ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Балъкъэр Фоусэт къызэралъхурэ илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа Iуэхугъуэхэм фрегъэблагъэ 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 19-м

2017-12-15

 • А махуэм сыхьэт 15-м КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Балъкъэр Фоусэт щыпсэуа унэм (Налшык, Пушкиным и уэрам,) фэеплъ пхъэбгъу кIэралъхьэнущ.
 • Мэлбахъуэм и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм сыхьэт 16-м къыщызэIуахынущ усакIуэм теухуа творческэ пщыхьэщхьэ, тхылъ выставкэ.
 • ФыщIэупщIэ хъунущ 42-43-13 телефонымкIэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-12-15

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-12-15

 •   Шейм и дунейпсо махуэщ
 •  Зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда журналистхэм я фэеплъ махуэщ
 •  УФ-м и Зауэ-Хьэуа Къарухэм я радиотехникэ дзэхэр къыщызэрагъэпэща ма-хуэщ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Лъэпкъхэр куэд мэхъу – хэкур зыщ»

2017-12-15

 • Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэту Къэбэрдей-Балъкъэрым иджы етIуанэу щекIуэкIащ ЭтнографиемкIэ урысейпсо диктант иныр. Къэралпсо акцэр къызэрагъэпэщыным, ар къызыхуэтыншэу щIыпIэхэм щегъэкIуэкIыным я зэфIэкI ирахьэлIащ УФ-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ и федеральнэ агентствэм, «Антропологхэмрэ этнологхэмрэ я ассоциацэ» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм, Удмуртие Республикэм Лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм, КъБР-м Граждан жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм я IэщIагъэлIхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Путин Владимир Хмеймим авиабазэм щыIащ

2017-12-13

 • Главнокомандующэ нэхъыщхьэм зыхъумэжыныгъэмкIэ министрымрэ Генеральнэ штабым и Iэтащхьэмрэ унафэ яхуищIащ урысей дзэхэм ящыщу Сирием щыIэхэр а къэралым кърашыжу-рэ абыхэм зэпымыу- уэ къулыкъур щрахьэкI щIыпIэхэм ягъэIэпхъуэжу щIадзэну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр Урысей Федерацэм и ХэхакIуэ комиссэ нэхъыщхьэм хэт Шапиев С. М. хуозэ

2017-12-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю.А. дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысей Федерацэм и ХэхакIуэ комиссэ нэхъыщхьэм хэт Шапиев С. М.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Балъкъэр Фоусэт и фэеплъ пшыхь

2017-12-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм фыкърегъэблагъэ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Балъкъэр Фоусэт къызэралъхурэ илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа юбилей зэхыхьэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТIымыжь Хьэсэн «КСК» АО-м и унафэщIу ягъэуващ

2017-12-13

 • «Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэпсэхупIэхэр» акционер зэгухьэныгъэм и унафэщIхэм я Советым блыщхьэ кIуам, 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 11-м, Москва къалэм щригъэкIуэ-кIа зэхуэсым арэзы щытехъуащ компанием и Генеральнэ директор къулыкъум ТIымыжь Хьэсэн зэрагъэувам. Илъэситху хъуауэ, 2013 гъэм къыщыщIэдзауэ, ар «КСК» АО-м щолажьэ, нэхъапэIуэкIэ компанием Стратегие зыужьыныгъэмкIэ и департаментым и унафэщIым и къуэдзэ къулыкъум пэрытащ, Эксперт-къэпщытэныгъэ лэжьыгъэмкIэ департаментым и унафэщIу, «КСК» АО-м и Генеральнэ директорым стратегие зыужьыныгъэмкIэ и къуэдзэу щытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-12-13

 • Дыгъэгъазэм и 13, бэрэжьей
 • 1476 гъэм Инджылызым щыяпэу а къэралым тхылъ щытрадзащ. АбыкIэ Инджылызыр Европэм и адрей щIыналъэхэм лIэщIыгъуэ Iыхьэ плIанэм нэблагъэкIэ къакIэрыхуат. Япэ тхылъыр а къэралым къыщыдэзыгъэкIар типограф Кэкстон Уильямщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Унагъуэ

2017-12-13

 • Гуащэ и дерсхэм къыщипсэлъхэр зэIэпах къудейтэкъым, гум къранэрт: «Зы пщыхьэщхьэ гуэрым, «сешащ» жызоIэри, си щхьэгъусэм и джанэр сымыжьыщIу согъуэлъыж. «Ныжэбэ сылIэмэ-щэ?» – согупсыс сыздыхэлъым»… Хъыбар дахэ куэд щыIэщ, узыщытхъу-жу фэ къыптеуэми, щIалэгъуалэм зэхебгъэхыныр щхьэпэу. Апхуэдэт Гуащэ къэтэджыжу и лIым и джанэр зэрижьыщIам теухуари. Зэхэзыххэми зыжраIэжхэми хьэкъыу япхыкIырт жьыщIыпхъэр нэху къекI зэрымыхъунур. Гуащэ и еджакIуэхэр нобэ-пщэдей унагъуэ ихьэн пщащэ защIэти, джанэхэри яжьыщIынут, егъэджакIуэр зытепсэлъыхь урыс «декабристхэм » я щуIэгъэхэм ещхьу, мывэри вагъуэри ирагъэхыу ялIхэм ядэпсэунут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха