ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛIыгъэм къыпэкIуа пщIэ

2017-01-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэр Iуэху дахэм теухуат. Налшык къалэм дэт Лъэпкъ музейм щахъумэну КъБР-м и Iэтащхьэм яритащ 1941 – 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэта Джырандокъуэ Мухьэрбий къыхуагъэфэщауэ щыта къэрал дамыгъэр – Кутузовым и орденым и ещанэ нагъыщэр.
 •   Псоми еджэн…

Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и лэжьыгъэр къепщытэж

2017-01-18

 • ЩIыналъэ Хасэм 2016 гъэм зэфIигъэкIахэм щыхэплъэжа зэхуэс иджыблагъэ щызэхэтащ Тэрч куейм. ЗэIущIэм хэтащ Тэрч районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэед, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и къудамэу къуажэхэм щылажьэхэм я унафэщIхэр, щэнхабзэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьакIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Жамбэч Зухьдищ Адыгэ ФIыщIэ хасэм и тхьэмадэр

2017-01-18

 • ЩIышылэм и 13-м Амман щызэхэтащ Иорданием щылажьэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм  и зи чэзу хэхыныгъэхэр.
 •    Псоми еджэн…

2017-01-18

 • УнафэщIхэм я  улахуэр зыхуэдизынур
 • Урысейм и Пенсэ фондым, Социальнэ страхованэмкIэ фондым, Iэмал зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ фондым я унафэщIхэм я улахуэхэр а IэнатIэхэм щылажьэхэм ику иту къахь лэжьапщIэм елъытауэ щытынущ дяпэкIэ. Абы теухуа указым Iэ щIидзащ УФ-м и Президент Путин Владимир.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2017-01-18

 • Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я командованэ нэхъыщхьэм и махуэщ
 • Тунисым щагъэлъапIэ я Революцэм и махуэр
 • 1535 гъэм Лимэ къалэм (иджыпсту Перу къэралым и щыхьэрщ) и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • Псоми еджэн…

2017-01-18

 • Театрым  теухуауэ
 •  Адыгей.Республикэм и Лъэпкъ театрыр илъэс 80 щрикъум ирихьэлIэу 2016 гъэм и кIэм Адыгейм и тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Адыгэ лъэпкъ театрэм идышъэ кIэн» тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-01-18

 •  
 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Илъэс ныкъуэм ныфхуахьыну ди газетым Iэ щIэвдзыну фыхунэмысамэ, иджыри Iэмал фиIэщ ар вгъэзэкIуэжыну.
 • ЩIышылэм и 28 пщIондэ Iэ щIэвдзмэ, «Адыгэ псалъэр» ныфIэрыхьэнущ мазаем и 1-м къыщыщIэдзауэ.
 • Мазитхум ди газетым и уасэр сом 554-рэ кIэпIейкIэ 98-рэщ.

«РусГидро»-м и тыгъэ лъапIэ

2017-01-18

 • «РусГидро» ОАО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Жангоразов Хьэждаут «Рожденные энергией» федеральнэ псапащIэ Iуэхум хыхьэу Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым тыгъэ хуищIащ неврологие узыфэхэр зиIэхэм я узыншагъэр зэфIэувэжынымкIэ сэбэп яхуэхъуну Iэмэпсымэхэр. Псори зэ-хэту абыхэм я уасэщ сом мин 700. Ахэр къагъэсэбэпынущ зи тхым, тхы куцIым фэбжь игъуэта, ДЦП узыфэ  зэмылIэужьыгъуэхэр зиIэ сабийхэм щеIэзэкIэ.
 •   Псоми еджэн…

2017 гъэм и адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2017-01-18

 • ЩIышылэ (ЯНВАРЬ)
 •  
 • ЩIышылэм и 20
 • 1921 гъэм Бгырыс АССР-р къэунэхуащ.
 • ЩIышылэм и 21
 • Дзэ къулыкъум хэт инженерхэм я махуэщ
 • 1952 гъэм къалъхуащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ БищIо Борис.
 • Псоми еджэн…

2016 гъэр зыхуэугъурла Къул Амир

2017-01-18

 • Ди республикэм и мащIэкъым илъэсыжьыр зыхуэугъурлахэр, куэд щIауэ зыщIэхъуэпс Iуэхугъуэхэр къызэхъулIахэр. Апхуэдэщ мы тхыгъэр зытеухуа, КъБКъУ-м уэрэдымрэ къафэмкIэ и «Амикс» театрым и художественнэ унафэщI, режиссёр Iэзэу зыкъэзыгъэлъэгъуа Къул Амир. КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис и «Нартхэ я дыгъэ» драмэ-поэмэм къытращIыкIа япэ адыгэ мюзиклыр абы иджыблагъэ игъэуващ икIи макъамэ хуитхащ. ТхакIуэ щэджащэр къызэралъхурэ илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу Налшык и Музыкэ театрым щагъэлъэгъуа а лэжьыгъэр цIыхухэм хуабжьу ягу дыхьащ.
 •   Псоми еджэн…