ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дуней псом щыIэм ефIэкIыу

2017-06-22

 • Иджыблагъэ зэхэта «Технопром-2017» етхуанэ дунейпсо зэIущIэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ щIэныгъэлIхэм я лэжьыгъэр щагъэлъэгъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Iуэхур ирагъажьэ

2017-06-22

 •  Хэкур яхъумэу хэкIуэдахэм я фэеплъыр мы­кIуэдыным телажьэ «Урысейм и къэлъыхъуакIуэхэр» урысейпсо жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и щIыналъэ къудамэм иригъэкIуэкI «Вахта Памяти» Iуэхур  мэ­къуауэгъуэм и 22-м ирагъэжьэнущ икIи Май къалэм дэт кхъэм и Iэгъуэблагъэм сыхьэт 15-м щекIуэкIыну пэкIумкIэ къызэIуахынущ. Май районым къыща­гъуэтыжа зауэлIи 9-м я хьэдэкъупщхьэхэр а махуэм щIалъхьэнущ.
 •   Псоми еджэн…

2017-06-22

 • ЦIыхубэ  артистыр я  хьэщIэщ
 • Адыгей.Республикэм и хьэщIэщ Урысейм и цIыхубэ артист Гафт Валентин. Краснодар аэропортым хьэщIэ лъапIэр къыщрагъэблэгъащ Адыгей къэрал университетым и студентхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхурагъаджэ IэщIагъэхэм къахохъуэ

2017-06-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адэ-анэхэмрэ абитуриентхэмрэ папщIэ зэхуэс ин. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ еджапIэ нэхъы­щхьэм и унафэщIхэри университетым и къудамэхэм я пашэхэри.
 • Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-06-22

 • Мэкъуауэгъуэм и 22, махуэку
 • Хэкур яхъумэурэ хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1941 гъэм Хэку зауэшхуэр къэхъеящ.
 • 1889 гъэм Европэм щыяпэу Германием къыщащтащ жьы хъуахэм пенсэ яхуэгъэувыным теухуа унафэ.
 • Псоми еджэн…

Генерал-майор Абыдэ Ахьмэд ящыгъупщэркъым

2017-06-22

 • КъБКъУ-м и спорт комплексым иджы япэу щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд и фэеплъу къызэрагъэпэщар.
 •   Псоми еджэн…

Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлI гуп

2017-06-22

 • Медицинэм и лэжьа­-кIуэм и махуэм хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэми. Ар­уан, Лэскэн щIыналъэхэм узыншагъэр хъумэнымкIэ я IэнатIэхэм пэрытхэр щагъэлъапIэ махуэшхуэр къызэIуихащ КъБР-м  Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и хирург нэхъыщхьэ, медицинэ щIэ­ныгъэхэм я кандидат, Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Къэлэбатэ ­Рустам.
 •   Псоми еджэн…

«Эльбрусиада-2017»-м зыхуагъэхьэзыр

2017-06-22

 • «Эльбрусиада-2017» – аращ зэреджэр мы зэхыхьэм. Урысейм АльпинизмэмкIэ и федерацэм зэрыщыжаIамкIэ, мэкъуауэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм и 3 пщIондэ Iуащхьэмахуэ лъапэ къыщызэрагъэпэщыну Iуэхугъуэхэм нэхъыщ­хьэ дыдэу хэлъыр альпинизмэмкIэ спортым и дунейпсо классым и мастер, Эверест щэнейрэ дэкIа Душарин Иван я унафэщIу, бгыхэр къэгъэIурыщIэнымкIэ IэщIагъэлI гу­пыш­хуэ зэрызэдежьэнурщ.
 •   Псоми еджэн…

Зэрыщахуэ картэ мини 117-м щIигъу

2017-06-22

 • 2017 гъэм и япэ мазитхум къриу­быдэу Урысейм и Мэкъумэш банкым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм зэрыщахуэ карточкэ 5000-м щIигъу къыдигъэ­кIащ. Псори зэхэту цIыхухэм яIэ­щIэлъ карточкэхэр мини 117-м            щIегъу.
 •   Псоми еджэн…

Беслъэней пщышхуэ Къанокъуэ Мэшыкъуэ (1512 – 1561 гъгъ.)

2017-06-22

Адыгэхэм къащхьэщыжу урыс пащтыхьым елъэIун папщIэ 1552 гъэм и щэкIуэ­гъуэ мазэм Псыжь адрыщI икIыу Мэзкуу кIуа лIыкIуэхэм я Iэтащхьэт Мэшыкъуэ. 1557 гъэм Урысейм и къалащхьэм Iэпхъуащ, чыристан диныр къищтэри, полкым и пашэу Ливон зауэм (1558 - 1559) лIыгъэ щызэрихьащ. Урысей дзэпщ Вишневецкий Дмитрий щIыгъуу Шэрджэс хэкум къагъэкIуэжауэ щытащ тыркухэмрэ кърым тэтэрхэмрэ езэуэн папщIэ (1560 - 1561) икIи абы щыхэ­кIуэдауэ къалъытэ.