ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъхэм я зэхущытыкIэр ефIэкIуэн папщIэ

2017-03-25

 • Дыгъуасэ Налшык къалэ щекIуэкIащ «Лъэпкъ, щэнхабзэ зэхущытыкIэхэр ефIэкIуэным теухуауэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я мыхьэнэр» етIуанэ щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-03-25

 • Гъатхэпэм и 25,  щэбэт
 • ООН-м и лэжьакIуэхэу гъэру яIыгъхэм, хъыбарыншэу кIуэдахэм къащхьэщыжыным и дунейпсо махуэщ
 • ЦIыхур гъэпщылIынымрэ щхьэхуимытхэмкIэ сату щIынымрэ я лей зытехьахэм я дунейпсо махуэщ
 • Спорт кином и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м щагъэлъапIэ Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я махуэр
 • Алыдж къэралыгъуэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Мамты Хьэсанэ «Спартак-Налшыкыр» къыхегъащIэ

2017-03-25

 • «Тюмень» (Тюмень) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 3:0 (2:0). Тюмень. «Геолог» стадион. Гъатхэпэм и 22-м. ЦIыху 900 еплъащ.
 •  Судьяхэр: Недвижай (Ставрополь), Веретешкин (Санкт-Петербург), Демешкэ (Химки).
 • «Тюмень»: Смирнов, Ахмедов, Гузь, Маслов (Сметанин, 90), Павленкэ (Лешонок, 69), Теленков, Шляпкин (Шабаев, 79), Рябокобыленкэ, Чудин, Мамты, Чуканов (Пустозёров, 84).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Мурачёв, Кузнецов, Дашаев, Семёнов (Мэкъуауэ, 59), Войнов (Каркаев, 79), Крамаренкэ, Дроздов, Гъурф, Багъэтыр (Шаваев, 61), Бойчук (Ахъядов, 46).
 • Топхэр дигъэкIащ: Мамтым, 20 – пенальтикIэ (1:0). Мамтым, 24 (2:0). Мамтым, 77 – пенальтикIэ (3:0)
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Крамаренкэрэ Багъэтырымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Лъэпкъ щэнхабзэм и вагъуэхэр

2017-03-25

 • Илъэс къэс гъатхэпэм и 25-м УФ-м щагъэлъапIэ Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр. 2007 гъэм и шыщхьэуIу мазэм къэралым и Президент Путин Владимир абы теухуа унафэм Iэ щIидзауэ щытащ. А махуэр убзыхуныр и жэрдэмт УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Соколов Александр. Абы и къэпсэлъэныгъэм къызэрыхигъэщамкIэ, гъатхэпэм и 25-м ди къэралым и хэгъуэгу куэдым щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр щагъэлъапIэми, псоми зэдайуэ зы пIалъэ пыухыкIа ямыIэу къекIуэкIырт.
 • Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-03-25

 • Фэ фщIэрэ?
 • Щхьэцыр  гъэдэхэн зэрыхуейр
 • Бзылъхугъэхэм сыт щыгъуи гулъытэ хэха хуащIу щытащ щхьэцым и теплъэм, и зэщIэкъуэкIэм. Философхэм ящыщ гуэрым жиIэгъащ цIыхубзыр зыгъэдахэр и щхьэцыр зэрызэщIэкъуа щIыкIэр арауэ. АрагъэнкIи мэхъу. Ауэ къыхэгъэщыпхъэщ щхьэцым сыт щыгъуи укIэлъыплъын зэрыхуейр.
 •   Псоми еджэн…

Нэхущ Заурбий аргуэру хахыж

2017-03-24

 • УФ-м и Жылагъуэ палатэм КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ Нэхущ Заурбий Ахьмэд и къуэр иджы етIуанэ пIалъэкIэ и лIыкIуэу хахыжащ.
 • Псоми еджэн…

Лъэпкъ гвардием зеужь

2017-03-24

 • УФ-м и Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и управленэм дыгъуасэ брифинг щекIуэкIащ. Абы хэтащ а управленэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Сергеев Алексейрэ кадрхэмрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ ядэлажьэ къудамэм и уна-фэщI Гореловэ Наталиерэ.
 •   Псоми еджэн…

«ЩIым и сыхьэт»

2017-03-24

 • Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2017-03-24

 • Жьэн узым ебэныным и дунейпсо махуэщ. Нэмыцэ микробиолог Кох Роберт 1882 гъэм хэIущIыIу ищIащ жьэн узыр къэзышэ бактериер къызэрихутар.
 • Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я штурман IэнатIэм и махуэщ
 • Пакистаным щагъэлъапIэ я къэралыгъуэм и махуэр
 • Псоми еджэн…

Франджым зыкъыщагъэлъагъуэ

2017-03-24

 • Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…