIэхэм ящыщу.
 •  1897 гъэм «Славянский базар» рестораным и пэш щхьэхуэм щызэIущIэри зэпсэлъылIащ урыс режиссёр, театр лэжьакIуэ цIэрыIуэхэу Немирович-Данченкэ Владимиррэ Станиславский Константинрэ. Абдеж ахэр щызэгурыIуауэ щытащ Москва художественнэ театр къыщызэгъэпэщыным теухуауэ. МХТ-р къыщызэрагъэпэща махуэу къалъытэ ар.
 • 1933 гъэм фашист Германием щащIащ Дахау концлагерыр.
 •  1945 гъэм Каир (Мысыр) Хьэрып къэралхэм я лигэ къыщызэрагъэпэщащ. Абы хыхьат Мысырыр, Сириер, Ливаныр, Иракыр, Трансиорданиер (иджырей Иорданиер), Сауд Хьэрыпымрэ Йеменымрэ.
 •  1951 гъэм СССР-м лэжьэн щыщIидзащ Телевиденэм и студие нэхъыщхьэм.
 •  Актёр цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Жжёнов Георгий къызэралъхурэ илъэси 102-рэ ирокъу.
 •  РСФСР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Жамбэч Мухьэдин къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 •  Биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессору икIи и япэ ректору щыта, КъБР-мрэ УФ-мрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ ФиIэпщэ Борис къызэралъхурэ илъэс 81-рэ ирокъу.
 •  Урысей уэрэджыIакIуэ, музыкант, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Сюткин Валерий и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 •  Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 6 – 8, жэщым градуси 2 – 3 щыхъунущ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Илъэс къэс ирагъэкIуэкI

2017-03-22

 • Гъатхэпэм и 24-м Шэджэм щIыналъэм щагъэлъэпIэнущ «Сабий тхылъым и тхьэмахуэр».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха