ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий IущIащ Сочэ къэрал университетым и ректор Романовэ Галинэ

2017-07-19

 • ЩIыналъэм и унафэщI КIуэкIуэ Юрийрэ Сочэ къэрал университетым и ректор Романовэ Галинэрэ я зэIущIэм нэхъыбэу щытепсэлъыхьащ республикэм щIэныгъэкIэ и зэфIэкIым адэкIи хэгъэхъуэным, IэщIагъэлI Iэзэхэр гъэхьэзырыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

ХъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм топсэлъыхь

2017-07-19

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и зэIущIэм дыгъуасэ щытепсэлъыхьащ «2009 – 2018 гъэхэм тещIыхьауэ Урысей Федерацэм телерадио Iуэхум зыщегъэужьыным теухуауэ» федеральнэ программэ хэхам хыхьэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и телевиденэр бжыгъэ къэгъэлъэгъуэкIэм хуэкIуэн папщIэ ящIэм, республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьыгъэр зыхуэдэм, нэгъуэщIхэми.
 •   Псоми еджэн…

КъБКъМУ-р къэзыуххэм я махуэ лъапIэр

2017-07-19

 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым Iэтауэ щагъэлъэпIащ мы гъэм еджапIэ нэхъыщхьэр къэзыуха щIалэгъуалэр.
 •   Псоми еджэн…

2017-07-19

 • Адыгэ  кхъуейми  щIыхькIэ
 • Адыгей. Республикэм зыщыхуагъэхьэзыр шыщхьэуIум и 20-м Адыгэ кхъуейм и махуэ зэрекIуэкIынум. Ар Лъагъуэныкъуэ щIыпIэ телъыджэм пэгъунэгъуу, Щхьэгуащэ псым и Iуфэм деж къыщызэрагъэпэщ.
 •   Псоми еджэн…

СтудентитIыр КъБР-м щыщщ

2017-07-19

 • «Урысейм и ХъумапIэ банк» ПАО-м и Ипщэ-КъухьэпIэ банкым Донрэ Кавказ Ищхъэрэмрэ щыщ студент 55-м стипендие хэхахэм я сертификатхэр щратыжащ.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2017-07-19

 •   Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и юридическэ IэнатIэм и махуэщ
 •  Тыркумэным щагъэлъапIэ Гъавэм и махуэр
 •  1900 гъэм Париж и метрор къызэIуахащ
 •  1903 гъэм лъакъуэрыгъажэмкIэ япэ дунейпсо зэпеуэр екIуэкIащ.
 •  1918 гъэм РСФСР-м къару щигъуэтащ япэ Совет конституцэм.
 •   Псоми еджэн…

Шэджэм псыкъелъэхэм зыщагъэпсэху

2017-07-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэм и жэрдэмкIэ цIыху 38-м Шэджэм псыкъелъэхэм я нэгу зыщрагъэужьащ. Абыхэм яхэтащ я уэрэдхэмкIэ зыплъыхьакIуэхэм гъуэгуанэр псынщIэ ящызыщIа Хьэмдэхъу Эльвирэ зи унафэщI «Ветеран» ансамблым и солистхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зэдэлэжьэн, зэдэIэпыкъун – аращ лъэпкъыр къазэрыщыгугъыр

2017-07-19

 • Ди газетым зэрытетащи, Налшык къалэ щызэхэтащ ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм щыIэ, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ – Алание, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэхэм щылажьэ хасэхэмя тхьэмадэхэмрэ Гъэзэ-щIакIуэ гупым хэтхэмрэ. ЗэIущIэм кърихьэлIат КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Ахъуэхъу Таймураз, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI КIурашын Андзор, ДАХ-м и Нэхъыжьхэм я Советым и тхьэмадэ, тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ, ДАХ-м и Къэзыпщытэ гупым хэтхэр.
 •   Псоми еджэн…

Хьэвжокъуэ Людмилэ

2017-07-19

 • Адыгэ  пшынэ
 • Адыгэ пшынэ, уи Iэпэ дыщэм
 • Къыпыщ макъамэр гущхьэм тощащэ,
 • Узэрощэщыр зигъазэу гущIэм,
 • Щауэм лэгъунэм щIишамэ пщащэр.
 •   Псоми еджэн…

Пасэрей адыгэ сынхэр

2017-07-19

 • Пасэрей адыгэхэм я тхыдэм нобэ нэхъыбэу дызэрыщыгъуазэр грек (алыдж) тхакIуэхэм, гъуэгурыкIуэхэм, къулыкъущIэхэм, сатуущIэхэм къызэранэкIа тхыгъэ кIапэлъапэхэмкIэщ; мыхьэнэшхуэ яIэщ щIы щIагъым къыщагъуэтыж хьэпшыпхэми.А псом къызэраIуэтэжымкIэ, пасэрей адыгэ лъэпкъхэм ящыщ зым – синдкIэ зэджэу щытам – къэралыгъуэ яухуэгъащ. Синдикэ – арат а пасэрей адыгэ къэралыгъуэм зэреджэр. Абы езым и щхьэ унафэ ищIыжу щытащ илъэс 200-м нэблагъэкIэ (ди эрэм и пэкIэ V – IV лIэщIыгъуэхэм); иужьым хуэм-хуэмурэ Боспор къэралыгъуэжьым хэшыпсыхьыжыгъащ.
 •   Псоми еджэн…