ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэр Налшык къалэ округым и унафэщIхэм яхуэзэри епсэлъащ республикэм и къалащхьэм и гъуэгухэр егъэфIэкIуэнымрэ ахэр зэгъэпэщыжынымрэ теухуауэ

2017-05-26

 • КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ Налшык къалэ округым и унафэщIхэр хэту ири­гъэкIуэкIа зэIущIэм щытеп­сэ­лъыхьащ республикэм и къалащхьэм и гъуэгухэр егъэфIэкIуэнымрэ зэ­гъэ­пэ­щы­жы­нымрэ теухуа зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Ю. А. Къэбэрдей-Балъкъэрым и школакIуэхэм Иужьрей УэзджынэмкIэ ехъуэхъуащ

2017-05-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым республикэм и школхэр къэзыуххэм Иужьрей УэзджынэмкIэ щехъуэхъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэрыр хуэхьэзырщ километри 100 хуэдиз хъу гъущI гъуэгур зэриухуэнум

2017-05-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Премьер-министр Мусуков Алий Iэ щIидзащ республикэм и ЩIыналъэ планхэм  я схемэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэзылъхьэ унафэм. Абы къыщыгъэлъэгъуащ ди ­республикэм и дежкIэ ехьэжьауэ щыт проектыр гъэзэщIэн, Солдатскэ станицэм къыщегъэжьауэ Тырныауз къалэм нэс кIуэ гъущI гъуэгур ухуэн зэрыщIадзэр. Километр 95-рэ зи кIыхьагъ а гъуэгур Прохладнэ, Бахъсэн, Iуащхьэмахуэ рай­онхэм я жылагъуэхэм дэкIынущ.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

2017-05-26

 • Къамбий М. А. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 •  ЩIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ езым и щхьэкIэ куэд зэрыхищIыхьам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Къамбий Мухьэб Алим и къуэм.
 •  
 •                   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                   и Iэтащхьэ                                                                     КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм накъыгъэм и 25-м
 • №83-УГ
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2017-05-26

 • Химикым и махуэщ
 • Урысей хьэрычэтыщIэм и махуэщ
 • Урысей шууейм и махуэщ
 • Польшэм щагъэлъапIэ Анэм и махуэр
 • Куржым и лъэпкъ махуэшхуэ нэхъыщхьэщ – щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Балигъ гъащIэм ухэзышэ уэзджынэ

2017-05-26

 •  Иужьрей уэзджынэм и махуэшхуэр щаIэт, «Гъуэгу махуэ, къэкIуэнур зей ныбжьыщIэхэ!» къыхуеджэныгъэм щIэт гуфIэгъуэ зэIущIэхэр, ди къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми щызэхэтащ дыгъуасэ. Шэджэм щIыналъэм и администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIарэ Элинэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а махуэшхуэм епха дауэдапщэхэр районым къызыхуэтыншэу щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Ольмезов Абдул-Хьэлим и текIуэныгъэр Кулиев Къайсын илъэси 100 зэрырикъум хуигъэпсащ

2017-05-26

 • ТIэунейрэ Эверест дэкIа, КъБР-м альпинизмэмкIэ, спорт туризмэмкIэ, къуршым дэкIынымкIэ и федерацэм и президент Ольмезов Абдул-Хьэлим Непалым къикIыжри иджыблагъэ Налшык къэкIуэжащ. Ар яхэтащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ Мерэ бгым (метр 6476-рэ) дэкIахэм.
 •   Псоми еджэн…

Нэхъ гъунэгъу зэхуохъу

2017-05-26

 • КъБР-м и Дзэлыкъуэ, Шэрэдж районхэм 2017-2020 гъэхэм зэрызэдэлэжьэнум и программэм    Iэ традзащ. Мы Iуэхур щекIуэкIар Дзэлыкъуэкъуажэщ.
 •   Псоми еджэн…

Аращ ди гъащIэр зыузэщIыр

2017-05-26

 • Ди къэралым сыт щыгъуи щыIащ хьэрычэтыщIэ лэжьыгъэр. Ауэ, ар абы         и тхыдэм къыщыхыхьар «Щхьэзакъуэ лэжьыгъэм   и IуэхукIэ» СССР-м и Законыр къыщащта 1986 гъэрщ. А хабзэр щIагъэбыдащ 1990 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м «IуэхущIапIэхэмрэ хьэрычэтыщIэ  лэжьыгъэмрэ я IуэхукIэ» къыдагъэкIа законымкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Си псэр щытыншащ

2017-05-26

 • «Уи хэку и мывэхэри ды-  щэщ», – жыхуаIэрати, си адэжь лъахэм и хьэуари зэрыкъабзэм, и цIыхухэри зэрыгуапэм си гур хагъэхъуауэ, си узыншагъэри щефIэкIуауэ Германием согъэзэж.
 •   Псоми еджэн…