ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2017-08-16

 •   Фошыгъу хэлъу гъэва санэм и махуэщ
 •  1896 гъэм Клондайк (Канадэ) щIыпIэм дыщэ куэду зэрыщIэлъыр къахутащ. Ар къыщIахыу къулей ирихъун мурад яIэу цIыху минищэ зэрехьэжьауэ щытауэ къыхощыж тхыдэм. А щIыпIэм нэсу дыщэ къэзыгъуэтар миниплI хуэдиз къудейщ. Адрейхэм къагъэзэжащ е гъуэгум щылIащ.
 •   Псоми еджэн…

2017-08-16

 • Я зэпыщIэныгъэм зрагъэубгъу
 • Абхъаз.Урысейм и Президент Путин Владимиррэ Абхъазым и Президент Хаджимбэ Раулрэ зэгурыIуащ я зэпыщIэныгъэм нэхъри зрагъэубгъуну.
 •   Псоми еджэн…

ХьэтIохъущыкъуейм и щIэблэм загъэпсэху

2017-08-16

 • Гъэмахуэ лъэхъэнэм и иужьрей мазэр, адрейхэми хуэдэу, ди республикэм купщIафIэу щокIуэкI. «ХьэтIохъущыкъуей» лагерым щыIэ сабийхэм иджыблагъэ къыхузэрагъэпэща нэгузыужь зэхуэсыр апхуэдэу гукъинэж ящыхъуащ абы зыщызыгъэпсэху ныбжьыщIэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Хъыдзэдж Бушан и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ

2017-08-16

 • ЦIыхум и дежкIэ нэхъыщхьэу сытым щыгъуи къэнэжыр ар пэжыр и гъуазэу, гугъуехь хуэзэмэ, пэлъэщрэ зиузэщIу ипэкIэ кIуэнырщ, псэуныгъэм хуиIэ лъагъуныгъэр и гум щимыгъэкIуэщIу.
 •   Псоми еджэн…

МыщIэ зыфIэщIа дыщэ лэрыпс

2017-08-16

 • Хьэту Петр
 • Таурыхъ
 • 1
 •  
 • Пщы зекIуэлI цIэрыIуэ гуэрым къуищ иIэт. НэхъыжьитIыр, унагъуэ хъужахэу, щхьэхуэ защIауэ псэухэрт. НэхъыщIэр фызкъэмышэт, и чэзур хигъэтIэсами. Зэкъуэшищри зауэлI хахуэт. Ауэ нэхъыщIэр – Жыраслъэн – зыбжанэрэ зекIуэ щыIа  нэужь, зытеуэхэр, лей зраххэр фIэгуэныхь хъужа, тхьэм ещIэ, сытми, афIэкIа емыжьэжыну абы триухуэри, тIысыжащ. И къуэш нэхъыжьхэм псалъэмакъ къыщащIым, фи гущIэгъуншагъэр сигу техуэркъым, апхуэдэу сыпсэуну сыхуейкъым, жиIэщ, арыншами, пщIантIэми къуажэми дэмызэгъэжу, и цIэми емызэгъыжу, илъэс зыбжанэ хъуауэ зы гурыгъуз гуэрым ихьырти, и адэ и пщIантIэжь дэшэсыкIри и гъуэгур и занщIэу ежьэжащ; езыр щакIуэ Iэзэт, зекIуэ семыжьэми, шхын щхьэкIэ сылIэнкъым, жери.
 • Псоми еджэн…

ЩIэныгъэм зи гъуэгу щыпхызыш

2017-08-16

 • Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгубдзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщыжэнур дяпэкIэщ» жыхуаIэ ныбжьым итщ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и магистратурэм и «Адыгэ филологие» къудамэм и япэ курсыр фIы защIэкIэ къэзыуха хъыджэбзым и мурадхэр дахэщ, ахэр зэрызыIэригъэхьэну Iэмалхэри иубзыхуауэ апхуэ-дэщ.
 •   Псоми еджэн…

Ещанэ къыдэкIыгъуэр

2017-08-16

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу ещанэ къыдэкIы-гъуэр дунейм къытехьащ.
 • Псоми еджэн…

Дунейпсо зэхьэзэхуэм зыхуегъэхьэзыр

2017-08-16

 • Босниемрэ Герцеговинэмрэ я къалащхьэ Сараевэ иджыблагъэ щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я европэпсо чемпионат. Абы дыщэ медаль къыщихьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Гъуэныбэ Iэуес. Спортсменым зэхьэзэхуэм зэрызыхуигъэхьэзырам, адэкIэ и мурадхэмкIэ къыддэгуэшащ абы и тренер Белгъэрокъуэ Эдуард.
 •   Псоми еджэн…

«Грозный Иван и мемориал» зэпеуэм щытокIуэ

2017-08-16

 • Орёл къалэм щызэхэтащ Iэпщэрыбанэ зэзауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. «Грозный Иван  и Мемориал» зыфIаща а зэпеуэм щызэпэщIэтащ Урысейм, Чехием, Румынием, Къэзахъстаным, Узбекистаным щыщ спортсмен лъэщ 12.
 •   Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменкэ цIэрыIуэ Ласицкене Марие ехъуэхъуащ атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым зэрыщытекIуамкIэ

2017-08-15

 • КIуэкIуэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменкэ цIэрыIуэ Ласицкене (Кучинэ) Марие ехъуэхъуащ атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым лъагагъым елъэнымкIэ дыщэ медалыр къызэрыщихьамкIэ:
 • Псоми еджэн…