ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iулъхьэм зэрыпэщIэтынум теухуауэ

2016-12-08

 • КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ Хабзэм емыбэкъуэныр къызэгъэпэщынымкIэ зэпымычууэ лажьэ зэIущIэм хэтхэмрэ я зи чэзу зэхуэс дыгъуасэ республикэм и Правительствэм щекIуэкIащ. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Ныбжьэгъугъэм гъунапкъэ иIэкъым

2016-12-08

 • Зи гугъу фхуэсщIынур Iуэху къызэрыгуэкI гуэру щытынкIи мэхъу. Ауэ еджакIуэхэмрэ адэ-анэхэмрэ я фIыщIэ тхыгъэм абы трагъэчыныхьащ.
 • Псоми еджэн…

Зи хахуагъэр тхыдэм къыхэнахэр

2016-12-08

 • Дыгъэгъазэм и 9-р Хэкум и лIыхъужьхэм я махуэщ
 •  Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэр гъэлъэпIэныр ди къэралым щаублащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир «Зауэм и щIыхьым и махуэхэмрэ махуэшхуэхэмрэ» Федеральнэ законым зэхъуэкIыныгъэ хилъхьа нэужь. 1917 гъэм нэсыхукIэ дыгъэгъазэм и 9-м (жьымкIэ щIышылэм 26-м) Урысейм щагъэлъапIэу щытащ Георгий орденыр зыхуагъэфэщахэм я махуэр. 1769 гъэм дыгъэгъазэм и 9-м Екатеринэ ЕтIуанэм унафэ ищIащ Георгий щихъым и цIэкIэ лIыгъэ къагъэлъагъуэу, я хэкум и щIыхьыр яхъумэу зауэм хэта зауэлIхэм ор-ден яритыну. УФ-м и дзэм хэтхэм а дамыгъэ лъапIэр ирату щыщIадзар 2000 гъэрщ. 2007 гъэм дыгъэгъазэм и 9-м щегъэжьауэ Совет Союзым, Урысей Федерацэм я ЛIыхъужьхэм, ТекIуэныгъэр къэзыхьа Георгий щихъым и орден, ЩIыхьым и дамыгъэхэр зратахэм я махуэу ягъэлъапIэ.
 • Псоми еджэн…

Джэш Вячеслав хахыж

2016-12-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и ХэхакIуэ комиссэу 2016 – 2021 гъэхэм лэжьэну яубзыхуам и япэ зэIущIэр дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм щригъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зэманым япэ ища

2016-12-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым дыгъэгъазэм и 2-м щекIуэкIащ «Къумахуэ Мурадин: зэманым япэ ища» тхылъыщIэр дунейм къызэрытехьам теухуа зэхыхьэ. Къэрал куэдым къыщацIыхуа физик щэджащэр псэужамэ, щэкIуэгъуэм и 26-м илъэс 75-рэ ирикъунут.
 •   Псоми еджэн…

Джатэ Руслан Хьэшым и къуэр

2016-12-08

 • 1954 гъэм шыщхьэуIум и 19-м Каменномост къуажэм къыщалъхуащ. ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ иIэщ. 1975 гъэм КъБКъУ-р, 1992 гъэм УФ-м и МВД-м и юридическэ школ нэхъыщхьэр къиухащ.
 • Псоми еджэн…

ИлъэсыщIэпежьэ

2016-12-08

Мы махуэхэм

2016-12-08

 • Дыгъэгъазэм и 8, махуэку
 • Урысей казначействэр къыщызэрагъэпэща махуэщ. 1992 гъэм УФ-м и Президент Ельцин Борис Iэ щIидзащ «Федеральнэ казначействэм теухуауэ» законым.
 • Псоми еджэн…

Урысейм гуэдзымкIэ пашэныгъэр еубыдыж

2016-12-08

 • ЩэкIуэгъуэм и 18 – 19-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIащ Гуэдзым елэжьхэм я II дунейпсо форумыр. Ар къызэрагъэпэщащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий и жэрдэмкIэ. Зэхуэсыр езыгъэкIуэкIар УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэращ.
 •   Псоми еджэн…

Майданым теухуа судыр йокIуэкI

2016-12-08

 • 2014 гъэм Украинэм къыщыхъуахэм ятеухуауэ щэкIуэгъуэм и 28-м Киев щекIуэкIа судым видеом и Iэмалыр къагъэсэбэпри, хэтащ а лъэхъэнэм ди гъунэгъу къэралыгъуэм и президенту щыта Янукович Виктор. Дызэрыщыгъуазэщи, ар Дон Iус Ростов щыIэщ. Судым къыщрата языныкъуэ упщIэхэмрэ Янукович яритыжа жэуапхэмрэ «Комсомольская правда» газетым и корреспондентхэм дыщагъэгъуазэ.
 •   Псоми еджэн…