ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ «Урысей мэкъумэш банк» акционер зэгухьэныгъэм и правленэм и унафэщI Патрушев Д. Н.

2016-08-30

 •  КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ «Урысейм и мэкъумэш банк» акционер зэгухьэныгъэм и правленэм и унафэщI Патрушев Дмитрий.
 •   Псоми еджэн…

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Козак Дмитрийрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ тепсэлъыхьащ республикэм социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ дяпэкIи зэрызиужьынум

2016-08-30

 • Дыгъуасэ Москва щызэхэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Козак Дмитрийрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ я зэIущIэ.
 • Псоми еджэн…

Ди зэманым и лIыхъужь Джэду Iэниуар

2016-08-30

 • Бразилием и къалащхьэ Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа XXXI Гъэмахуэ Олимп джэгухэм бэнэкIэ хуитымкIэ Урысей Федерацэм дыжьын медаль къыхуэзыхьа адыгэ щIалэ, къэралым и спортым и зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэр къалъытэу иджыблагъэ УФ-м и Президент Путин Владимир «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и медалым и япэ нагъыщэр зыхуигъэфэща Джэду Iэниуар Ставрополь краймрэ ди республикэмрэ я щIыналъэр щызэпыхьэ Тамбукъан гуэлым деж щэбэтым Iэтауэ къыщрагъэблэгъэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур Урысей Федерацэм и къэрал дамыгъэр къратащ

2016-08-30

 • «Законхэр гъэхьэзырыным жыджэру зэрыхэтым икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ» Геккиев Заур къратащ «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэ медалыр. Абы теухуа указым иджыблагъэ Iэ щIидзащ УФ-м и Президент Путин Владимир.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2016-08-30

 • Залымыгъэ кIэлъызэрахьэу ягъэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ
 • Тэтэрстан Республикэм и махуэщ. 1990 гъэм Тэтэрстан Республикэм и къэрал суверенитетым теухуа декларацэр къащтащ.
 • Къэзахъстан Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Махуэшхуэм и щIыхькIэ

2016-08-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэс 95-рэ зэрырикъум зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым къищтащ махуэшхуэр гъэлъэпIэным хиубыдэ Iуэхухэр. Мы гуфIэгъуэм ехьэлIа Iуэху нэхъыщхьэхэр республикэм         и къалащхьэм щекIуэкIынущ шыщхьэуIум и 31-мрэ фокIадэм и 1-мрэ.
 •   Псоми еджэн…

2016-08-30

Иорданием и пащтыхьыкъуэ Алий Налшык къалэ къыщыкIуам. 1994 гъэ

Лэжьыгъэ купщIафIэхэр къызэзынэкIа, ноби зи зэфIэкIыр лъагэ Сыжажэ Валерий

2016-08-30

 • ШыщхьэуIум и 30-м и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал, спорт Iуэхухэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, футболымкIэ ди «Спартак» командэр къыщызэрагъэпэщам япэ дыдэу хыхьахэм ящыщ зы, абы и капитану щыта, СССР-м спортымкIэ и мастер, Налшык къалэм и Iэтащхьэу, КъБР-м и Президентым и чэнджэщэгъуу илъэс куэдкIэ псэ хьэлэлу лэжьа, иджыри хуэфэщэн жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ IэнатIэ езыхьэкI Сыжажэ Валерий.
 •   Псоми еджэн…

Анзорей дэт сымаджэщым зеужь

2016-08-30

 •  КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Асанов Алим лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Нарткъалэ дэт щIыналъэ зэхуаку сымаджэщым иджыблагъэ къудамэ щхьэхуэу гуагъэхьэжа, Анзорей къуажэм дэт сымаджэщым.
 • Псоми еджэн…

И лыр фшхы, тхьэмыщкIэхэми яхуэвгуэш

2016-08-30

 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэ Къурмэн махуэ лъапIэр къоблагъэ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, мы гъэм хьидыр фокIадэм и 12-14-хэм тохуэ. Ар зэлъытар мазэр къыщыунэхуращ.
 •   Псоми еджэн…