ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Фырэ М. Д. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр фIэщыным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

2017-02-22

 • Щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ зегъэужьыным куэд зэрыхищIыхьам папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр фIэщын Фырэ Майе Данил и пхъум – «Урысей Федерацэм и театр лэжьакIуэхэм я союз» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщIым.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мазаем и 21-м
 • №24-УГ

Нобэ

2017-02-22

 • ЩIэпхъаджагъэ зыкIэлъызэрахьа цIыхухэм защIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ
 • Мысырым и Зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 • Индием Анэм и махуэр щагъэлъапIэ.
 • 1714 гъэм Санкт-Петербург къыщызэрагъэпэщащ Аптекарскэ хадэр. Иджыпсту ар РАН-м и Ботаническэ хадэрщ.
 • 1819 гъэм Флоридэр Испанием къыхэкIри, США-м и штат хъуащ – ар Америкэм доллар мелуанитхукIэ иращат.
 • 1921 гъэм СССР-м и Къэрал планыр къызэрагъэпэщащ. Псоми еджэн…

Аргуэру хахыж

2017-02-22

 • «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» политикэ партым и щIыналъэ къудамэм и отчет-хэхыныгъэ конференцыр 2017 гъэм мазаем и 17-м екIуэкIащ. Делегатхэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI Кебеков Владимир и отчётым едэIуащ. Конференцым щIэуэ щыхахащ партым и щIыналъэ къудамэм и советым хэтынухэр. Партым и щIыналъэ къудамэм и унафэщIу псори зэдэарэзыуэ Кебеков Владимир къагъэнэжащ.

 •  
 • Кебеков Владимир Лэскэн районым щыщ Анзорей къуажэм къыщалъхуащ. Кавказ Ищхъэрэ къурш-металлургие институтым ухуэныгъэмкIэ и факультетыр, Ростов дэта парт школ нэхъыщхьэр къиухащ. Геолого-минералогие щIэныгъэхэм я кандидатщ. Псоми еджэн…

Ди къуэш республикэхэм

2017-02-22

 • Сом мелуани 5,5-рэ и уасэ IэмэпсымэщIэ
 •  
 • Адыгей. Ипщэ щIыналъэм щыщу Адыгейрщ япэу хыхьар дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм электрокардиограф IэмэпсымэщIэхэр къыщыгъэсэбэпыным теухуа Урысей проектым. Сымаджэщым къашэ цIыхум и кардиограммэр хьэзыру къагъэс а Iэмэпсымэм и фIыгъэкIэ.
 •  
 • Электрокардиограф 56-рэ къыIэрыхьащ Медицинэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм. «Узыншагъэр хъумэным зегъэужьын» программэм ипкъ иткIэ къащэхуа IэмэпсымэщIэхэм республикэм и бюджетым щыщу сом мелуани 5,5-рэ трагъэкIуэдащ. Псоми еджэн…

Мэздэгу адыгэхэм я деж дыкIуэну зыдогъэхьэзыр

2017-02-22

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрыр къызэрызэIуахрэ мы гъэм илъэс 80 ирокъу. Ар щигъэлъапIэ лъэхъэнэм сыткIэ игъэфIэну абы театреплъхэр? А упщIэмкIэ дэ зыхуэдгъэзащ театрым и художественнэ унафэщI, Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Абхъазым гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Фырэ Руслан.
 • - Мазаем и 18-м дгъэлъэгъуащ «Пащтыхьымрэ пащтыхь гуащэмрэ» спектаклыр. Куэд мыщIэу утыкум къитхьэнущ пьеси 4. Ди дежкIэ ар нэхъапэм зэи къэмыхъуа Iуэхугъуэщ. Дэбагъуэ Роман игъэувынущ Миллер Артур и «Все мои сыновья» драмэр, Теувэжыкъуэ Владимир йолэжь Цей Ибрэхьим и «Къуэ кIасэ» пьесэм, режиссёр щIалэ ЕмкIуж Анзор иужь итщ IутIыж Борис и «Хьэпэщыпхэ»  макъамэ комедием. Псоми еджэн…

Сенатор Къанокъуэ Арсен и ныбжьыр мазаем и 22-м илъэс 60 ирокъу

2017-02-22

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэт Къанокъуэ Арсен Башир и къуэр и щхьэкIи и IуэхущIафэкIи къацIыхуну хунэсащ езыр къыщалъхуа республикэм, Урысей псом. Абы и гугъу щытщIкIэ, ди нэгу къыщIэувэжыр ди хэку цIыкIум папщIэ зэфIигъэкIа Iуэху дахэхэрщ, КъБР-м и Iэтащхьэу лэжьэху дэтлъэгъуа Iэзагъымрэ жумартагъымрэщ. 
 

Путин Владимир Къанокъуэ Арсен иригъэблэгъащ, 2010 гъэ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ

 

 • Урысей Федерацэм и Президентым 2005 гъэм фокIадэм и 28-м къыхилъхьэри, КъБР-м и президенту ягъэуват иджырей гупсысэкIэ зиIэ, зыхуигъэувыж къалэнхэр зэрызригъэхъулIэн Iэмалхэр къэзыгъуэтыф политик Къанокъуэ Арсен. Псоми еджэн…

2017-02-22

Къэбэрдеипщ Анзор Хьэту Кавказ эскадроным къулыкъу щещIэ. Сурэтыр Шарлемань А. И. ищIащ. Петербург, 1864 гъэ

Куэдым хуэIэижь щIэныгъэлI Темрокъуэ Анатолэ

2017-02-22

 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и вице-президент, Естественнэ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэхэмкIэ Петровскэ академием, Технологие щIэныгъэхэмкIэ Урысей академием хэт, РАН-м и КБНЦ-м физикэмрэ астрономиемкIэ и щIэныгъэ советым и унафэщI Темрокъуэ Анатолэ Индырбий и къуэр и IэдакъэщIэкIхэмкIэ ди республикэм, Урысейм я мызакъуэу, нэгъуэщI къэрал куэдми къыщацIыху.

Адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ Лохвицкий Михаил къызэралъхурэ нобэ илъэс 95-рэ ирокъу

2017-02-22

 • Дыгъэр  и  лъым  хэтт
 • Ар тхэкIыжащ 1989 гъэм и гъэмахуэм. Дунейм ехыжыным махуэ зыбжанэ иIэжу Лохвицкий Михаил Налшык щыхьэщIащ и щхьэгъусэ Андроникашвили Наталье, и бынхэр, и благъэхэр и гъусэу. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым ехъулIэныгъэшхуэ иIэу щекIуэкIырт абы и «Уафэгъуагъуэ макъ» пьесэмкIэ режиссёр Фырэ Руслан игъэува спектаклыр. Спектаклым иIа ехъулIэныгъэм дыщыгуфIыкIыу дэ абы махуищ-кIэ дригъусащ. Адыгэ театреплъхэр пьесэм и лIыхъужьхэм дахьэхат я хьэл-щэн къэмылэнджэжхэмкIэ, я псэ къабзагъымкIэ. Псоми еджэн…

Памук Орхьэн, Нобель саугъэтым и лауреат

2017-02-22

 • Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№23-25, 27, 29- 31-хэм итщ).
 •  
 • Зыр зым дыщыхуеплъэкIкIэ, ди плъэгъуэхэр зэзэмызэ зэтехуэрт. Сыту пIэрэ МыхьмудIэзэ сэр щхьэкIэ зэгупсысыр? Сэ сыхуейт абы фIыуэ сыкъилъагъуну икIи зэпымыууэ къысщхьэщыжыну. Ауэ сызэгупсысыр си нэм къыщIиджыкIын къысфIэщIырти, си нэплъэгъуэр есхьэкIырт.
 • Иныкъуэхэм деж МыхьмудIэзэ: «Еплъыт, кхъухьлъатэ!» – жиIэрти, уафэгум иту тщхьэпрылъэт кхъухьлъатэм гу лъызигъатэрт. Ешилькёй деж зыкъыщаIэтурэ абыхэм дакъикъэ зыбжанэм и кIуэцIкIэ лъагагъышхуэ къащтэрт, итIанэ зыкъагъазэрти, я уэгугъуэгум теувэрт. Зэзэмызэ Алий къаджэрт: «Iэт!» – жиIэурэ. Хьэлъэ зэраIэт Iэмэпсымэм и пхъэрыгъажэр кIыргъыурэ дэ щIыщIыIум къыдэтхьейрт зи чэзу къыр дзакIэ къутахуэхэр. Пэгуныр къэсауэ щилъагъукIэ, МыхьмудIэзэ пхъуэрти пэгуныкъур къиубыдырт, абы Iэмал имыIэу Алий жриIэнт къутахуэ инхэм емыIусэну, хьэлъэр къримылъхьэщIыкIэ пэгуныкъум и быдагъым еплъыну.

Сурэтыр СэвкIуий Хьэмид ищIащ.

Псоми еджэн…