ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

КIуэкIуэ Юрий IущIащ Олимп чемпион, Урысейм дзюдо спорт лIэужьыгъуэмкIэ щIыхь зиIэ и мастер Мудрэн Беслъэн

2017-09-16

 • КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ IущIащ Олимп чемпион, Урысейм дзюдо спорт лIэужьыгъуэмкIэ щIыхь зиIэ и мастер Мудрэн Беслъэн.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дыкъэзыухъуреихь дунейм къытхуищI тыгъэ уасэншэ

2017-09-16

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, Мэзым и лэжьакIуэхэм я махуэр фокIадэм и ещанэ тхьэмахуэ махуэм ягъэлъапIэ. Ар ди къэралым и мэзхэм я къулеягъым хэгъэхъуэным, хъумэным зи гъащIэр езыпхахэм я махуэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-09-16

 • ФокIадэм и 16,  щэбэт
 • ЩIым и озон къатыр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • Къыргъызстаным Къэрал шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Мексикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • Къэзахъстаным Анэм и махуэр щагъэлъапIэ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пхъэщхьэмыщхьэр къыщрахьэлIэж

2017-09-16

 •  Нэхъ пасэу хъу «Гала» мыIэрысэ лIэужьыгъуэр мы махуэхэм Бахъсэн районым къыщыпачыж. А пхъэщхьэмыщхьэ сортыр фокIадэм икухэмрэ икIэмрэ кърахьэлIэжми, и фIагъыр къыщищтэр щэкIуэгъуэ мазэрщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КЪАРДЭН Барэсбий Мусэ и къуэр

2017-09-16

 • Къардэн лъэпкъ зэгу-хьэныгъэм гущIыхьэ щыхъуауэ хъыбар фегъащIэ лъэпкъым и нэхъыжьыфIхэм ящыщ Къардэн Ба-рэсбий Мусэ и къуэр дунейм зэрехыжамкIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат

2017-09-14

 • Адыгэ Республикэм и Къэрал Советым – Хасэм и XV  зэхуэсыгъуэу фокIадэм и 10-м щыIар зыхэплъэну къапэщылъар зы Iуэхугъуэт – АР-м и Iэтащхьэ хэхынырт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тырныауз и вольфрам-молибден къыщIэхыпIэм

2017-09-14

 • Лэжьэн щIидзэжмэ, Тырныауз и вольфрам-молибден къыщIэхыпIэм сом меларди 10 и уасэ хэхъуэу къитыну хуагъэфащэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-09-14

 • ФокIадэм и 14, махуэку
 • 1812 гъэм мафIэсышхуэм зэщIищта Москва дыхьащ Наполеон и дзэр. Ар бийм зауэншэу иратыну зэгурыIуат, къалэри дзэри хъума хъун папщIэ.
 • 1829 гъэм Урысеймрэ Тыркумрэ Iэ традзащ Адрианополь мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэм.
 • 1853 гъэм Тыркум Урысейм зауэ кърищIылIащ. Кърым зауэм щIидзащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛэжьэкIэщIэхэм трагъащIэ

2017-09-14

 • Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Хьэту Жамболэт лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыпIэ дахэхэр

2017-09-14

Инджылызым и къалащхьэ Лондон и ухуэныгъэ нэхъ дахэхэм ящыщщ Биг-Бен. Аращ зэреджэр а пащтыхьыгъуэм и парламентым и хэщIапIэ Вестминстер унэ уардэм хэт чэщанищым я зым. Щыхьэрым зыплъыхьакIуэ кIуэ туристхэм я хъуэпсапIэщ Биг-Бен зрагъэлъагъуныр. Пэжщ, мы зэманым абы хамэ къэрал икIахэр щIагъэхьэркъым, шынагъуэншагъэм Iуэхур тращIыхьауэ. АрщхьэкIэ, жыжьэу къыщытми, абы и теплъэ телъыджэм цIыхухэр зыIэпешэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха