ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъыдэкIыгъуэ телъыджэ

2017-11-16

 • Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу Москва къыщыдэкIащ къэрал тхыдэм мыхьэнэшхуэ щызыгъэзэщIа Черкасскэ лъэпкъым къыхэкIахэм я сурэтхэр, абыхэм ятеухуахэр зыдэлъ мультимедийнэ библиотекэ хьэлэмэт. Абы хэлъщ Инал Нэху, Идар Темрыкъуэ, Темрыкъуэ ипхъухэу Гуащэнэ, Алтыншаш, Мэлхъурыб сымэ, Идархэ Къамболэт, Мамсрыкъуэ, Черкасскэхэ Дмитрий, Иван, Яков, Михаил, Къасболэт, Алексей, Владимир сымэ, нэгъуэщIхэми я сурэтхэмрэ ятеухуа тхыгъэ кIэщIхэмрэ. Урысейм и тхыдэм къыхощыж абы и лъэхъэнэ нэхъ гугъу дыдэхэм Черкасскэ лъэпкъым щаIа зэфIэкIхэр. Урысей пащтыхьыгъуэм и къулыкъу нэхъ лъагэ дыдэхэр абыхэм къыщIыхуагъэфэщар я пэжагъырщ, щIэныгъэ куу зэрабгъэдэлъырщ.
 • Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-11-16

 • ЩэкIуэгъуэм и 16, махуэку
 • Зэхудэчыхыныгъэм и дунейпсо махуэщ
 • Философием и дунейпсо махуэщ
 • Тутын емыфэным и дунейпсо махуэщ
 • Проект зыщIым и урысейпсо махуэщ
 • Псоми еджэн…

«Бжэ зэIухахэм я махуэхэр»

2017-11-16

 • КъБКъУ-м мы махуэхэм щокIуэкI еджапIэ нэхъыщхьэм и унафэщIхэмрэ абы щIэтIысхьэну хуейхэмрэ а зэхуэзэхэр. «Бжэ зэIухахэм я махуэхэр» фIэщыгъэр зиIэ а зэIущIэхэм йокIуалIэ ныбжьы-щIэхэм я адэ-анэхэри. Абыхэм папщIэ университетым къыщызэрагъэпэщ зэпсэлъэныгъэ зэхуэмыдэхэр, хьэщIэхэм еджапIэм зыщрагъэплъыхь, къудамэхэм я унафэщIхэм, егъэджакIуэхэм яхуозэ.
 •   Псоми еджэн…

Гъуэгур зэгъэпэщыжыныр и кIэм ноблагъэ

2017-11-16

 • Къалащхьэм и Эльбрусскэ уэрамым и гъуэгур зэгъэпэщыжын яух. А лэжьыгъэр езыгъэкIуэкIхэм зэрыжаIамкIэ, дызыхуэкIуэ тхьэмахуэ зэхуакум гъуэгу дамыгъэхэр тращIэнущ.
 • Псоми еджэн…

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-11-16

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм  и   япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Дигазетымилъэсныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Тхыдэдж цIэрыIуэ

2017-11-16

 • Ди щIыналъэм и тхыдэр джыным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэм ящыщщ КъБКъУ-м и профессору, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикыу щыта, тхыдэ щIэныгъэм я доктор Быж Алий (Алик) Хъутат и къуэр. КъэхутакIуэ IэкIуэлъакIуэм и къалэмыпэм къыпыкIащ адыгэхэм ди тхыдэ гъуэгуанэм епха щIэныгъэ лэжьыгъэ купщIафIэхэр. Псэужамэ, Быжым и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.
 •   Псоми еджэн…

Чэрим Тимур фIыщIэ хуащI

2017-11-16

 • Налшык дэт клиникэ сымаджэщ №1-м и хирург Чэрим Тимур иджыблагъэ къыIэрыхьащ илъэс 11 и пэкIэ игъэхъужа хъыджэбз цIыкIум и анэ Пешковэ Лорэ къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъ.
 •   Псоми еджэн…

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэр КъБКъУ-м щохьэщIэ

2017-11-16

 • «Свеча» литературэ студием хэт ныбжьыщIэ цIыкIухэр иджыблагъэ КъБКъУ-м ирагъэблагъэ-ри щагъэхьэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Хэт и щIыпIэр нэхъ дахэ?

2017-11-16

 • ЛыжэкIэ къежэхыным тегъэщIа урысейпсо зыгъэпсэхупIэ нэхъыфIхэм хабжащ Iуащхьэмахуэ.
 •   Псоми еджэн…

Кунис Милэ ягъэпуд

2017-11-16

 • Голливуд и вагъуэ Кунис Милэ Украинэм къыщалъхуащ.  И адэ-анэм ар Черновцы къалэм ирашри, 1991 гъэм Америкэм и Штат Зэгуэтхэм яшауэ щытащ и ныбжьыр илъэсибл фIэкIа мыхъуауэ.
 •   Псоми еджэн…