ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий Дзэм хэкIыжа офицерхэм я зэгухьэныгъэхэм я дунейпсо чэнджэщакIуэ комитетым и секретарь нэхъыщхьэ Къумахуэ Анатолий IуощIэ

2017-09-26

 • Дыгъуасэ КIуэкIуэ Юрий IущIащ Запасымрэ резервымрэ щыIэ офицерхэм я зэгухьэныгъэхэм я дунейпсо чэнджэщакIуэ комитетым (МКК) и секретарь нэхъыщхьэ Къумахуэ Анатолий.
 • Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Юрий Битаров Вячеслав ехъуэхъуащ Осетие-Ищхъэрэ Алание Республикэмрэ Владикавказ къалэмрэ я махуэхэмкIэ

2017-09-26

 • «ФокIадэм и 24-м Осетие Ищхъэрэ-Аланием щагъэлъапIэ Республикэм и махуэмрэ Влавдикавказ къалэм и махуэмрэ. Гуми псэми къабгъэдэкIыу сохъуэхъу Битаров Вячеслав Залымхъан и къуэм, къуэш республикэм щыпсэу псоми.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ «Мариинский – Владикавказ» Япэ Дунейпсо Кавказ фестивалыр къыщызэIуахым

2017-09-26

 •  Владикавказ щекIуэкIащ «Мариинский – Владикавказ» Япэ Дунейпсо Кавказ фестивалыр. Ар гуфIэгъуэкIэ къыщызэIуахым хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 • Псоми еджэн…

Ставропольем щагъэлъэпIащ Крайм и махуэмрэ щIыналъэм и къалащхьэр илъэс 240-рэ зэрырикъумрэ. Дауэдапщэхэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр

2017-09-26

 •  Крайм и махуэмрэ щIыналъэм и къалащхьэр илъэс 240-рэ зэрырикъумрэ Ставропольем щагъэлъэпIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэтащ икIи къыщыпсэлъащ абыхэм ехьэлIа дауэдапщэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Ингушымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Москва щызэхэта гуфIэгъуэ пщыхьэщхьэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Юрий

2017-09-26

 •  Кремлым и Къэрал уардэунэм гуфIэгъуэ пщыхьэщхьэ щекIуэкIащ Ингушымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.
 •   Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъащIэм ухегъаплъэ

2017-09-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ республикэм и нобэрей гъащIэм щы- гъуазэ ухуэзыщI, абы и щIыпIэ дахэхэр къыщыгъэлъэгъуа сурэтхэр щызэхуэхьэса «Кабардино-Балкария» тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2017-09-26

 • Ядернэ Iэщэр гъэкIуэдыжыпэным щIэбэныным и дунейпсо махуэщ
 • НэгъуэщI къэралыбзэхэм я европэпсо махуэщ
 • Смоленск къалэм и лъабжьэр зэрагъэтIылърэ илъэс 1154-рэ ирокъу.
 • 1530 гъэм ягъэтIылъащ Чувашием и иджырей къалащхьэ Чебоксары и лъабжьэр.
 • Псоми еджэн…

ЩIыр щымыIэжыну сэ къысфIощI, Темытыжмэ щIылъэм Лъагъуныгъэ

2017-09-26

 •  Лъэпкъ журналистикэм, литературэм, публицистикэм зегъэужьыным зи гъащIэр теухуауэ псэу зырызхэм ящыщщ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм адыгэбзэкIэ къыщыдэкI тхылъхэм я редактор, тхакIуэ, журналист Iэзэ Джэрыджэ Арсен. Зы псалъэкIэ къызэщIэпкъуэмэ, ар «цIыху гумызагъэщ», – хужаIэ фIыуэ зыцIыхухэм, илъэс куэд щIауэ къыдэгъуэгурыкIуэхэм. Арсен и псэукIэмрэ и дуней тетыкIэмрэ укIэлъыплъмэ, къэлъагъугъуейкъым абы лъэпкъым къыщищIа къалэныр жэуаплыныгъэ ин пылъу зэрырихьэкIыр. Ар гъащIэм игъэфIахэм ящымыщми, къыхиха гъуэгуанэм хуэпэжу, лъэпощхьэпо псоми ерыщу пэщIэту къэгъуэгурыкIуэ цIыхущ.
 • Псоми еджэн…

Гъэмахуэм и бзэр усыгъэм и псэщ

2017-09-26

 • ЗыкъэсщIэжри-
 • гъэмахуэт,
 • Жызумейри
 •  къэгъагъэрт.
 • Сыгъуэща зимыгугъэ
 • Дыгъэм сэ
 •  зыхуэзгъафIэрт.
 • Сыпсэуну сыгугъэу,
 • СыщыIэну сыхъуапсэу
 • ГъэфIэгъыбзэкIэ дыгъэм
 • Сыздришэрт и лъапсэм…
 •  
 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Жан» литературэ хасэм къызэригъэпэщ усэ пшыхьхэм я зи чэзу «Гъэмахуэегъэжьэж» Iыхьэр. Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я уардэунэм и режиссёр Гумэ Маринэ пшыхьыр къыщызэIуихым фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ къызэхуэсахэм.
 •   Псоми еджэн…

2017-09-26

 • Дзюдо
 • Чемпионыр  кърагъэблэгъэж
 • Европэм дзюдомкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным теухуауэ Словением щекIуэкIа ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэм Урысейм и гуп нэхъыщхьэм япэ дыщэ медалыр къыщыхуихьащ КъБР-м щыщ Шэру Муртаз.
 •   Псоми еджэн…